Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium z psychologii międzykulturowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-RPM
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium z psychologii międzykulturowej
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Strona przedmiotu: https://www.researchgate.net/profile/Magdalena_Zemojtel-Piotrowska
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W03

PS_U08

PS_U09

PS_K03

PS_K07

Wymagania wstępne:

dobra znajomość języka angielskiego i statystyki, pozostałe - wynikające z programu studiów (ze szczególnym naciskiem na psychologię społeczną, międzykulturową i osobowości)

Skrócony opis:

Seminarium poświęcone jest przygotowaniu pracy magisterskiej pod kierunkiem prowadzącego. Obejmuje: wybór tematu w oparciu o literaturę, postawienie pytania badawczego, zaplanowanie badań oraz przygotowanie pracy mgr. Badania mogą zostać opublikowane w formie artykułu anglojęzycznego (dla osób chętnych).

Badania realizowane w ramach pracy mgr będą powiązane z projektami badawczymi: NCN "Kołowy model narcyzmu" oraz innymi, aktualnie realizowanymi przez promotora.

W projektach przewidziane są badania eksperymentalne (np. wpływ sprawowania władzy, poczucia kontroli) i korelacyjne związane z tematyka narcyzmu indywidualnego i kolektywnego.

Pełny opis:

Zakres tematyczny:

- narcyzm indywidualny i kolektywny: testowanie kołowego modelu narcyzmu oraz modelu sprawczo-wspólnotowego narcyzmu kolektywnego

- roszczeniowość

- przekonania o świecie społecznym

- dobrostan

- duchowość

- wartości kulturowe

- relacje międzygrupowe (m.in. pomoc humanitarna, wojna)

Możliwość realizacji badania na próbie niepolskiej po uzgodnieniu z promotorem lub adaptacji wybranej zagranicznej metody kwestionariuszowej do warunków polskich.

Literatura:

Wynikająca z przyjętego tematu pracy

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student pod kierunkiem promotora planuje i przeprowadza badania zmierzające do przygotowania pracy magisterskiej i/lub publikacji z listy JCR.

WIEDZA

Zna i rozumie kluczowe zagadnienia i mechanizmy związane z wybranym tematem pracy magisterskiej

UMIEJĘTNOSCI

Potrafi sformułować prawidłowo problem badawczy i hipotezy.

Potrafi dokonać doboru procedury i narzędzi badawczych.

Potrafi wykonać analizy statystyczne przy pomocy pakietu statystycznego SPSS oraz przedstawić wyniki badań w formie opisowej zgodnej ze standardami APA.

KOMPETENCJE

Student wykazuje krytycyzm w stosunku do uzyskanych wyników badań, potrafi je zinterpretować pod kątem ograniczeń, zakresu generalizacji wyników i odnosić do wyników uzyskanych przez innych badaczy.

Metody i kryteria oceniania:

Wynikające z przyjętego harmonogramu pracy własnej studenta zmierzające do przygotowania pracy magisterskiej lub publikacji na liście JCR mogącej stanowić podstawę do uzyskania tytułu magistra.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Żemojtel-Piotrowska
Prowadzący grup: Magdalena Żemojtel-Piotrowska
Strona przedmiotu: https://www.researchgate.net/profile/Magdalena_Zemojtel-Piotrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Seminarium poświęcone jest przygotowaniu pracy magisterskiej pod kierunkiem prowadzącego. Obejmuje: wybór tematu w oparciu o literaturę, postawienie pytania badawczego, zaplanowanie badań oraz przygotowanie pracy mgr. Badania mogą zostać opublikowane w formie artykułu anglojęzycznego (dla osób chętnych).

Badania realizowane w ramach pracy mgr będą powiązane z projektem badawczymi NCN: "Kołowy model narcyzmu"

W projektach przewidziane są badania eksperymentalne (np. wpływ sprawowania władzy, poczucia kontroli) i korelacyjne. Możliwy jest inny dobór tematu po ustaleniu z prowadzącym (z zakresu psychologii międzykulturowej i społecznej)

Pełny opis:

- narcyzm indywidualny: testowanie kołowego modelu narcyzmu

- roszczeniowość

- przekonania o świecie społecznym

- dobrostan

- duchowość

- wartości kulturowe

Możliwość realizacji badania na próbie niepolskiej po uzgodnieniu z promotorem lub adaptacji wybranej zagranicznej metody kwestionariuszowej do warunków polskich.

Literatura:

wynikająca z wybranego tematu pracy

Wymagania wstępne:

Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym. Znajomość zagadnień z zakresu psychologii społecznej, osobowości i metodologii wynikająca z realizacji programu kształcenia na kierunku psychologia

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Żemojtel-Piotrowska
Prowadzący grup: Magdalena Żemojtel-Piotrowska
Strona przedmiotu: https://www.researchgate.net/profile/Magdalena_Zemojtel-Piotrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Seminarium poświęcone jest przygotowaniu pracy magisterskiej pod kierunkiem prowadzącego. Obejmuje: wybór tematu w oparciu o literaturę, postawienie pytania badawczego, zaplanowanie badań oraz przygotowanie pracy mgr. Badania mogą zostać opublikowane w formie artykułu anglojęzycznego (dla osób chętnych).

Badania realizowane w ramach pracy mgr będą powiązane z projektem badawczymi NCN: "Kołowy model narcyzmu"

W projektach przewidziane są badania eksperymentalne (np. wpływ sprawowania władzy, poczucia kontroli) i korelacyjne. Możliwy jest inny dobór tematu po ustaleniu z prowadzącym (z zakresu psychologii międzykulturowej i społecznej)

Pełny opis:

- narcyzm indywidualny: testowanie kołowego modelu narcyzmu

- roszczeniowość

- przekonania o świecie społecznym

- dobrostan

- duchowość

- wartości kulturowe

Możliwość realizacji badania na próbie niepolskiej po uzgodnieniu z promotorem lub adaptacji wybranej zagranicznej metody kwestionariuszowej do warunków polskich.

Literatura:

wynikająca z przyjętego tematu pracy

Wymagania wstępne:

Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym. Znajomość zagadnień z zakresu psychologii społecznej, osobowości i metodologii wynikająca z realizacji programu kształcenia na kierunku psychologia

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Żemojtel-Piotrowska
Prowadzący grup: Magdalena Żemojtel-Piotrowska
Strona przedmiotu: https://www.researchgate.net/profile/Magdalena_Zemojtel-Piotrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Seminarium poświęcone jest przygotowaniu pracy magisterskiej pod kierunkiem prowadzącego. Obejmuje: wybór tematu w oparciu o literaturę, postawienie pytania badawczego, zaplanowanie badań oraz przygotowanie pracy mgr. Badania mogą zostać opublikowane w formie artykułu anglojęzycznego (dla osób chętnych).

Badania realizowane w ramach pracy mgr będą powiązane z projektem badawczymi NCN: "Kołowy model narcyzmu"

W projektach przewidziane są badania eksperymentalne (np. wpływ sprawowania władzy, poczucia kontroli) i korelacyjne. Możliwy jest inny dobór tematu po ustaleniu z prowadzącym (z zakresu psychologii międzykulturowej i społecznej)

Pełny opis:

- narcyzm indywidualny: testowanie kołowego modelu narcyzmu

- roszczeniowość

- przekonania o świecie społecznym

- dobrostan

- duchowość

- wartości kulturowe

Możliwość realizacji badania na próbie niepolskiej po uzgodnieniu z promotorem lub adaptacji wybranej zagranicznej metody kwestionariuszowej do warunków polskich.

Literatura:

wynikająca z wybranego tematu pracy

Wymagania wstępne:

Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym. Znajomość zagadnień z zakresu psychologii społecznej, osobowości i metodologii wynikająca z realizacji programu kształcenia na kierunku psychologia

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Żemojtel-Piotrowska
Prowadzący grup: Magdalena Żemojtel-Piotrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Żemojtel-Piotrowska
Prowadzący grup: Magdalena Żemojtel-Piotrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Żemojtel-Piotrowska
Prowadzący grup: Magdalena Żemojtel-Piotrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)