Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawowe umiejętności psychologiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-PUP
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawowe umiejętności psychologiczne
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku psychologii
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

psychologia

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W01; PS_W02; PS_U01; PS_K01; PS_K07

Wymagania wstępne:

Nie dotyczy.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie się i rozwijanie podstawowych umiejętności interpersonalnych koniecznych do nawiązywania relacji, komunikowania się z innymi ludźmi oraz efektywnej współpracy.

Pełny opis:

Celem zajęć jest rozwinięcie kompetencji interpersonalnych służących nawiązaniu i budowania kontaktu z drugim człowiekiem opartego na zaufaniu i bezpieczeństwie. W ramach zajęć studenci będą ćwiczyć i rozwijać następujące umiejętności: aktywne słuchanie, udzielanie i przyjmowanie informacji zwrotnych oraz rozpoznawanie i wyrażanie własnych emocji.

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne: plan zajęć, warunki zaliczenia, forma zajęć, wstępne zapoznanie i integracja.

2. Budowanie efektywnej sytuacji edukacyjnej: ustalenie zasad współpracy, warunki bezpieczeństwa psychologicznego, integracja - kontynuacja.

3. Zajęcia integracyjne: pogłębienie wzajemnych relacji, budowanie więzi z wykorzystaniem kart psychologicznych.

4. Wprowadzenie w temat komunikacji interpersonalnej: indywidualna ocena własnych umiejętności i obszarów do rozwoju. Zasady efektywnej komunikacji.

5. Aktywne słuchanie: co sprzyja byciu dobrym słuchaczem. Mini wykład i dyskusja.

6. Ćwiczenia praktyczne: parafrazy i klaryfikacje.

7. Ćwiczenia praktyczne: pytania otwarte i zamknięte.

8. Ćwiczenia praktyczne: aktywne słuchanie (całość)

9. Konstruktywna i niekonstruktywna informacja zwrotna: różnice między komunikatem „ja” i komunikatem „ty”.

10. Ćwiczenia praktyczne w stosowaniu komunikatu „ja”: rozwijanie umiejętności.

11. Ćwiczenia praktyczne w stosowaniu komunikatu „ja”: rozwijanie umiejętności.

12. Ćwiczenia praktyczne dotyczące wszystkich poznanych umiejętności komunikacyjnych. Integracja wiedzy i umiejętności. Przygotowanie do kolokwium.

13. Kolokwium.

14. Omówienie wyników kolokwium. Podsumowanie zajęć.

15. Poprawa kolokwium.

Metody dydaktyczne:

Metody podające:

- mini wykłady.

Metody samodzielnego uczenia się:

- ćwiczeniowo - praktyczne.

- dyskusje.

Zasady komunikacji:

Na zajęciach obowiązuje netykieta oraz zasady komunikacji ustalone z prowadzącym.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Steward, J. (2007). Mosty zamiast murów: Podręcznik komunikacji interpersonalnej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Literatura uzupełniająca:

1. Sujak, E. (2021). ABC psychologii komunikacji. Kraków: Wydawnictwo WAM.

2. Krzysztofowicz, J. (2017). Czasem trudne, zawsze dobre. Jak zrozumieć i pokochać własne emocje. Poznań: Wydawnictwo Charaktery.

3. Von Thun, F. S .(2002). Sztuka rozmawiania.Tom: 1-4. Kraków: Wydawnictwo WAM.

4. Rosenberg, M.B. (2016). Porozumienie bez przemocy. Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca.

5. Sztander, W. (1999). Rozmowy które pomagają. Warszawa: Instytut psychologii Zdrowia PTP.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W obszarze wiedzy:

- student ma wiedzę na temat swoich mocnych i słabych stron w nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji interpersonalnych;

- student ma wiedzą nt. budowaniu efektywnego kontaktu z drugim człowiekiem;

- student zna narzędzia aktywnego słuchania;

- student wie jak wygląda komunikat "ja" i komunikat „ty”.

W obszarze umiejętności:

- student potrafi spostrzegać i lepiej rozumieć siebie i innych ludzi w relacjach międzyludzkich;

- student potrafi nawiązywać konstruktywne relacje interpersonalne;

- student potrafi stosować podstawowe zasady komunikacyjne, szczególnie związane z otrzymywaniem i udzielaniem informacji zwrotnych;

- student potrafi rozpoznawać przeżywane emocje;

- student rozumie swoje reakcje i przeżycia doświadczane w relacjach z innymi;

- student potrafi określić i zmienić swoje zachowania czy nawyki, które są niepożądane i nie sprzyjają w budowaniu kontaktów z innymi ludźmi.

W obszarze kompetencji:

- student ma świadomość własnych umiejętności komunikacyjnych;

- student wykazuje odpowiedzialność za przebieg procesu nawiązywania kontaktu i prowadzenia rozmowy;

- student dąży do pracy nad własnym warsztatem umiejętności komunikacyjnych;

- student jest otwarty na pracę nad sobą;

- student chętnie podejmie się rozwoju w obszarze pogłębiania samoświadomości dotyczącej przeżywanych uczuć i wyrażania ich.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia przedmiotu:

1.Kolokwium sprawdzające umiejętność stosowania poznanych narzędzi komunikacyjnych w praktyce (zadania do wykonania – 5 pytań) oraz wiedzę z literatury obowiązkowej (zakres materiału: część 1, 2 i 3 – 1 pytanie).

Za każde pytanie można otrzymać 1 pkt. pod warunkiem, że odpowiedź jest w 100% poprawna. Za niepełną lub cząstkową odpowiedź na pytanie student otrzymuje 0 pkt.

Kryteria oceny kolokwium:

6 pkt. - ocena bdb (5)

5 pkt. - ocena db (4)

4 pkt. - ocena dst (3)

1-3 pkt. – ocena ndst. (2)

Osoby, których nie będzie na kolokwium (nieobecność nieusprawiedliwiona) otrzymują ocenę ndst (2) i piszą kolokwium w terminie poprawkowym.

Osoby, których nie będzie na kolokwium (nieobecność usprawiedliwiona – zwolnienie lekarskie) piszą kolokwium w terminie kolokwium poprawkowego.

Kolokwium poprawkowe jest wyłącznie dla osób, które otrzymały ocenę ndst (2).

Kryteria oceny kolokwium poprawkowego:

6 pkt. - ocena bdb (5); ocena końcowa: 3,5

5 pkt. - ocena db (4); ocena końcowa: 3

4 pkt. - ocena dst (3); ocena końcowa: 2.5

1 - 3 pkt. – ocena ndst. (2); ocena końcowa: 2

Ocena końcowa jest średnią z oceny z kolokwium i kolokwium poprawkowego.

Osoby, które otrzymają ocenę ndst (2) nie zaliczają zajęć.

Inne/ważne: Ważne: nie ma możliwości zmiany grupy. Obowiązują listy obecności z usos.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Gregorczuk
Prowadzący grup: Monika Gregorczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Gregorczuk
Prowadzący grup: Monika Gregorczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Gregorczuk
Prowadzący grup: Monika Gregorczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)