Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia stresu 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-PSTR1
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia stresu 1
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W11

PS_W13

PS_U04

Skrócony opis:

Nazwa przedmiotu: Psychologia stresu

Poziom przedmiotu:średnio zaawansowany

Cele wykładu: Zapoznanie studentów z teoretycznymi podstawami psychologii stresu oraz identyfikacją i klsyfikacją żródeł stresu.

Efekt kształcenia: Nabycie umiejętności w diagnozie źródeł stresu oraz przyswojenie teoretycznych pojęć opisujących stres.

Wymagania wstępne: znajomość podstaw psychologii teoretycznej, zwłaszcza z zakresu osobowości, emocji i motywacji.

Pełny opis:

Pełny opis przedmiotu.

Metody oceny cz. 1 wykładu: zaliczenie za obecność na zajęciach.

Wykład obejmuje następujące zagadnienia szczegółowe:

1) Wprowadzenie w tematykę wykładu.

2) Geneza i charakterystyka biologicznych koncepcji stresu;

3) Geneza i charakterystyka medycznych koncepcji stresu;

4) Geneza i charakterystyka psychologicznych koncepcji stresu;

5) Miejsce polskich koncepcji stresu w literaturze światowej;

6). Klasyfikacja źródeł stresu.

7) Charakterystyka klimatycznych źródeł stresu.

8) Charakterystyka fizycznych źródeł stresu: cz. 1 (hałas, wibracje, oświetlenie, promieniowanie mikrofalowe i jonizujące);

10) Charakterystyka fizycznych źródeł stresu: cz. 2. (hipoksja, przyspieszenia, nieważkość);

11) Charakterystyka chronobiologicznych źródeł stresu: cz. 1 (rytmy okołodobowe i sezonowe).

11) Charakterystyka chronobiologicznych źródeł stresu: cz.2.

(nagła zmiana strefy czasu);

12) Charakterystyka psychologicznych źródeł stresu: cz. 1 (deprywacja sensoryczna, percepcyjna i izolacja socjalna);

13) Charakterystyka psychologicznych źródeł stresu: cz. 2 (przeciążenie, sytuacje ekstremalne);

14) Charakterystyka organizacyjnych źródeł stresu.

15) Podsumowanie wykładów

Literatura:

Literatura:

Lektura obowiązkowa:

1.Hobfoll, S.E. (2006). Stres, kultura i społeczność: Psychologia i filozofia stresu. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne: Gdańsk.

2.Terelak, J.F. (2005). Stres organizacyjny. Wyd. Wyższej Szkoły Menedżerskiej SIG: Warszawa.

3.Terelak, J.F. Człowiek i stres: Koncepcje - źródła. (2008). Oficyna Wyd. BRANTA: Bydgoszcz.

Bibliografia:

1. Fink, G. (Ed) (2007). Encyklopedia of Stress. Second edition, Four volume set. Academic Press, Elsevier.

2. Pull, H. (2006). 150 twarzy stresu. Warszawa: Wyd. KDC.

Selye, H. (1979). Stres okiełznany. Warszawa: PIW.

3. Terelak, J.F. (1997). Studia z psychologii stresu: Radzenie sobie ze stresem: uwarunkowania i strategie. Wyd. ATK: Warszawa.

4.Terelak, J.F. (red.) (1999). Źródła stresu:Teoria i badania. Wyd. ATK. Warszawa.

5.Terelak, J.F. (red) (2007). Stres zawodowy: Charakterystyka psychologiczna wybranych zawodów stresowych. Wydawnictwo UKSW: Warszawa.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

EK 1; student zna podstawową terminologię z zakresu psychologii stresu,

EK 2; student ma uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień psychologii stresu,

EK 3; student posiada wiedzę na temat najważniejszych dyskusji prowadzonych na gruncie psychologii stresu.

Umiejętności:

EK 4; student potrafi analizować, streszczać i prezentować tekst naukowy z zakresu psychologii stresu,

EK 5; student formułuje w mowie i na piśmie zagadnienia naukowe z zakresu psychologii stresu oraz potrafi odpowiednio rekonstruować i uzasadniać poszczególne stanowiska z zakresu psychologii stresu,

EK 6; student znajduje i wykorzystuje rzetelne źródła informacji z zakresu psychologii stresu.

Kompetencje:

EK 7; student potrafi zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu zrealizowanie zadania badawczego i przyswojenie treści z zakresu psychologii stresu,

EK 8; student aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach, formułując własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne.

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]:

udział w wykładzie: 30 godz.

udział w ćwiczeniach: 30 godz.

przygotowanie do ćwiczeń: 30 godz.

przygotowanie referatu: 15 godz.

przygotowanie do kolokwium i egzaminu: 45 godz.

suma godzin: 150 [150/30(25)=5]

liczba ECTS: 5

Metody i kryteria oceniania:

Metoda oceny: egzamin, praca pisemna, obecność na wykładzie obowiązkowa. Szczegóły podane są przy odpowiednich grupach w cyklach dydaktycznych.

Metody kształcenia: Wykład konwersatoryjny i prezentacje

Kryteria oceny:

Ocena bardzo dobra: student bardzo dobrze zna podstawową terminologię z psychologii stresu; student ma w sposób bardzo dobry uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień z psychologii stresu; student posiada szeroką wiedzę na temat najważniejszych dyskusji prowadzonych na gruncie psychologii zarządzania. student bardzo dobrze potrafi analizować, streszczać i prezentować tekst z zakresu psychologii zarządzania,student bardzo dobrze formułuje w mowie i na piśmie zagadnienia naukowe z zakresu psychologii zarządzania, student bardzo dobrze znajduje i wykorzystuje rzetelne źródła informacji z zakresu psychologii zarządzania. student bardzo dobrze potrafi zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu zrealizowanie zadania badawczego i przyswojenie treści z zakresu psychologii zarządzania. student aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach, formułując własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne.

Ocena dobra: student dobrze zna podstawową terminologię z psychologii stresu; student ma w sposób dobry uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień z psychologii stresu; student posiada wiedzę na temat najważniejszych dyskusji prowadzonych na gruncie psychologii stresu. student dobrze potrafi analizować, streszczać i prezentować tekst z zakresu psychologii stresu,student dobrze formułuje w mowie i na piśmie zagadnienia naukowe z zakresu psychologii stresu, student dobrze znajduje i wykorzystuje rzetelne źródła informacji z zakresu psychologii stresu. student dobrze potrafi zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu zrealizowanie zadania badawczego i przyswojenie treści z zakresu psychologii stresu. student angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach, formułując własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne.

Ocena dostateczna: student zna podstawową terminologię z psychologii stresu; student ma uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień z psychologii stresu; student posiada wiedzę na temat najważniejszych dyskusji prowadzonych na gruncie psychologii stresu. student potrafi analizować, streszczać i prezentować tekst z zakresu psychologii stresu,student formułuje w mowie i na piśmie zagadnienia naukowe z zakresu psychologii stresu, student znajduje i wykorzystuje rzetelne źródła informacji z zakresu psychologii stresu. student potrafi zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu zrealizowanie zadania badawczego i przyswojenie treści z zakresu psychologii stresu. student angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach, formułując własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne.

Ocena niedostateczna: student nie zna podstawowej terminologię z psychologii stresu; student nie ma uporządkowanej znajomości podstawowych zagadnień z psychologii stresu; student nie posiada wiedzy na temat najważniejszych dyskusji prowadzonych na gruncie psychologii stresu. student nie potrafi analizować, streszczać i prezentować tekst z zakresu psychologii stresu,student nie formułuje w mowie i na piśmie zagadnienia naukowe z zakresu psychologii stresu, student nie znajduje i nie wykorzystuje źródeł informacji z zakresu psychologii stresu. student nie potrafi zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu zrealizowanie zadania badawczego i przyswojenie treści z zakresu psychologii stresu. student nie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach, nie formułując własnych wypowiedzi oraz konstruktywnych uwagi krytyczne.

Do zaliczenia pracy pisemnej należy podać w piśmiennictwie co najmniej 10 artykułów naukowych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)