Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praca z grupą – część praktyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-PZGCP
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praca z grupą – część praktyczna
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W08

PS_U12

PS_K01

PS_K03

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do prowadzenia zajęć warsztatowych z grupą. Studenci zapoznają się z różnymi formami pracy z grupą oraz zadaniami, jakie stoją przed trenerem prowadzącym zajęcia. Ponadto studenci dowiedzą się, jak konstruować scenariusze zajęć warsztatowych oraz otrzymają wiedzę z zakresu poszczególnych technik i metod pracy z grupą. Zadaniem studentów będzie opracowanie scenariusza warsztatów psychoedukacyjnych dla uczniów (w wymiarze 5 godz. lekcyjnych) oraz przeprowadzenie go w wybranej placówce.

Pełny opis:

Celem zajęć jest:

1. Przedstawienie podstawy teorii szkoleń.

- charakterystyka różnych form pracy z grupą (warsztat, szkolenie, trening);

- proces grupowy a proces edukacyjny ;

- zadania trenera na poszczególnych etapach procesu edukacyjnego;

- cykl Kolba (etapy uczenia się przez doświadczenie).

2. Zapoznanie studentów z zasadami i technikami pracy warsztatowej z małą grupą.

- zasady i formy wprowadzania kontraktu;

- ćwiczenia budujące dobry klimat w grupie;

- techniki aktywizacji grupy;

- czynniki, którymi należy kierować się przy wyborze metod;

- specyfika pracy w różnych grupach docelowych (dzieci, młodzież, dorośli, wybrane grupy zawodowe).

3. Przekazanie wiedzy nt. projektowania scenariuszy zajęć.

- zasady konstruowania scenariuszy zajęć psychoedukacyjnych;

- zaprojektowanie własnego scenariusza.

4. Rozwijanie umiejętności prowadzenia zajęć metodami aktywnymi.

- prowadzenia wybranych fragmentów scenariuszy opracowanych scenariuszy zajęć .

5. Nabywanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami podczas prowadzenia warsztatów.

- zaprezentowanie technik i sposobów reagowania w trudnych sytuacjach w pracy z grupą.

- możliwość przećwiczenia wybranych sytuacji.

6. Zdobycie doświadczeń w roli trenera

- przeprowadzenie zajęć warsztatowych dla dzieci i/lub młodzieży.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Łaguna, M. (2004). Szkolenia. Jak je prowadzić, by.... Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

2. Łaguna, M., Fortuna, P. (2009). Przygotowanie szkolenia czyli jak dobry początek prowadzi do sukcesu. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

1. Jarmuż, S., Witkowski, T. (2004). Podręcznik trenera. Praktyka prowadzenia szkoleń. Wrocław: Moderator.

2. Clark, R.C. (2014). Szkolenia oparte na dowodach. Poradnik dla trenerów. Wrocław: Wydawnictwo Bez Maski.

3. Niemczyk, A. (2012). Trener skuteczny. Procedury dla prowadzących szkolenia. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

4. Woźniak, J. (2013). Ocenianie efektów szkolenia czyli metody i problemy ewaluacji. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Literatura dodatkowa:

1. Bramley, P. (2001). Ocena efektywności szkoleń. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.

2. Kirkpartic, D. (2001). Ocena efektywności szkoleń. Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka.

3. Bee, F., Bee, R., (2004)]. Narzędzia do oceny efektywności szkoleń. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.

4. Rae, L. (2004). Ocena pracy szkoleniowca, Kraków: Oficyna Ekonomiczna.

5. Rae, L. (2004). Planowanie i projektowanie szkoleń. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.

6. Silberman, M. (2004). Metody aktywizujące w szkoleniach. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.

7. Rae, L. (2006). Efektywne szkolenie. Techniki doskonalenia umiejętności trenerskich. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.

8. Boydell, T., Leary, M., (2001). Identyfikacja potrzeb szkoleniowych. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.

9. Buldioski, G., Grimaldi, C., Mitter, S., Titley, G., Wagner, G. (2002). Zasadnicze elementy szkolenia. Pakiet szkoleniowy. Seria T-kit, Strasbourg: Publikacje Rady Europy.

10. Szymczak, W. F., Wański, T. (2011). Profesjonalni trenerzy, czyli jak planować i osiągać długotrwałe rezultaty. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W obszarze wiedzy:

 student potrafi wymienić i scharakteryzować różne formy pracy z grupą;

 student wie czym jest proces grupowy i proces edukacyjny;

 student zna etapy uczenia się przed doświadczenie;

 student zna zasady projektowania warsztatu i jego struktury;

 student zna techniki i metody reagowania w sytuacjach trudnych w pracy z grupą;

 student ma świadomość własnych mocnych stron i trudności w pracy trenerskiej.

W obszarze umiejętności:

 student potrafi konstruować programy warsztatów;

 student potrafi przeprowadzić 5-godzinny warsztat dla wybranej grupy docelowej;

 student potrafi adekwatnie reagować w trudnych sytuacjach w pracy z grupą.

W obszarze kompetencji:

 student ma świadomość, na czym polega rola trenera warsztatów psychoedukacyjnych;

 student jest otwarty na samodzielnie zaprojektowanie programów warsztatów;

 student chętnie podejmie się samodzielnego prowadzenia warsztatów psychoedujacyjnych dla wybranych grup.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia przedmiotu:

1. Opracowanie scenariusza warsztatów psychoedukacyjnych dla uczniów (5 godz. lekcyjnych) wg. schematu zaproponowanego przez prowadzącego.

2. Przeprowadzenie warsztatów w wybranej szkole (w trakcie semestru).

3. Sprawozdanie - raport z realizacji zajęć wg. podanego wzoru.

4. Obecność na zajęciach (dopuszczalna jedna nieobecność).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)