Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia osobowości 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-PSO1
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Psychologia osobowości 1
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla III roku
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W02

PS_W04

PS_U03

PS_U04

PS_U05

Wymagania wstępne:

Zaliczone kursy z psychologii różnic indywidualnych, psychologii emocji i motywacji, podstawowych dyspozycji temperamentalnych oraz psychometrii.

Pełny opis:

Celem kursu jest prezentacja podstawowych ujęć i sposobów interpretacji osobowości w psychologii – obejmujących analizy zarówno struktury osobowości i dynamiki jej funkcjonowania, jak i mechanizmów rozwoju oraz patologii. W pierwszym semestrze przedmiotem wykładów będą teorie i modele z szeroko rozumianego nurtu cechowego, a więc zarówno klasyczne teorie cech, jak i modele oraz teorie opierające się na najnowszych badaniach podstawowych wymiarów osobowości, bazujące na odkryciu tzw. cech wyższego rzędu (metacech) osobowości. Prezentacja koncepcji teoretycznych uzupełniona będzie zapoznaniem z podstawowymi, wypracowanymi w ich ramach metodami badania osobowości, studiami przypadków i innymi formami kształcenia umiejętności interpretacji osobowości człowieka.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza (szczegółowa realizacja efektów PS_W02 oraz PS_W04):

EK_1 - Student rozumie specyfikę poszczególnych nurtów teoretycznych w psychologii osobowości

EK_2 - Student zna podstawowe teorie osobowości, rozumie ich zalety i ograniczenia, posiada wiedzę na temat nowych badań empirycznych i skonstruowanych na ich podstawie modeli teoretycznych

EK_3 - Student rozumie znaczenie czynników biologicznych i kulturowo-środowiskowych w kształtowaniu osobowości

EK_4 - Student zna podstawowe metody badania osobowości, zna ich specyfikę teoretyczną i praktyczną; rozumie relacje pomiędzy odmiennością metod badania osobowości a odmiennością teorii i modeli osobowości

EK_5 - Student rozumie specyfikę warunków naukowego i praktycznego (diagnoza indywidualna) badania osobowości

Umiejętności (szczegółowa realizacja efektów: PS_U03, PS_U04 oraz PS_U05):

EK_6 - Student potrafi wyjaśnić istotę różnic w zakresie interpretacji osobowości pomiędzy odmiennymi szkołami, teoriami, koncepcjami i modelami

EK_7 - Student potrafi interpretować reakcje i zachowania jednostkowe z perspektywy poznanych teorii osobowości

EK_8 - Student potrafi posługiwać się metodami pomiaru osobowości, interpretować ich wyniki oraz konfrontować i integrować wiedzę o osobowości jednostki zdobytą z różnych źródeł

Kompetencje:

EK_9 - Student ma świadomość konieczności uwzględniania przy doborze metod badania osobowości specyfiki potrzeb diagnostycznych oraz społeczno-etycznego kontekstu badania

EK_10 - Student zdaje sobie sprawę z ograniczeń możliwości poznania złożoności osobowości człowieka

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Klaudia Ponikiewska, Ewa Skimina, Włodzimierz Strus
Prowadzący grup: Ewa Skimina, Włodzimierz Strus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Klaudia Ponikiewska, Włodzimierz Strus
Prowadzący grup: Klaudia Ponikiewska, Włodzimierz Strus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz. pracy studenta]:


udział w wykładzie: 30 godz.

udział w ćwiczeniach: 30 godz.

przygotowanie do ćwiczeń: 20 godz.

przygotowanie do kolokwium i egzaminu: 40 godz.

suma godzin: 120 [120/30(25)=4]

liczba ECTS: 4

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Klaudia Ponikiewska, Włodzimierz Strus
Prowadzący grup: Klaudia Ponikiewska, Włodzimierz Strus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz. pracy studenta]:


udział w wykładzie: 30 godz.

udział w ćwiczeniach: 30 godz.

przygotowanie do ćwiczeń: 20 godz.

przygotowanie do kolokwium i egzaminu: 40 godz.

suma godzin: 120 [120/30(25)=4]

liczba ECTS: 4

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)