Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium z problematyki wartości i tożsamości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-RWT Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium z problematyki wartości i tożsamości
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W03

PS_U08

PS_U09

PS_K03

PS_K07

Skrócony opis:

Seminarium pomaga Studentowi napisać pracę magisterską. Seminarium składa się z dyskusji badawczych propozycji Studentów, dotyczących wartości, tożsamosci oraz osobowości.

Pełny opis:

Podczas seminarium Studenci przygotowują własne pomysły badawcze, które następnie sa poddawane wspólnym dyskusjom. Szczególny nacisk kładziony jest na:

- koncepcję teoretyczną i właściwe uzasadnienie hipotez

- poprawność analiz empirycznych

- formalną zgodność z wymogami APA.

Literatura:

Cieciuch, J. (2013). Kształtowanie się systemu wartości od dzieciństwa do wczesnej dorosłości. Warszawa: Liberi Libri.

Field, A. (2005). Discovering statistics using SPSS (and sex, drugs and rock’n’roll). London: Sage Publications.

Publication Manual of the American Psychological Association (2009). Washington: APA, Sixt Edition.

Strus, W., Cieciuch, J. (2014). Poza Wielką Piątkę. Przegląd nowych modeli struktury osobowości. Polskie Forum Psychologiczne.

Strus, W., Cieciuch, Rowiński, T. (2014). The Circumplex of

Personality Metatraits: A Synthesizing Model of Personality Based on Big Five. Manuscript under review.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza: Student zna: zasady redakcji tekstu naukowego z psychologii zgodnie z APA; bazy danych tekstów naukowych z psychologii; kolejne etapy procesu badawczego w psychologii; sposoby statystycznej weryfikacji postawionych hipotez; wybrane metody i narzędzia diagnozy

Umiejetności: Student potrafi skomponować i zredagować tekst naukowy zgodnie z APA. Student potrafi zebrać literaturę na interesujacy go temat z różnych baz danych. Student potrafi zaplanować i przeprowadzić badanie weryfikujące postawione hipotezy. Student potrafi wybrać, przeprowadzić i zanalizować odpowiednie testy statystyczne weryfikujące postawione hipotezy. Student potrafi zinterpretować uzyskane wynuki w świetle dotychczasowej wiedzy psychologicznej. Studnet umie dobrać techniki i sposoby pomocy psychologicznej

Kompetencje:

Student jest zdolny dostrzegać i werbalizować problemy w języku nauki. Potrafi wyrażać swoją ocenę, achowując zarazem ostrożność/krytycyzm w wyrażaniu opinii. Jest otwarty na nowe treści naukowe. Potrafi samodzielnie uzupełnić wiedzę i umiejętności w zależności od pojawiających się potrzeb, zmian.

Uczestniczenie w zajeciach: 30 godz.

Poszukiwanie i czytanie literatury polskiej i angielskiej:240

Przygotowanie koncepcji pracy mgr: 30

suma: 300 godz

ECTS: 300 : 30 = 10 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny w kolejnych semestrach są:

1 semestr - koncepcja pracy

2 semestr - część teoretyczna pracy

3 semestr - przeprowadzone badania i koncepcja analiz

4 semestr - część empiryczna pracy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Cieciuch
Prowadzący grup: Jan Cieciuch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Seminarium pomaga Studentowi napisać pracę magisterską. Seminarium składa się z dyskusji badawczych propozycji Studentów, dotyczących wartości, tożsamosci oraz osobowości.

Pełny opis:

Podczas seminarium Studenci przygotowują własne pomysły badawcze, które następnie sa poddawane wspólnym dyskusjom. Szczególny nacisk kładziony jest na:

- koncepcję teoretyczną i właściwe uzasadnienie hipotez

- poprawność analiz empirycznych

- formalną zgodność z wymogami APA.

Literatura:

Cieciuch, J. (2013). Kształtowanie się systemu wartości od dzieciństwa do wczesnej dorosłości. Warszawa: Liberi Libri.

Field, A. (2005). Discovering statistics using SPSS (and sex, drugs and rock’n’roll). London: Sage Publications.

Publication Manual of the American Psychological Association (2009). Washington: APA, Sixt Edition.

Strus, W., Cieciuch, J. (2014). Poza Wielką Piątkę. Przegląd nowych modeli struktury osobowości. Polskie Forum Psychologiczne.

Strus, W., Cieciuch, J. (2017). Towards a synthesis of personality, temperament, motivation, emotion and mental health models within the Circumplex of Personality Metatraits. Journal of Research in Personality, 66, 70-95. DOI: 10.1016/j.jrp.2016.12.002

Strus, W., Cieciuch, J., Rowiński, T. (2014). The Circumplex of Personality Metatraits: A synthesizing model of personality based on the Big Five. Review of General Psychology,18(4), 273-286. DOI: 10.1037/gpr0000017

Strus, W., Cieciuch, J. (2019). Are the questionnaire and the psycho-lexical Big Twos the same? Towards an integration of personality structure within the Circumplex of Personality Metatraits. International Journal of Personality Psychology, 5, 18-35. DOI: 10.21827/ijpp.5.35594

Cieciuch, J., Strus, W. (2017). The Two-Factor Model of personality. In Virgil Zeigler-Hill & Todd Shackelford (Eds.), Encyclopedia of Personality and Individual Differences (pp. 1-16). Springer International Publishing AG. DOI: 10.1007/978-3-319-28099-8_2129-1

Wymagania wstępne:

Ukończenie pierwszego roku seminarium mgr.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Cieciuch
Prowadzący grup: Jan Cieciuch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Seminarium pomaga Studentowi napisać pracę magisterską. Seminarium składa się z dyskusji badawczych propozycji Studentów, dotyczących wartości, tożsamosci oraz osobowości.

Pełny opis:

Podczas seminarium Studenci przygotowują własne pomysły badawcze, które następnie sa poddawane wspólnym dyskusjom. Szczególny nacisk kładziony jest na:

- koncepcję teoretyczną i właściwe uzasadnienie hipotez

- poprawność analiz empirycznych

- formalną zgodność z wymogami APA.

Literatura:

Cieciuch, J. (2013). Kształtowanie się systemu wartości od dzieciństwa do wczesnej dorosłości. Warszawa: Liberi Libri.

Field, A. (2005). Discovering statistics using SPSS (and sex, drugs and rock’n’roll). London: Sage Publications.

Publication Manual of the American Psychological Association (2009). Washington: APA, Sixt Edition.

Strus, W., Cieciuch, J. (2014). Poza Wielką Piątkę. Przegląd nowych modeli struktury osobowości. Polskie Forum Psychologiczne.

Strus, W., Cieciuch, J. (2017). Towards a synthesis of personality, temperament, motivation, emotion and mental health models within the Circumplex of Personality Metatraits. Journal of Research in Personality, 66, 70-95. DOI: 10.1016/j.jrp.2016.12.002

Strus, W., Cieciuch, J., Rowiński, T. (2014). The Circumplex of Personality Metatraits: A synthesizing model of personality based on the Big Five. Review of General Psychology,18(4), 273-286. DOI: 10.1037/gpr0000017

Strus, W., Cieciuch, J. (2019). Are the questionnaire and the psycho-lexical Big Twos the same? Towards an integration of personality structure within the Circumplex of Personality Metatraits. International Journal of Personality Psychology, 5, 18-35. DOI: 10.21827/ijpp.5.35594

Cieciuch, J., Strus, W. (2017). The Two-Factor Model of personality. In Virgil Zeigler-Hill & Todd Shackelford (Eds.), Encyclopedia of Personality and Individual Differences (pp. 1-16). Springer International Publishing AG. DOI: 10.1007/978-3-319-28099-8_2129-1

Wymagania wstępne:

Ukończenie pierwszego roku seminarium mgr.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.