Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia zdrowia-zagadnienia ogólne 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-PZ2 Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia zdrowia-zagadnienia ogólne 2
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Obowiązkowy poprzednik:

Psychologia zdrowia-zagadnienia ogólne 1 WF-PS-N-PZ1

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W12

PS_W13

PS_U12

Skrócony opis:

Dostarczenie studentom psychologii, wiedzy na temat zdrowia w aspekcie psychologicznym i psychosomatycznym, ze szczególnym uwzględnieniem relacji psychika-zdrowie- choroba.

Pełny opis:

1. Podsumowanie treści z przedmiotu Psychologia zdrowia 1. Behawioralne uwarunkowania zdrowia- zachowania związane ze zdrowiem

2. Pojęcie i główne teorie psychosomatyki (klasyfikacje)

3. Mechanizmy emocjonalne w zaburzeniach psychosomatycznych

4. Zdrowie- stres- choroba

5. Psychologiczne czynniki ryzyka- osobowość, typy zachowań

5. Psychologiczne następstwa choroby

uwaga: zakres tematyczny może ulegać zmianie w zależności od poziomu wiedzy słuchaczy

Literatura:

Literatura podstawowa:

Bishop, G. (2000). Psychologia zdrowia. Wrocław: Wydawnictwo Astrum. Chodkiewicz, J. (2005). Psychologia zdrowia. Wybrane zagadnienia. Łódź: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna Dolińska-Zygmunt, G. (2001). Podstawy psychologii zdrowia. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Heszen, I., Sęk, H. (2007). Psychologia zdrowia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Ogińska- Bulik N., Juczyński Z. (2008). Osobowość. Stres a zdrowie. Warszawa, Difin. Sheridan Ch. L. Radmacher S.A. (1998). Psychologia zdrowia. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia P.T.P, Sęk, H. (2000). Zdrowie behawioralne. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki. (s. 533-553). Tom 3. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Sęk H., Pasikowski T. (2001). Zdrowie-Stres-Zasoby. Poznań: Wyd. Fundacji Humaniora Tylka, J. (2000). Psychosomatyka. Wybrane zagadnienia z teorii i praktyki. Warszawa: Wydawnictwo UKSW

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza

EK1 - student zna podstawowe pojęcia z obszaru psychosomatyki i somatopsychiki

EK2 - student dysponuje uporządkowaną znajomością głównych zagadnień z psychologii chorego somatycznie (psychosomatyki)

Umiejętności

EK3 - student potrafi posługiwać się adekwatnymi pojęciami w opisie zagadnień z obszaru psychosomatyki i somatopsychologii

EK4 - student potrafi trafnie dobrać koncepcję teoretyczną dla wyjaśnienia rodzaju problemów psychosomatycznych

EK5 - student potrafi dotrzeć do materiałów źródłowych z obszaru psychosomatyki, poddać go krytycznej ocenie i właściwie wykorzystać

EK6 - student potrafi zaplanować i zrealizować zadanie psychologiczne z obszaru problemów psychologicznych osoby chorej somatycznie

Kompetencje:

EK7 -student jest otwarty na współpracę ze specjalistami innych dyscyplin.

EK8- student wykazuje zainteresowanie dyskusją nad problemami z obszaru psychosomatyki lub somatopsychologii

EK9- student czuje się odpowiedzialny za pozytywne wykonywanie zadań przez grupę z którą pracuje

ECTS 30 godzin uczestnictwa i 30 przygotowania do zajęć (30+30: 30=2)

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza:

na ocenę 2 (ndst.): Student nie potrafi scharakteryzować ani nawet wymienić podstawowych pojęć z psychosomatyki i somatopsychologii u oraz nie dysponuje uporządkowaną znajomością głównych zagadnień psychosomatyki i somatopsychologii

na ocenę 3 (dst.):Student potrafi wymienić podstawowe pojęcia z zakresu psychosomatyki i somatopsychologii bez szczegółowych charakterystyk, jednak nie czyni tego sprawnie, a jego wypowiedzi słowne lub pisemne świadczą o istotnych lukach w tej wiedzy. Student dysponuje częściową znajomością zagadnień psychosomatyki i somatopsychologii- nie są uporządkowane

na ocenę 4 (db.): student potrafi dość sprawnie oraz w sposób świadczący o dość dużej wiedzy wymieniać i charakteryzować podstawowe pojęcia z zakresu psychosomatyki i somatopsychologii oraz dysponuje uporządkowaną znajomością głównych zagadnień psychologii człowieka chorego

na ocenę 5 (bdb.): student potrafi niezwykle sprawnie oraz w sposób świadczący o ogromnej wiedzy wymienić i scharakteryzować pojęcia z obszaru psychosomatyki i somatopsychologii oraz dysponuje bardzo dobrze uporządkowaną znajomością głównych zagadnień psychosomatyki i somatopsychologii

Umiejętności

na ocenę 2 (ndst.): Student nie potrafi posługiwać się adekwatnymi pojęciami w opisie zagadnień zdrowia- choroby i nie jest w stanie dopasować koncepcji teoretycznej do wyjaśnienia problemów psychosomatycznych. Student nie potrafi dotrzeć do materiału źródłowego z psychosomatyki , poddać krytycznej analizie i właściwie wykorzystać. Student nie potrafi zaplanować i zrealizować pracy własnej nad zadaniem z obszaru psychosomatyki i somatopsychologii

-na ocenę 3 (dst.):Student potrafi posługiwać się adekwatnymi pojęciami w opisie zagadnień zdrowia- choroby, jest w stanie dopasować koncepcji teoretycznej do wyjaśnienia problemów psychosomatycznych, choć nie czyni tego sprawnie co wskazuje na luki w wiedzy. Student nieraz potrafi dotrzeć do materiału źródłowego z obszaru psychosomatyki lub somatopsychologii, ale nie jest w stanie poddać go krytycznej analizie i właściwie wykorzystać. Student potrafi zaplanować i zrealizować pracy własnej nad zadaniem z obszaru psychosomatyki- jednak nie czyni tego samodzielnie i w sposób właściwy

- na ocenę 4 (db.): Student potrafi dość sprawnie posługiwać się adekwatnymi pojęciami w opisie zagadnień zdrowia- choroby a także sprawnie dopasowuje teorię do danych zanurzeń psychosomatycznych. Student potrafi dotrzeć do materiału źródłowego z psychosomatyki i somatopsychologii, jest w stanie poddać go krytycznej analizie, ale potrzebuje wsparcia żeby właściwie go wykorzystać. Student potrafi poprawnie zaplanować i zrealizować pracę własną nad zadaniem z obszaru psychosomatyki lub somatopsychologii.

na ocenę 5 (bdb.): Student potrafi biegle posługiwać się adekwatnymi pojęciami w opisie zagadnień zdrowia- choroby i trafnie przypisuje koncepcję teoretyczną do danych zaburzeń psychosomatycznych.Student potrafi dotrzeć do materiału źródłowego z obszaru psychosomatyki i somatopsychologii jest w stanie poddać go krytycznej analizie, proponuje własny sposób ujęcia różnych treści. Student potrafi bardzo dobrze zaplanować i zrealizować pracę własną nad zadaniem z obszaru psychosomatyki i somatopsychologii.

Kompetencje:

na ocenę 2 (ndst.): student nie wykazuje zainteresowania dyskusją oraz pracą w zespole podczas podejmowania problematyki z psychosomatyki i somatopsychologii . Student nie nie przejawia odpowiedzialności za pozytywne wykonanie zadań przez zespół.

na ocenę 3 (dst.): student wykazuje zainteresowanie, chociaż w niewielkim stopniu, dyskusją oraz pracą w zespole podczas podejmowania problematyki z zakresu psychosomatyki i somatopsychologii oraz wydaje się wykazywać pewien, chociaż niewielki, stopień odpowiedzialności za pozytywne wykonanie zadań przez zespół.

na ocenę 4 (db.): student wykazuje dość duże zainteresowanie, dyskusją oraz pracą w zespole podczas podejmowania problematyki z zakresu psychosomatyki i somatopsychologii oraz wydaje się wykazywać dość wysoki stopień odpowiedzialności za pozytywne wykonanie zadań przez zespół. Interesuje się też żywo współpracą ze specjalistami innych dyscyplin.

na ocenę 5 (bdb.): student wykazuje bardzo duże zainteresowanie dyskusją oraz pracą w zespole podczas podejmowania problematyki z zakresu psychosomatyki i somatopsychologii oraz wykazuje godny podziwu stopień odpowiedzialności za pozytywne wykonanie zadań przez zespół. Interesuje się i nawet podejmuje współpracę ze specjalistami innych dyscyplin

Egzamin pisemny- test wielokrotnego wyboru. Obowiązują treści omawiane na wykładach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Rosińska
Prowadzący grup: Paulina Rosińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Skrócony opis:

Dostarczenie studentom psychologii, wiedzy na temat zdrowia w aspekcie psychologicznym i psychosomatycznym, ze szczególnym uwzględnieniem relacji psychika-zdrowie- choroba.

Pełny opis:

1. Pojęcie i główne teorie psychosomatyki (klasyfikacje)

2. Mechanizmy emocjonalne w zaburzeniach psychosomatycznych

3. Zdrowie- stres- choroba

4. Psychologiczne czynniki ryzyka- zachowania zdrowotne i typy zachowań

5. Psychologiczne następstwa choroby

Literatura:

Dolińska-Zygmunt, G. (2001). Podstawy psychologii zdrowia. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Heszen, I., Sęk, H. (2007). Psychologia zdrowia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Kirenko, J., Byra, S. (2008). Zasoby osobiste w chorobach psychosomatycznych. Lublin: Wydawnictwa Uniwersytetu Mariii Curie-Skłodowskiej

Kubacka- Jasiecka, D., Ostrowski, T. M. (2005) (red.). Psychologiczny wymiar zdrowia, kryzysu i choroby. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Ogińska- Bulik N., Juczyński Z. (2008). Osobowość. Stres a zdrowie. Warszawa, Difin. S

Sęk, H. (2000). Zdrowie behawioralne. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki. (s. 533-553). Tom 3. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Sęk H., Pasikowski T. (2001). Zdrowie-Stres-Zasoby. Poznań: Wyd. Fundacji Humaniora

Tylka, J. (2000). Psychosomatyka. Wybrane zagadnienia z teorii i praktyki. Warszawa: Wydawnictwo UKSW

Wrona-Polańska, H., Bargiel-Matusiewicz, K., Pisula, E. (2016). Zdrowie i choroba. Funkcjonowanie psychospołeczne i zawodowe. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Rosińska
Prowadzący grup: Paulina Rosińska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aeb314c66eef440f9aae2a0cc2272ad45%40thread.tacv2/conversations?groupId=7d46d14c-6d51-4182-b62c-e33821724995&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Dostarczenie studentom psychologii, wiedzy na temat zdrowia w aspekcie psychologicznym i psychosomatycznym, ze szczególnym uwzględnieniem relacji psychika-zdrowie- choroba.

Wykład będzie się odbywał wyłącznie za pośrednictwem MS Teams

Pełny opis:

1. Podsumowanie treści z przedmiotu Psychologia zdrowia 1. Behawioralne uwarunkowania zdrowia- zachowania związane ze zdrowiem

2. Pojęcie i główne teorie psychosomatyki (klasyfikacje)

3. Mechanizmy emocjonalne w zaburzeniach psychosomatycznych

4. Zdrowie- stres- choroba

5. Psychologiczne czynniki ryzyka- osobowość, typy zachowań

5. Psychologiczne następstwa choroby

Literatura:

Dolińska-Zygmunt, G. (2001). Podstawy psychologii zdrowia. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Heszen, I., Sęk, H. (2007). Psychologia zdrowia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Kirenko, J., Byra, S. (2008). Zasoby osobiste w chorobach psychosomatycznych. Lublin: Wydawnictwa Uniwersytetu Mariii Curie-Skłodowskiej

Kubacka- Jasiecka, D., Ostrowski, T. M. (2005) (red.). Psychologiczny wymiar zdrowia, kryzysu i choroby. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Ogińska- Bulik N., Juczyński Z. (2008). Osobowość. Stres a zdrowie. Warszawa, Difin. S

Sęk, H. (2000). Zdrowie behawioralne. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki. (s. 533-553). Tom 3. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Sęk H., Pasikowski T. (2001). Zdrowie-Stres-Zasoby. Poznań: Wyd. Fundacji Humaniora

Tylka, J. (2000). Psychosomatyka. Wybrane zagadnienia z teorii i praktyki. Warszawa: Wydawnictwo UKSW

Wrona-Polańska, H., Bargiel-Matusiewicz, K., Pisula, E. (2016). Zdrowie i choroba. Funkcjonowanie psychospołeczne i zawodowe. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.