Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do psychologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-WDP
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do psychologii
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku psychologii
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W01

PS_W02

PS_U01

Wymagania wstępne:

brak

Skrócony opis:

Przedmiot zaznajamia studentów z psychologia jako nauka oraz podstawowymi kierunkami rozwoju tej dyscypliny wiedzy.

Pełny opis:

Przedmiot wprowadza studentów w problematykę psychologii. Omówione zostaną :

-psychologia przednaukowa,

-psychologia naukowa,

-kierunki rozwoju,

-subdyscypliny psychologiczne,

-podstawowe metody badań,

-podstawowe procesy psychiczne.

Literatura:

Hock, R. (2003). 40 prac badawczych, które zmieniły oblicze psychologii. Gdańsk: GWP

Zimbardo, P. G. (1999). Psychologia i życie. Warszawa: PWN.

uzupełniajaca:

Witkowski, T. Zakazana Psychologia cz. I i cz II

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Poziom przedmiotu: podstawowy

Student w wyniku realizacji programu kształcenia

WIEDZA

Zna i rozumie przedmiot badan psychologii, zna podstawowe terminy stosowane w analizie psychiki i zachowań społecznych człowieka.

UMIEJĘTNOŚCI

Student potrafi prawidłowo rozróżniać podejścia teoretyczne wyjaśniające najważniejsze zjawiska psychologiczne, zna i rozumie na czym polega odmienność wyjaśniania tych zjawisk z różnych perspektyw (ewolucyjnej, behawioralnej, poznawczej, itd.).

Student potrafi tworzyć opinie i sądy na temat interpretacji różnych zjawisk psychologicznych w oparciu o nabytą wiedzę.

KOMPETENCJE

Student przejawia otwartą i krytyczną postawę wobec analizowanych zjawisk psychologicznych, stosując prawidłowo wiedzę naukową i odróżniając ją od wiedzy potocznej. Ma świadomość ograniczeń wiedzy potocznej w wyjaśnianiu zjawisk psychologicnzych.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny:

• semestralna praca pisemna w postaci eseju, termin oddania- drugi tydzień 05.202r.,

• przygotowanie i zaprezentowanie referatu, wg grafiku dla grupy dziekańskiej,

Kryteria oceniania:

• semestralna praca pisemna w postaci eseju (0 ÷ 50 punktów],

Skala ocen:

dst.: 20- punktów,

dst+: 21-30 punktów,

db: 31-40 punktów,

db+: 41-45 punktów,

bdb: 46-50-punktów

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zdzisław Kobos, Ewa Topolewska-Siedzik
Prowadzący grup: Zdzisław Kobos, Ewa Topolewska-Siedzik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot ma charakter wprowadzający w zagadnienia psychologii - jej główne obszary i zastosowania. Jako taki ma na celu pokazanie szerokiego zakresu zagadnień, zaznajomienie studentów z istniejącymi nurtami psychologicznymi oraz zasygnalizowanie znaczenia myślenia naukowego w studiowaniu psychologii, wraz z właściwym podejściem etycznym do studiowania psychiki człowieka.

Pełny opis:

Przedmiot składa się z cyklu wykładów:

1. Wstęp do psychologii.

2-3. Przedmiot i metoda psychologii

4. Współczesny obieg treści naukowych. Etyka prowadzenia badań naukowych.

5. Perspektywa fragmentaryzująca: psychologia procesów poznawczych

6. Perspektywa fragmentaryzująca: psychologia emocje i motywacje

7. Perspektywa scalająca: psychologia społeczna

8. Perspektywa scalająca: psychologia osobowości

9. Wprowadzenie do perspektywy psychologii rozwoju

10. Wprowadzenie do perspektywy psychologii różnic indywidualnych

11. Psychologia zdrowia i choroby, psychopatologia, psychologia kliniczna

12. Perspektywa neuropsychologii

13. Psychologia teoretyczna i praktyczna, aplikacje psychologii.

14. Uniwersalne czy lokalne: Psychologia między/kulturowa jako przykład uprawiania psychologii.

Literatura:

Hock, R. (2003). 40 prac badawczych, które zmieniły oblicze psychologii. Gdańsk: GWP

Zimbardo, P. G. (1999). Psychologia i życie. Warszawa: PWN.

plus ujęta w programie ćwiczeń

Wymagania wstępne:

Brak (wynikające z kryterium przyjęcia na studia psychologiczne)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zdzisław Kobos, Krzysztof Mędrzycki
Prowadzący grup: Zdzisław Kobos, Krzysztof Mędrzycki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot zaznajamia studentów z psychologia jako nauka oraz podstawowymi kierunkami rozwoju tej dyscypliny wiedzy.

Pełny opis:

Przedmiot wprowadza studentów w problematykę psychologii. Omówione zostaną :

-psychologia przednaukowa,

-psychologia naukowa,

-kierunki rozwoju,

-subdyscypliny psychologiczne,

-podstawowe metody badań,

-podstawowe procesy psychiczne.

Literatura:

Hock, R. (2003). 40 prac badawczych, które zmieniły oblicze psychologii. Gdańsk: GWP

Zimbardo, P. G. (1999). Psychologia i życie. Warszawa: PWN.

uzupełniajaca:

Witkowski, T. Zakazana Psychologia cz. I i cz II

Wymagania wstępne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zdzisław Kobos, Karolina Rymarczyk
Prowadzący grup: Zdzisław Kobos, Karolina Rymarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z podstawowymi wiadomościami i terminologią współczesnej psychologii naukowej i przygotowanie do właściwej recepcji przedmiotów psychologii teoretycznej i stosowanej w następnych latach studiów na kierunku psychologia.

Pełny opis:

Podczas wykładu zostaną przedstawiony przedmiot psychologii w okresie przednaukowym oraz stosowane wówczas metody oceny ludzi. W dalszej kolejności omówiony zostanie rozwój psychologii naukowej, naukowe metody badawcze, współczesne subdyscypliny psychologiczne oraz stosowane metody diagnostyczne. Ponadto zostanie przedstawiona charakterystyka głównych kierunków psychologii oraz biologiczne mechanizmy zachowania. Ponadto zostaną przedstawione podstawowe procesy psychiczne i uwarunkowania funkcjonowania ludzi w sytuacjach społecznych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Terelak, J.T. (2010). Wprowadzenie do psychologii (Wyd. II poprawione i rozszerzone). Białystok: Wyd. WSAP.

2. Strelau, J. (red.) (2002) Psychologia: Podręcznik akademicki. Tom I: Podstawy psychologii. Gdańsk. GWP.

3. Strelau, J. (red.) (2002) Psychologia: Podręcznik akademicki. Tom II: Procesy poznawcze. Gdańsk. GWP.

4. Zimbardo P.G., Ruch, F.L, Psychologia i życie, PWN, Warszawa 2012,

Literatura pomocnicza:

1. Chlewiński, Z., Hankała, A., Jagodzińska, M., Mazurek, B. (1997). Psychologia pamięci. Warszawa: WP.

2. Maruszewski, T. (1996). Psychologia poznawcza. Warszawa: Wyd. Znak-Język-Rzeczywistość.

3. Reber, A.S. (red.) (2000). Słownik psychologii. Warszawa. Wyd. Naukowe SCHOLAR.

4.Tomaszewski, T. (1984). Główne idee współczesnej psychologii. Warszawa. WP.

5. Crisp Richard J., Turner Rhiannon N., Psychologia społeczna , PWN, Warszawa 2015

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Rymarczyk
Prowadzący grup: Karolina Rymarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)