Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy prowadzenia badań eksperymentalnych z użyciem programu E-prime

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-PRIM
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy prowadzenia badań eksperymentalnych z użyciem programu E-prime
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_U06

PS_K02

Skrócony opis:

Warsztaty mają za zadanie nauczyć uczestników metod prowadzenia badań eksperymentalnych z wykorzystaniem renomowanego oprogramowania E-prime. W ramach warsztatów omówiony zostanie sposób działania programu, ćwiczone będzie projektowanie i przeprowadzanie eksperymentów, a w ramach zaliczeniaprzygotować należało będzie działający eksperyment.

Pełny opis:

Metoda - Zajęcia prowadzone będą metodą warsztatową. Prowadzący przekazywał będzie podstawowe informacje na temat funkcjonowania programu i sposobów prowadzenia badań. Następnie uczestnicy będą uczyli się tych zagadnień w praktyce, projektując różnego rodzju eksperymenty, czy wprowadzając modyfikacje usprawniajace do eksperymentów już uprzednio stworzonych. Uczestnicy nauczą się również jak o pozostałych aspektach prowadzenia badań eksperymentalnych takich jak dobór próby, warunki badania, oraz o tym jak eksportować zebrane dane z formatu E-prime do innych programów/formatów.

Weryfikacja: Na ostatnich zajęciach uczestnicy będą mieli za zadanie zaprojektować od podstaw wskazany eksperyment. Oceniane będzie jego wykonań i to jak funkcjonuje.

Literatura:

Schneider, W., Eschman, A., Zuccolotto, A. (2007). E-Prime. GETTING STARTED GUIDE. Psychology Software Tools Inc.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

-Wiedza: uczestnicy wiedzą jak projektuje się eksperymenty z wykorzystaniem prograu E-prime. Znają jego możliwości i ograniczenia. Wiedzą gdzie znaleźć dodatkowe inforamcje o programie.

-Umiejętności: Uczestnicy potrafią zaprojektować różnego rodzaju eksperymenty psychologiczne, przeprowadzić badania z ich wykorzystaniem, oraz wykorzystać zebrane dane.

-Kompetencje: Uczestnicy dążą do rzetelnego i zgodnego z regułami metodologii wykorzystania metody eksperymentalnej w swojej własnej praktyce naukowej.

Punkty ECTS:

1 pkt - uczestnictwo i praca na zajęciach (30 godzin);

1 pkt - praca zaliczeniowa: przygotowania i wykonanie (~30 godzin)

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest aktywna obecność na zajęciach - wykonywanie zadań w trakcie zajęć oraz samodzielne zaprogramowanie zadanego eksperymentu na ostatnich zajęciach

na ocenę 2 (nast.) - nie uczestniczył w zajęciach i/lub nie wykonał pracy zaliczeniowej

(uczestnik nie potrafi korzystać z programu E-prime)

na ocenę 3 (dst.) - uczestniczył w zajęciach w sposób i wykonał pracę która cechuje się niskim poziomem jakości

(uczestnik potrafi korzystać z programu E-prime w niewielkim stopniu)

na ocenę 4 (db.) - uczestniczył w zajęciach i wykonał pracę na poziomie przeciętnym

(uczestnik potrafi wykorzystać program E-prime na przeciętnym poziomie)

na ocenę 5 (bdb.) - aktywnie uczestniczył w zajęciach i wykonał pracę na poziomie przynajmniej dobrym

(uczestnik potrafi korzystać z programu E-prime na przynajmniej dobrym poziomie)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)