Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Translatorium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-TRA
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Translatorium
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Translatoria
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_U13

PS_K07

Skrócony opis:

W trakcie zajęć studenci będą nabywali umiejętności wykorzystywania i tłumaczenia naukowych tekstów anglojęzycznych. Krótkie artykuły z czasopism naukowych będą o tych obszarach psychologii, które są znane studentom z I, II i III roku studiów. Zajęcia odbywają się online.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu nauczenie studentów samodzielnego tłumaczenia i naukowego wykorzystania anglojęzycznych tekstów z psychologii. Artykuły mogą być rozszerzeniem wiedzy dot. tych aspektów psychologii, które były omawiane na zajęciach w poprzednich latach. W ramach translatoriów zadaniem studentów będzie zapoznanie się z tekstem oraz przetłumaczenie go na język polski na własne potrzeby.

Tłumaczenie nie musi być poprawne pod kątem zasad, ale zrozumiałe dla studenta i prowadzącego. W tym celu musi on znać polskie tłumaczenie poszczególnych słów. Niektóre terminy będą przetłumaczone przez prowadzącego zajęcia. Znajomość terminologii danego artykułu będzie sprawdza w formie cząstkowych kolokwiów online.

Introducing Psychology

Psychological Science

Brain and Behavior

Learning

Vision and Perception

Memory and Cognition

Intelligence and Language

Growing and Developing

Personality

Psychology in Our Social Lives

Defining Psychological Disorders

Treating Psychological Disorders

Literatura:

Poszczególne artykuły dostępne do tłumaczenia będą podane w e-learningu i w odpowiednim translatorium poniżej.

Strony internetowe, które mogą być pomocne dla wszystkich grup translatorium:

http://www.apa.org/psycarticles/

http://psychlib.princeton.edu/links.htm

http://www.psychologytoday.com/

Alaimo, C. A. (2010, April 11). Psychiatric service dogs use senses to aid owners. Arizona Daily Star. Retrieved fromhttp://azstarnet.com/news/local/article_d24b5799-9b31-548c-afec-c0160e45f49c.html;

Allen, K.W. (1996). Chronicnailbiting: Acontrolledcomparisonofcompetingresponseandmildaversion treatments. Behaviour Research and Therapy, 34, 269–272. doi:10.1016/0005-7967(95)00078-X

American Group Psychotherapy Association. (2000). About group psychotherapy. Retrieved from http://www.groupsinc.org/group/consumersguide2000.html

AmericanPsychiatricAssociation.(2013).Diagnosticandstatisticalmanualofmentaldisorders (5thed.). Washington, DC: Author. http://www.apa.org/ethics/code/index.aspx?item=7#402

Beck, J. S. (1995). Cognitive therapy: Basics and beyond. New York, NY: Guilford Press.

Beck, N. A. Reilly-Harrington, & L. Gyulai (Eds.), Bipolar disorder: A cognitive therapy approach (pp. 79–100). Washington, DC: American Psychological Association. doi:10.1037/10442-004

Biedermann, F., & Fleischhacker, W. W. (2009). Antipsychotics in the early stage of development. Current Opinion

Psychiatry, 22, 326–330. Butler A. C., Chapman, J. E., Forman, E. M., Beck, A. T. (2006). The empirical status of cognitive-behavioral therapy: A review of meta-analyses. Clinical Psychology Review, 26(1), 17–31. doi:10.1016/j.cpr.2005.07.003.

Crits-Christoph, P., Gibbons, M. B., Losardo, D., Narducci, J., Schamberger, M., & Gallop, R. (2004). Who benefits from brief psychodynamic therapy for generalized anxiety disorder? Canadian JournalofPsychoanalysis,12,301– 324.

Cuijpers, P., van Straten, A., Andersson, G., & van Oppen, P. (2008). Psychotherapy for depression in adults: A meta-analysis of comparative outcome studies. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 76(6), 909–922.

Ellis, A. (2004). Why rational emotive behavior therapy is the most comprehensive and effective form of behavior therapy. Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy, 22, 85–92.

Granholm,E.,McQuaid,J.R.,Link,P.C.,Fish,S.,Patterson,T.,&Jeste,D.V.(2008).Neuropsychological predictors of functional outcome in cognitive behavioral social skills training for older people with schizophrenia. Schizophrenia Research, 100, 133–143. doi:10.1016/j.schres.2007.11.032.

Healy, D., & Whitaker, C. J. (2003). Antidepressants and suicide: Risk-benefit conundrums. Journal of Psychiatry & Neuroscience, 28, 331–339.

Herbert, J. D., Gaudini, B. A., Rheingold, A. A., Myers, V. H., Dalrymple, K., & Nolan, E. M. (2005). Social skills training augments the effectiveness of cognitive behavioral group therapy for social anxiety disorder. Behavior Therapy, 36, 125–138.

Hollon, S. D., Thase, M. E., & Markowitz, J. C. (2002). Treatment and prevention of depression. Psychological Science in the Public Interest, 3, 39–77.

Kellner,C.H.,Fink,M.,Knapp,R.,Petrides,G.,Husain,M.,Rummans,T.,...Malur,C.(2005).Relief of expressed suicidal intentby ECT:AconsortiumforresearchinECTstudy.TheAmericanJournalofPsychiatry, 162(5),977–982.

Kowatch, R. A., Suppes, T., Carmody, T. J., Bucci, J. P., Hume, J. H., Kromelis, M.,...Rush, A. J. (2000). Effect size of lithium, divalproex sodium, and carbamazepine in children and adolescents with bipolar disorder. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 39, 713–20.

Leahy, R. L. (2003). Cognitive therapy techniques: A practitioner’s guide. New York, NY: Guilford Press. Levenson, H. (2010). Brief dynamic therapy. Washington, DC: American Psychological Association.

Lieberman, J., Stroup, T., McEvoy, J., Swartz, M., Rosenheck, R., Perkins, D.,...Lebowitz, B. D. (2005). Effectiveness of antipsychotic drugs in patients with chronic schizophrenia. New England Journal of Medicine, 353(12), 1209.

Lorber, J. (2010, April 3). For the battle-scarred, comfort at leash’s end. The New York Times. Retrieved from http://www.nytimes.com/2010/04/04/us/04dogs.html;

Louik, C., Lin, A. E., Werler M. M., Hernandez, S., & Mitchell, A. A. (2007). First-trimester use of selective

McBride, C., Farvolden, P., & Swallow, S. R. (2007). Major depressive disorder and cognitive schemas. In L.P. Riso, P. L.duToit,D.J.Stein,&J.E.Young(Eds.),Cognitiveschemasandcorebeliefsinpsychological problems:A scientist-practitioner guide (pp. 11–39). Washington, DC: American Psychological Association.

National Sleep Foundation. (2008). Sleep in America poll. Retrieved from http://www.sleepfoundation.org/sites/default/files/2008%20POLL%20SOF.PDF.

Nemeroff, C., Mayberg, H., Krahl, S., McNamara, J., Frazer, A., Henry, T.,...Brannan, S. (2006). VNS therapy in treatment-resistant depression: Clinical evidence and putative neurobiological mechanisms. Neuropsychopharmacology, 31(7), 1345–1355.

Norcross, J. C., Hedges, M., & Castle, P. H. (2002). Psychologists conducting psychotherapy in 2001: A study of the Division 29 membership. Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training, 39(1), 97-102.

Odendaal, J. S. J. (2000). Animal-assisted therapy—Magic or medicine? Journal of Psychosomatic Research, 49(4), 275–280.

Prochaska, J. O., & Norcross, J. C. (2007). Systems of psychotherapy: A transtheoretical analysis (6th ed.). Pacific Grove, CA: Brooks/Cole.

Rado,J.,Dowd,S.M.,&Janicak,P.G.(2008). Theemergingroleoftranscranialmagneticstimulation(TMS)for treatment of psychiatric disorders. Directions in Psychiatry, 28(4), 315–332.

Rogers, C. (1980). A way of being. New York, NY: Houghton Mifflin.

Ruwaard, J., Broeksteeg, J., Schrieken, B., Emmelkamp, P., & Lange, A. (2010). Web-based therapist-assisted cognitive behavioral treatment of panic symptoms: A randomized controlled trial with a three-year follow-up. Journal of Anxiety Disorders, 24(4), 387–396.

Sackeim, H. A., Prudic, J., Fuller, R., Keilp, J., Philip, W., Lavori, P. W., & Olfson, M. (2007). The cognitive effects of electroconvulsive therapy in community settings. Neuropsychopharmacology, 32, 244–254. doi:10.1038/sj.npp.1301180

Scattone,D.(2007). Socialskillsinterventionsforchildrenwithautism.Psychologyintheschools,44,717–726. Schwartz, A. N. (2008, March 16). Psychiatric service dogs, very special dogs, indeed. Dr. Schwartz’s Weblog.

Retrieved from http://www.mentalhelp.net/poc/view_doc.php?type=doc&id=14844

Shadish, W. R., & Baldwin, S. A. (2002). Meta-analysis of MFT interventions. In D. H. Sprenkle (Ed.), Effectiveness researchinmarriageandfamilytherapy(pp.339–370).Alexandria,VA:AmericanAssociationfor Marriageand Family Therapy.

Shedler, J. (2010). The efficacy of psychodynamic psychotherapy. American Psychologist, 65(2), 98–109. Shim, J. (2008, January 29). Dogs chase nightmares of war away. CNN. Retrieved from http://edition.cnn.com/2008/LIVING/personal/01/29/dogs.veterans;

Simon,G.E., Savarino,J.,Operskalski,B.,&Wang,P.S.(2006).Suicideriskduringantidepressanttreatment. American Journal of Psychiatry, 163, 41–47. doi:10.1176/appi.ajp.163.1.41

Turner,E.H.,Matthews,A. M.,Linardatos,E.,Tell,R.A.,&Rosenthal,R.(2008).Selectivepublicationof antidepressant trials and its influence on apparent efficacy. New England Journal of Medicine, 358(3), 252–60.

U.S. Department of Health and Human Services. (1999). Mental health: A report of the surgeon general. Washington, DC: U.S. Government Printing Office.

Valenstein, E. (1986). Great and desperate cures: The rise and decline of psychosurgery and other radical treatments for mental illness. New York, NY: Basic Books.

Weissberg, R. P., Kumpfer, K. L., & Seligman, M. E. P. (2003). Prevention that works for children and youth: An introduction. American Psychologist, 58(6–7), 425–432.

Werner, E. E., & Smith, R. S. (1992). Overcoming the odds: High risk children from birth to adulthood. New York, NY: Cornell University Press.

Wilson,D.B.,Gottfredson,D.C.,&Najaka,S.S.(2001).School-basedprevention ofproblembehaviors:Ameta- analysis. Journal of Quantitative Criminology, 17(3), 247–272.

Wolpe J. (1973). The practice of behavior therapy. New York, NY: Pergamon.

World Health Organization. (2004). Prevention of mental disorders: Effective interventions and policy options: Summary report. Retrieved from http://www.who.int/mental_health/evidence/en/Prevention_of_Mental_Disorders.pdf

Xia, G., Gajwani, P., Muzina, D.J., Kemp, D.E., Gao, K., Ganocy, S.J., & Calabrese, J.R. (2008). Treatment-emergent mania in unipolar and bipolar depression: focus on repetitive transcranial magnetic stimulation. International Journal of Neuropsychopharmacology, 11(1), 119-130.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza - student posiada znajomość podstawowych i zaawansowanych zwrotów angielskich charakterystycznych dla psychologii anglosaskiej, prawidłowo tłumaczy i rozumie teksty naukowe w j. angielski z psychologii, wskazuje wyniki badań w j. angielskim uzasadniające poszczególne stanowiska teoretyczne charakterystyczne dla psychologii anglosaskiej.

Umiejętności - potrafi zinterpretować teksty naukowe i artykuły empiryczne w j. angielskim; umie wyszukać i wyselekcjonować źródła naukowe w j. angielskim , które posłużą mu do wzbogacania swojej wiedzy i umiejętności, potrafi dobrać odpowiednie teksty naukowe w j. angielskim do oceny funkcji psychologicznych kierowców potrzebnych do bezpiecznego przemieszczania.

Kompetencje - dąży do naukowego i zgodnego z regułami metodologii zbierania danych empirycznych w j. angielskim, zachowując krytycyzm wobec istniejących interpretacji, ma świadomość ograniczeń zarówno językowych jak badawczych istniejących w psychologii.

ECTS:

udział w zajęciach: 20

przygotowanie prezentacji na temat konferencji naukowej w j. angielskim: 20

przygotowanie tłumaczenia artykułu naukowego z j. angielskiego: 20

przygotowanie do zaliczenia (wraz z lekturą obowiązkową): 30

Suma godzin: 90 [90:30=3] LICZBA ECTS: 3

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria: Wiedza (PS_W02, PS_W04):

- na ocenę 2 (ndst.): student nie zna i nie rozumie podstawowych i zaawansowanych zwrotów angielskich charakterystycznych dla artykułów naukowych psychologii anglosaskiej. Nieprawidłowo tłumaczy i rozumie teksty naukowe z psychologii w j. angielskim, w tym poszczególne stanowiska teoretyczne charakterystyczne dla psychologii anglosaskiej. Nie potrafi wskazać mocne i słabe strony tłumaczonych artykułów naukowych z j. angielskiego

- na ocenę 3 (dst.): student zna i rozumie podstawowe i zaawansowane zwroty angielskie charakterystyczne dla artykułów naukowych w psychologii anglosaskiej. Prawidłowo tłumaczy i rozumie teksty naukowe z psychologii w j. angielskim, w tym poszczególne stanowiska teoretyczne charakterystyczne dla psychologii anglosaskiej. Dość poprawnie potrafi wskazać mocne i słabe strony tłumaczonych artykułów naukowych z j. angielskiego. Wymaga jednak asystowania ze strony prowadzącego zajęcia.

- na ocenę 4 (dobry): student dobrze zna i rozumie podstawowe i zaawansowane zwroty angielskie charakterystyczne dla artykułów naukowych w psychologii anglosaskiej. Dobrze tłumaczy i rozumie teksty naukowe z psychologii w j. angielskim, w tym poszczególne stanowiska teoretyczne charakterystyczne dla psychologii anglosaskiej, a także właściwie potrafi wskazać mocne i słabe strony tłumaczonych artykułów naukowych z j. angielskiego.

– na ocenę 5 (bdb.): student bardzo dobrze zna i rozumie podstawowe i zaawansowane zwroty angielskie charakterystyczne dla artykułów naukowych w psychologii anglosaskiej. Bardzo dobrze tłumaczy i rozumie teksty naukowe z psychologii w j. angielskim, w tym poszczególne stanowiska teoretyczne charakterystyczne dla psychologii anglosaskiej, a także właściwie bardzo trafnie wskazać mocne i słabe strony tłumaczonych artykułów naukowych z j. angielskiego.

Na ocenę końcową składają się:

1. Ocena z prezentacji PowerPoint na temat konferencji naukowej z psychologii.

2. Ocena aktywności w trakcie trwania zajęć.

3. Ocena z jakości tłumaczenia artykułu naukowego z j. angielskiego.

Obecności: dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze. Nadmiarowe nieobecności muszą zostać odpracowane w formie uzgodnionej z prowadzącą przed zapowiedzianym terminem egzaminu semestralnego. Nieodpracowanie nieobecności wiąże się z niedopuszczeniem do egzaminu. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną trzech ocen cząstkowych. Warunkiem zaliczenia kolokwium jest uzyskanie minimum 60% punktów.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Translatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Małkiewicz, Ilona Skoczeń
Prowadzący grup: Monika Małkiewicz, Ilona Skoczeń
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0AUWhzyAP0UuWmA26lIRFkkC5ejzAT3M2stbrdNFjEE1%40thread.tacv2/conversations?groupId=a0d85025-f172-43ae-96ae-890085f23a8e&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

W trakcie zajęć studenci nabędą umiejętności wykorzystywania i tłumaczenia naukowych tekstów anglojęzycznych. Krótkie artykuły z czasopism naukowych będą dotyczyć tych obszarach psychologii, które są znane studentom z poprzednich lat studiów. Zajęcia odbywają się online w platformie MS Teams oraz Moodle.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu nauczenie studentów samodzielnego tłumaczenia i naukowego wykorzystania anglojęzycznych tekstów z psychologii. Artykuły stanowią rozszerzenie wiedzy dotyczącej różnych obszarów psychologii, które były omawiane na zajęciach w poprzednich latach. W ramach niniejszych zajęć zadaniem studentów będzie zapoznanie się z treścią artykułów naukowych, przesłanie streszczeń oraz przygotowanie krótkiego artykułu i prezentacji multimedialnej na wybrany temat.

Literatura:

Literatura podana będzie w e-learningu oraz podczas zajęć.

Pomocne źródła internetowe:

http://www.apa.org/psycarticles/

http://psychlib.princeton.edu/links.htm

http://www.psychologytoday.com/

Wymagania wstępne:

Znajomość języka angielskiego min. na poziomie B2.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Translatorium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Małkiewicz, Ilona Skoczeń
Prowadzący grup: Monika Małkiewicz, Ilona Skoczeń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

W trakcie zajęć studenci nabędą umiejętności wykorzystywania i tłumaczenia naukowych tekstów anglojęzycznych. Krótkie artykuły z czasopism naukowych będą dotyczyć tych obszarach psychologii, które są znane studentom z poprzednich lat studiów. Zajęcia odbywają się online w platformie MS Teams oraz Moodle.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu nauczenie studentów samodzielnego tłumaczenia i naukowego wykorzystania anglojęzycznych tekstów z psychologii. Artykuły stanowią rozszerzenie wiedzy dotyczącej różnych obszarów psychologii, które były omawiane na zajęciach w poprzednich latach. W ramach niniejszych zajęć zadaniem studentów będzie zapoznanie się z treścią artykułów naukowych, przesłanie streszczeń oraz przygotowanie krótkiego artykułu i prezentacji multimedialnej na wybrany temat.

Literatura:

Literatura podana będzie w e-learningu oraz podczas zajęć.

Pomocne źródła internetowe:

http://www.apa.org/psycarticles/

http://psychlib.princeton.edu/links.htm

http://www.psychologytoday.com/

Wymagania wstępne:

Znajomość języka angielskiego min. na poziomie B2.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Translatorium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Szymańska
Prowadzący grup: Agnieszka Szymańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

W trakcie zajęć studenci nabędą umiejętności wykorzystywania i tłumaczenia naukowych tekstów anglojęzycznych. Krótkie artykuły z czasopism naukowych będą dotyczyć tych obszarach psychologii, które są znane studentom z poprzednich lat studiów. Zajęcia odbywają się online w platformie MS Teams oraz Moodle.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu nauczenie studentów samodzielnego tłumaczenia i naukowego wykorzystania anglojęzycznych tekstów z psychologii. Artykuły stanowią rozszerzenie wiedzy dotyczącej różnych obszarów psychologii, które były omawiane na zajęciach w poprzednich latach. W ramach niniejszych zajęć zadaniem studentów będzie zapoznanie się z treścią artykułów naukowych, przesłanie streszczeń oraz przygotowanie krótkiego artykułu i prezentacji multimedialnej na wybrany temat.

Literatura:

Literatura podana będzie w e-learningu oraz podczas zajęć.

Pomocne źródła internetowe:

http://www.apa.org/psycarticles/

http://psychlib.princeton.edu/links.htm

http://www.psychologytoday.com/

Wymagania wstępne:

Znajomość języka angielskiego min. na poziomie B2.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)