Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-SEM1
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie 1
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla IV roku, Specjalność psychologia kliniczna i psychoterapia
Przedmioty obowiązkowe dla IV roku, Specjalność psychologia pracy i organizacji
Przedmioty obowiązkowe dla IV roku, Specjalność psychologia sądowa i penitencjarna
Przedmioty obowiązkowe dla IV roku, Specjalność psychologia wspomagania rozwoju
Przedmioty obowiązkowe dla V roku, Specjalność psychologia kliniczna i psychoterapia
Przedmioty obowiązkowe dla V roku, Specjalność psychologia pracy i organizacji
Przedmioty obowiązkowe dla V roku, Specjalność psychologia sądowa i penitencjarna
Przedmioty obowiązkowe dla V roku, Specjalność psychologia wspomagania rozwoju
Seminaria magisterskie
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W03; PS_U08; PS_U09; PS_K03; PS_K07


Wymagania wstępne:

Dobra znajomość języka angielskiego, samodzielność w obsłudze programu SPSS

Skrócony opis:

Uczestnicy seminarium zapoznają się z literaturą przedmiotu indywidualnie, adekwatnie do poszukiwanego a następnie sformułowanego problemu badawczego. Celem indywidualnych poszukiwań badawczych jest realizacja nowatorskiej i interdyscyplinarnej problematyki badawczej z zakresu psychologii klinicznej, psychosomatyki i psychologii zdrowia oraz stresu, teoretyczne ich opracowywanie oraz weryfikacja empiryczna postawionych hipotez badawczych.

Ponadto, w ramach seminarium będzie prowadzona praca nad warsztatem metodologicznym oraz podnoszeniem umiejętności redagowania tekstów naukowych.

Pełny opis:

Uczestnicy seminarium zapoznają się z literaturą przedmiotu indywidualnie, adekwatnie do poszukiwanego a następnie sformułowanego problemu badawczego. Celem indywidualnych poszukiwań badawczych jest realizacja nowatorskiej i interdyscyplinarnej problematyki badawczej z zakresu psychologii klinicznej, psychosomatyki i psychologii zdrowia oraz stresu, teoretyczne ich opracowywanie oraz weryfikacja empiryczna postawionych hipotez badawczych.

Ponadto, w ramach seminarium będzie prowadzona praca nad warsztatem metodologicznym oraz podnoszeniem umiejętności redagowania tekstów naukowych. Badania będą przeprowadzane w grupach klinicznych oraz populacji osób zdrowych z zastosowaniem standaryzowanych baterii psychologicznych i skal psychiatrycznych, czy metody eksperymentu psychologicznego.

Literatura:

Creswell John W. Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2013.

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM-5 . American Psychiatric Association, American Psychiatric Publishing, May 2013.

ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders, WHO, Geneva, 1992.

ICD-11 Classification of Mental and Behavioural Disorders, WHO, 2021.

Jarema Marek (redaktor naukowy). Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny. PZWL 2016, wyd.2.

Kucharska K. (redaktor naukowy). W pułapce autodestrukcyjnego mózgu nastolatka. Skuteczna terapia. Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2022.

Kucharska K., Wilkos E. Zaburzenia odżywiania. Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny. red. Marek Jarema PZWL 2016, wyd.2.

Młodożeniec A., Jarema M. Ryzyko samobójstwa szacowane na podstawie skal oceny stanu psychicznego. Przegląd ważniejszych narzędzi badawczych. Psychiatria po Dyplom. 2010, 7(4).; 54-59.

Sęk Helena. Psychologia Kliniczna tom I i II; PWN, Warszawa 2013

Talarowska Monika, Gałecki Piotr. Zaburzenia funkcji poznawczych w wybranych chorobach somatycznych. Continuo 2013.

Young Jane M, Michael J Solomon. How to Critically Appraise an Article. Nat Clin Pract Gastroenterol Hepatol. 2009; 6(2):82-91.

Zieliński Jarosław (e-book). Metodologia pracy naukowej. Aspra JR F.H.U 2014.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza: Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu problematyki przygotowywanej pracy magisterskiej

Umiejętności: Na podstawie analizy literatury student potrafi sformułować hipotezy badawcze do przygotowywanej pracy magisterskiej

Kompetencje społeczne: Student jest świadomy swojej wiedzy i umiejętności

1) Zapoznanie się z planem przebiegu seminarium i z formalnymi wymaganiami pracy mgr;

2) Pozyskanie wiedzy z zakresu metodologii pisania pracy naukowej;

3) Pozyskanie wiedzy z zakresu projektowania badań naukowych a także doboru adekwatnych narzędzi badań w domenie psychologii klinicznej i psychosomatyki;

4) Poszukiwanie problemu badawczego, studiowanie literatury pod kątem sformułowania problemów badawczych;

5) Sformułowanie tematu pracy, celu badań i postawienie pytań badawczych; studia literatury pod kątem sformułowania hipotez badawczych oraz planu badań.

Metody i kryteria oceniania:

Ustna prezentacja tematu i problemów oraz ich uzasadnienie (wykazanie się wiedzą teoretyczną z podjętego obszaru badawczego), sformułowanie tematu pracy, celu badań i postawienie pytań badawczych oraz opracowanie hipotez badawczych; przedstawienie wstępnej metodologii badawczej i zaproponowanych metod statystycznych.

Obowiązkowa obecność i czynne uczestnictwo w seminariach jak i dodatkowych konsultacjach indywidualnych (stacjonarnych/online) na prośbę studenta.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin, 11 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Cieciuch, Waldemar Klinkosz, Katarzyna Kucharska, Marek Nieznański, Andrzej Pankalla, Jarosław Piotrowski, Maria Ryś, Elżbieta Stojanowska-Borowiec, Włodzimierz Strus, Sławomir Ślaski, Waldemar Woźniak, Wanda Zagórska, Magdalena Żemojtel-Piotrowska
Prowadzący grup: Jan Cieciuch, Waldemar Klinkosz, Katarzyna Kucharska, Marek Nieznański, Andrzej Pankalla, Jarosław Piotrowski, Maria Ryś, Elżbieta Stojanowska-Borowiec, Włodzimierz Strus, Sławomir Ślaski, Waldemar Woźniak, Wanda Zagórska, Magdalena Żemojtel-Piotrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin, 11 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Cieciuch, Waldemar Klinkosz, Katarzyna Kucharska, Monika Mynarska, Marek Nieznański, Andrzej Pankalla, Jarosław Piotrowski, Maria Ryś, Włodzimierz Strus, Sławomir Ślaski, Waldemar Woźniak, Wanda Zagórska, Magdalena Żemojtel-Piotrowska
Prowadzący grup: Jan Cieciuch, Waldemar Klinkosz, Katarzyna Kucharska, Monika Mynarska, Marek Nieznański, Andrzej Pankalla, Jarosław Piotrowski, Maria Ryś, Włodzimierz Strus, Sławomir Ślaski, Waldemar Woźniak, Wanda Zagórska, Magdalena Żemojtel-Piotrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)