Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia religii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-PRL
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia religii
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W01

PS_W18

PS_U01

PS_U04

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: podstawowy. Wymagania wstępne: znajomość podstaw psychologii ogólnej, rozwojowej, społecznej.

Cele przedmiotu: poznanie psychicznych kontekstów życia religijnego, wyników psychologicznych badań dotyczących religijności, prezentacja metod badawczych stosowanych w tej dyscyplinie.

Efekty kształcenia: osiągnięcie kompetencji w zakresie psychologicznej interpretacji doświadczeń religijnych oraz zdolność różnicowania

zjawisk patologicznych w religijności indywidualnej i zbiorowej; kompetencja w zakresie stosowania strategii badawczych w obszarze

aksjologii ze szczególnym uwzględnieniem badania religijności.

Pełny opis:

Wykłady z psychologii religii pomagają studentom w przyswojeniu wiedzy dotyczącej stosunku człowieka do rzeczywistości transcendentnej, z uwzględnieniem genezy, struktury i funkcji przeżyć religijnych. Szczególny akcent położony jest na społeczne konteksty przeżyć i zachowań religijnych oraz ich zniekształcenia w sektach. Część wykładów poświęcona jest kryteriom dojrzałości postaw religijnych oraz strategiom badań zjawisk religijnych oraz prezentacji wyników tych badań. Zajęcia z psychologii religii stanowią też okazję do dyskusji na temat postaw religijnych, ze szczególnym uwzględnieniem przeżyć i zachowań religijnych. Umożliwiają zaprezentowanie bogatej literatury przedmioty oraz prowokują do licznych dyskusji dotyczących religijności jednostek i grup społecznych.

Treści programowe:

1. Przegląd ujęć w badaniach psychologii religii: antropologiczne i metodologiczne założenia pozasystemowe, (nurty redukcjonistyczne i nieredukcjonistyczne).

2.Doświadczenie religijne.

3.Wiara i przesądy

4.Przejawy religijności: asceza, modlitwa, medytacja.

5.Rozwój religijny: periodyzacja rozwoju, kryteria dojrzałości religijnej.

6.Religijność w sytuacjach trudnych: kryzysy religijne, nawrócenia, apostazja i ateizm.

7.Ruchy i małe grupy religijne: psychospołeczne funkcjonowanie grup i ruchów religijnych, charakterystyka psychologiczna głównych ruchów religijnych w Polsce, szanse i zagrożenia związane z przynależnością do ruchów religijnych.

8. Fanatyzm, grupy pseudoreligijne, sekty: definicja i podział sekt, destrukcyjne funkcjonowanie sekt, profilaktyka i terapia.

9. New Age.

10. Religijność i psychoterapia

11. Psychopatologia a życie religijne: zaburzenia życia religijnego, życie religijne osób z zaburzeniami psychicznymi.

12.Typologizacja religijności.

13.Metody badań religijności.

14.Badania międzykulturowe i międzywyznaniowe nad religijnością.

15. Przegląd współczesnych badań psychologicznych dotyczących religijności.

Literatura:

Lektury obowiązkowe:

Głaz, S. (red.) (2006) Podstawowe zagadnienia psychologii religii. Kraków: WAM.

Grom, B. (2009) Psychologia religii. Kraków: WAM.

Grzymała-Moszczyńska, H. (2004) Religia a kultura. Wybrane zagadnienia z kulturowej psychologii religii. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Jaworski, R. (1989) Psychologiczne korelaty religijności personalnej. Lublin: RW KUL.

Kuczkowski, S.(1993). Psychologia religii. Kraków: Wydz. Filoz. Towarzystwa Jezusowego.

Walesa, Cz.(2005) Rozwój religijności czlowieka Tom I Dziecko. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Wulff, D.(1999). Psychologia religii. Warszawa: WSiP.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA

K_W02 -Posiada wiedzę i rozumie na czym polega odmienność interpretacji religijnych zachowań człowieka z różnych perspektyw (ewolucjonistycznej, psychoanalitycznej, behawioralnej, poznawczo- społecznej, humanistycznej.

K_W17 - Zna podstawowe wymiary stosowane do opisu różnic indywidualnych dotyczących przeżywania doświadczeń religijnych

UMIEJĘTNOŚCI

K_U01 - Umie tworzyć opinie i sądy na temat wartości różnych podejść i interpretacji psychologicznych w stosunku do religijnych zachowań człowieka

K_U04 - Jest w stanie dobrać odpowiednie techniki badawcze do diagnozy osobowości, sprawności innych funkcji psychicznych (procesy poznawcze, emocjonalne, motywacyjne, preferencje wartości, postawy religijne, itd.), zdolności adaptacyjnych oraz funkcjonowania w różnych relacjach społecznych szczególnie w grupach religijnych

KOMPETENCJE

K_K03 - Potrafi samodzielnie uzupełnić wiedzę i umiejętności w zależności od pojawiających się potrzeb, zmian w obszarze psychologii religii.

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]:

udział w wykładzie: 15 godz.

przygotowanie do egzaminu: 45 godz.

suma godzin: 60 [60/30(25)=2]

liczba ECTS: 2

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia będzie obecność na wykładach (dopuszczalne dwie nieobecności) i zaliczenie pisemnego egzaminu w formie uporządkowanej wypowiedzi na kilka zadanych pytań.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)