Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

WM: Uwarunkowania kompetencji społeczno-emocjonalnych 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-UKSE2
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: WM: Uwarunkowania kompetencji społeczno-emocjonalnych 2
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Wykłady monograficzne - Psychologia
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Obowiązkowy poprzednik:

WM: Uwarunkowania kompetencji społeczno-emocjonalnych 1 WF-PS-N-UKSE1

Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W02

PS_W03

PS_W08

PS_K03

PS_K07

Skrócony opis:

Na wykładach studenci zdobywają wiedzę na temat kompetencji społeczno-emocjonalnych, sposobów pomiaru oraz badań nad determinantami.

Pełny opis:

1. Motywacyjne uwarunkowania kompetencji społeczno-emocjonalnych.

2. Rodzinne uwarunkowania kompetencji społeczno-emocjonalnych.

3. Kompetencje społeczno-emocjonalne a płeć – dane empiryczne.

4. Kompetencje społeczno-emocjonalne a wiek – dane empiryczne.

5. Kompetencje społeczno-emocjonalne a temperament – dane empiryczne.

6. Kompetencje społeczno-emocjonalne a cechy osobowości – dane empiryczne.

7. Kompetencje emocjonalne a oddziaływania wychowawcze rodziców – dane empiryczne.

8. Kompetencje społeczne a oddziaływania wychowawcze rodziców – dane empiryczne.

9. Kompetencje społeczne a dobrostan – dane empiryczne.

10. Kompetencje emocjonalne a dobrostan – dane empiryczne.

11. Inteligencja emocjonalna a dobrostan – dane empiryczne.

12. Rola kompetencji społeczno-emocjonalnych.

13. Treningi kompetencji społeczno-emocjonalnych – I.

14. Treningi kompetencji społeczno-emocjonalnych – II.

15. Podsumowanie.

Literatura:

Podstawowa

1. Martowska, K. (2012). Psychologiczne uwarunkowania kompetencji społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Liberi Libri.

2. Matczak, A., Knopp, K. (2013). Znaczenie inteligencji emocjonalnej w funkcjonowaniu człowieka. Warszawa: Liberi Libri.

3. Śmieja, M., Orzechowski, J. (2008) (red.). Inteligencja emocjonalna. Fakty, mity, kontrowersje. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Uzupełniająca

1. Jakubowska, U. (1996). Wokół pojęcia „kompetencja społeczna” – ujęcie komunikacyjne. Przegląd Psychologiczny, 39, 29-40.

2. Knopp, K. (2007). Inteligencja emocjonalna a temperament studentów oraz postawy rodzicielskie ich matek i ojców. Roczniki Psychologiczne, 10, 113-134.

3. Leopold, M. A. (2001). Rozumienie pojęcia kompetencja emocjonalna. Forum Psychologiczne, 1, 155-182.

4. Leopold, M. A. (2006). Elementy składowe kompetencji emocjonalnej. Czasopismo Psychologiczne, 2, 191-204.

5. Martowska, K. (2009). Inteligencja emocjonalna licealistów a oddziaływania wychowawcze rodziców. Ruch Pedagogiczny, 3-4, 55-69.

6. Martowska, K., Knopp, K. (2018). Sposoby pomiaru inteligencji emocjonalnej. W: H. Gasiul (red.), Metody badania emocji i motywacji. Warszawa: Difin.

7. Matczak, A. (2001). Temperament a kompetencje społeczne. W: W. Ciarkowska, A.

8. Matczak (red.), Różnice indywidualne: wybrane badania inspirowane Regulacyjną Teorią Temperamentu Profesora Jana Strelaua (s. 53-69). Warszawa: Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania.

9. Matczak, A. (2004). Temperament a inteligencja emocjonalna. Psychologia – etologia – genetyka, 10, 59-82.

10. Matczak, A. (2006). Natura i struktura inteligencji emocjonalnej. Psychologia – etologia – genetyka, 10, 59-82.

11. Matczak, A. (2009) (red.). Determinants of social and emotional competencies. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

12. Matczak, A., Martowska, K. (2011). Z badań nad uwarunkowaniami kompetencji emocjonalnych. Studia Psychologica, 1, 5-18

13. Mądrzycki, T. (2002). Osobowość jako system tworzący i realizujący plany. Gdańsk: GWP.

14. Olszyca, K. (1998). Rola osobowościowych mechanizmów w regulacji stymulacji. Studia Psychologiczne, 36, 57-71.

15. Piekarska, J. (2004). Inteligencja emocjonalna młodzieży a sposoby reagowania rodziców sytuacjach problemowych. Psychologia Rozwojowa, 9, 23-33.

16. Smółka, P. (2008). Kompetencje społeczne. Kraków: Oficyna Wolters Kluwer Business.

17. Smółka, P. (2008). Kompetencje społeczne – uwarunkowania i metody pomiaru. W: W. Ciarkowska, W. Oniszczenko (red.), Szkice z psychologii różnic indywidualnych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza

1) Rozumie znaczenie motywacyjnych wyznaczników rozwoju kompetencji społecznych i emocjonalnych.

2) Rozumie znaczenie rodzinnych wyznaczników rozwoju kompetencji społecznych i emocjonalnych.

3) Zna badania dotyczące rodzinnych uwarunkowań kompetencji społeczno-emocjonalnych.

4) Zna badania dotyczące osobowościowych uwarunkowań kompetencji społeczno-emocjonalnych.

5) Zna badania dotyczące korelatów kompetencji społeczno-emocjonalnych.

6) Charakteryzuje główne sposoby podejścia do trenowania kompetencji społeczno-emocjonalnych.

Umiejętności

1) Rozpoznaje deficyty w zakresie kompetencji społeczno-emocjonalnych.

2) Potrafi zaplanować oddziaływania treningowe ukierunkowane na doskonalenie kompetencji społeczno-emocjonalnych.

Kompetencje

1. Wykazuje tendencję do profilowego ujmowania kompetencji społeczno-emocjonalnych.

2. Ma świadomość możliwości doskonalenia kompetencji społeczno-emocjonalnych.

ECTS: 4 punkty (udział w wykładzie 30 godzin, czytanie lektur 60 godzin, przygotowanie do egzaminu: 30 godzin; łącznie 120 godzin; 120:30=4)

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria ocen

Wiedza

Na ocenę 5 (bdb): w wysokim stopniu opanował wiedzą zdefiniowaną przy opisie efektów kształcenia i bardzo dobrze ją rozumie.

Na ocenę 4 (db): dobrze opanował wiedzę zdefiniowaną przy opisie efektów kształcenia w punktach i dobrze ją rozumie.

Na ocenę 3 (dst): w wystarczającym stopniu (w ponad 60%) opanował wiedzę zdefiniowaną przy opisie efektów kształcenia i rozumie ją fragmentarycznie.

Na ocenę 2 (ndst): nie opanował w wystarczającym stopniu wiedzy zdefiniowanej przy opisie efektów kształcenia.

Umiejętności

Na ocenę 5 (bdb): potrafi formułować trafne hipotezy wyjaśniające przyczyny deficytów w zakresie kompetencji społeczno-emocjonalnych, przy planowaniu oddziaływań treningowych potrafi zaplanować ogólne kierunki oddziaływania i obmyślić szczegóły realizacyjne.

Na ocenę 4 (db): potrafi sformułować hipotezę wyjaśniającą przyczynę deficytów w zakresie kompetencji społeczno-emocjonalnych; przy planowaniu oddziaływań treningowych ogranicza się do szczegółów realizacyjnych, ale ma trafne pomysły.

Na ocenę 3 (dst): powierzchownie wyjaśnia przyczyny deficytów w zakresie kompetencji społeczno-emocjonalnych; przy planowaniu oddziaływań treningowych powiela znane pomysły.

Na ocenę 2 (ndst): nie potrafi operować posiadaną wiedzą.

Kompetencje (postawy):

Oceniana jest dojrzałość refleksji nad warunkami rozwoju kompetencji społeczno-emocjonalnych i komplementarnością różnych podejść stosowanych przy ich opisywaniu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Martowska
Prowadzący grup: Katarzyna Martowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Na wykładach studenci zdobywają wiedzę na temat kompetencji społeczno-emocjonalnych, sposobów pomiaru oraz badań nad determinantami.

Pełny opis:

1. Motywacyjne uwarunkowania kompetencji społeczno-emocjonalnych.

2. Rodzinne uwarunkowania kompetencji społeczno-emocjonalnych.

3. Kompetencje społeczno-emocjonalne a płeć – dane empiryczne.

4. Kompetencje społeczno-emocjonalne a wiek – dane empiryczne.

5. Kompetencje społeczno-emocjonalne a temperament – dane empiryczne.

6. Kompetencje społeczno-emocjonalne a cechy osobowości – dane empiryczne.

7. Kompetencje emocjonalne a oddziaływania wychowawcze rodziców – dane empiryczne.

8. Kompetencje społeczne a oddziaływania wychowawcze rodziców – dane empiryczne.

9. Kompetencje społeczne a dobrostan – dane empiryczne.

10. Kompetencje emocjonalne a dobrostan – dane empiryczne.

11. Inteligencja emocjonalna a dobrostan – dane empiryczne.

12. Rola kompetencji społeczno-emocjonalnych.

13. Treningi kompetencji społeczno-emocjonalnych – I.

14. Treningi kompetencji społeczno-emocjonalnych – II.

15. Podsumowanie.

Literatura:

Podstawowa

1. Martowska, K. (2012). Psychologiczne uwarunkowania kompetencji społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Liberi Libri.

2. Matczak, A., Knopp, K. (2013). Znaczenie inteligencji emocjonalnej w funkcjonowaniu człowieka. Warszawa: Liberi Libri.

3. Śmieja, M., Orzechowski, J. (2008) (red.). Inteligencja emocjonalna. Fakty, mity, kontrowersje. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Uzupełniająca

1. Jakubowska, U. (1996). Wokół pojęcia „kompetencja społeczna” – ujęcie komunikacyjne. Przegląd Psychologiczny, 39, 29-40.

2. Knopp, K. (2007). Inteligencja emocjonalna a temperament studentów oraz postawy rodzicielskie ich matek i ojców. Roczniki Psychologiczne, 10, 113-134.

3. Leopold, M. A. (2001). Rozumienie pojęcia kompetencja emocjonalna. Forum Psychologiczne, 1, 155-182.

4. Leopold, M. A. (2006). Elementy składowe kompetencji emocjonalnej. Czasopismo Psychologiczne, 2, 191-204.

5. Martowska, K. (2009). Inteligencja emocjonalna licealistów a oddziaływania wychowawcze rodziców. Ruch Pedagogiczny, 3-4, 55-69.

6. Martowska, K., Knopp, K. (2018). Sposoby pomiaru inteligencji emocjonalnej. W: H. Gasiul (red.), Metody badania emocji i motywacji. Warszawa: Difin.

7. Matczak, A. (2001). Temperament a kompetencje społeczne. W: W. Ciarkowska, A.

8. Matczak (red.), Różnice indywidualne: wybrane badania inspirowane Regulacyjną Teorią Temperamentu Profesora Jana Strelaua (s. 53-69). Warszawa: Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania.

9. Matczak, A. (2004). Temperament a inteligencja emocjonalna. Psychologia – etologia – genetyka, 10, 59-82.

10. Matczak, A. (2006). Natura i struktura inteligencji emocjonalnej. Psychologia – etologia – genetyka, 10, 59-82.

11. Matczak, A. (2009) (red.). Determinants of social and emotional competencies. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

12. Matczak, A., Martowska, K. (2011). Z badań nad uwarunkowaniami kompetencji emocjonalnych. Studia Psychologica, 1, 5-18

13. Mądrzycki, T. (2002). Osobowość jako system tworzący i realizujący plany. Gdańsk: GWP.

14. Olszyca, K. (1998). Rola osobowościowych mechanizmów w regulacji stymulacji. Studia Psychologiczne, 36, 57-71.

15. Piekarska, J. (2004). Inteligencja emocjonalna młodzieży a sposoby reagowania rodziców sytuacjach problemowych. Psychologia Rozwojowa, 9, 23-33.

16. Smółka, P. (2008). Kompetencje społeczne. Kraków: Oficyna Wolters Kluwer Business.

17. Smółka, P. (2008). Kompetencje społeczne – uwarunkowania i metody pomiaru. W: W. Ciarkowska, W. Oniszczenko (red.), Szkice z psychologii różnic indywidualnych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Wymagania wstępne:

Zaliczenie II roku studiów.

WM: Uwarunkowania kompetencji społeczno-emocjonalnych 2 stanowi kontynuację WM: Uwarunkowania kompetencji społeczno-emocjonalnych 1.

Obowiązuje pierwszeństwo zapisu dla osób które uczestniczyły w pierwszej części zajęć (semestr zimowy).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)