Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do metody biofeedback

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-WMB
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do metody biofeedback
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Konwersatoria nadobowiązkowe - Psychologia
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

psychologia

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W01

PS_W02

PS_U01

PS_K01

PS_K07

Wymagania wstępne:

Znajomość zagadnień z zakresu biologicznych podstaw zachowania człowieka.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z metodą biofeedback, w tym neurofeedback. Podczas warsztatów studenci nauczą się obsługi aparatury do biofeedback w podstawowym zakresie

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z metodą biofeedback, w tym neurofeedback. Podczas warsztatów studenci nauczą się obsługi aparatury do biofeedback w podstawowym zakresie.

Poruszane zagadnienia:

- geneza biofeedback i podstawowe obszary zastosowania psychofizjologii stosowanej

- podstawowe mechanizmy działania (warunkowanie instrumentalne)

- charakterystyka sygnału EEG

- podstawowe pojęcia

- biofeedback oraz neurofeedback

- budowa aparatury, prawidłowe postępowanie z urządzeniem i elektrodami

- obsługa urządzenia od strony aparatury i oprogramowania

- prowadzenie sesji treningowych

- sesje otwarte i skrypty

Literatura:

Thompson M., Thompson L., (2013). Neurofeedback Wprowadzenie do

podstawowych koncepcji psychofizjologii stosowanej. Wrocław: Biomed.

Matysiak, J. (2000). Psychologia fizjologiczna. W: J. Strelau (red.). Psychologia. Podręcznik akademicki, T.1, (s. 95-129). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Sosnowski, T. (2000). Psychofizjologia. W: J. Strelau (red.), Psychologia: Podręcznik akademicki (t. 1, s. 131-178;). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Sosnowski, T., Jaśkowski, P. (2008). Podstawy psychofizjologii. W: J. Strelau, D. Doliński (red.), Psychologia: Podręcznik akademicki (t. 2, s. 643-679). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty uczenia się:

Wiedza: podstawowa wiedza z zakresu metody biofeedback i neurofeedback, podstaw naukowych oraz skuteczności metody w różnych kontekstach,

Umiejętności: umiejętności obsługi aparatury treningowej zarówno sprzęt jak i oprogramowanie;

Kompetencje: kompetencje w zakresie przygotowania i prowadzenia prostych sesji treningowych oraz planowanie badań z wykorzystaniem metody bfb.

Opis ECTS (2 pkt = 50 h)

- Warsztaty - 30 h

- Laboratorium - 2 h

- Przygotowanie pracy zaliczeniowej - 10 h

- Przygotowanie do zajęć (zapoznanie się z podawanymi podczas zajęć publikacjami) - 8 h

Metody i kryteria oceniania:

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

- pisemna praca zaliczeniowa

- praca studenta podczas zajęć

Kryteria oceny:

Ocena bdb - student potrafi w sposób jasny i precyzyjny podać podstawowe obszary zastosowania metody bfb; wskazać podstawy naukowe i mechanizmy działania; wskazać ograniczenia metody; zna budowę i funkcje aparatury, poszczególnych jej elementów; potrafi samodzielnie przygotować i przeprowadzić prostą sesję treningową otwartą i skryptową; potrafi zaplanować wykorzystanie aparatury w badaniach naukowych

Ocena ndst - student nie potrafi podać obszarów zastosowania metody bfb; nie zna podstaw naukowych i mechanizmów działania metody; nie zna ograniczeń stosowania metody; nie rozpoznaje i nie potrafi korzystać z elementów aparatury; nie potrafi samodzielnie przygotować lub przeprowadzić prostej sesji treningowej; nie potrafi zaplanować wykorzystania metody bfb w badaniach naukowych

Praktyki zawodowe:

N/d

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 2 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Warsztaty, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dominik Gołuch
Prowadzący grup: Dominik Gołuch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z metodą biofeedback, w tym neurofeedback. Podczas warsztatów studenci nauczą się obsługi aparatury do biofeedback w podstawowym zakresie

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z metodą biofeedback, w tym neurofeedback. Podczas warsztatów studenci nauczą się obsługi aparatury do biofeedback w podstawowym zakresie.

Poruszane zagadnienia:

- geneza biofeedback i podstawowe obszary zastosowania psychofizjologii stosowanej

- podstawowe mechanizmy działania (warunkowanie instrumentalne)

- charakterystyka sygnału EEG

- podstawowe pojęcia

- biofeedback oraz neurofeedback

- budowa aparatury, prawidłowe postępowanie z urządzeniem i elektrodami

- obsługa urządzenia od strony aparatury i oprogramowania

- prowadzenie sesji treningowych

- sesje otwarte i skrypty

Literatura:

Thompson M., Thompson L., (2013). Neurofeedback Wprowadzenie do

podstawowych koncepcji psychofizjologii stosowanej. Wrocław: Biomed.

Matysiak, J. (2000). Psychologia fizjologiczna. W: J. Strelau (red.). Psychologia. Podręcznik akademicki, T.1, (s. 95-129). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Sosnowski, T. (2000). Psychofizjologia. W: J. Strelau (red.), Psychologia: Podręcznik akademicki (t. 1, s. 131-178;). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Sosnowski, T., Jaśkowski, P. (2008). Podstawy psychofizjologii. W: J. Strelau, D. Doliński (red.), Psychologia: Podręcznik akademicki (t. 2, s. 643-679). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)