Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do pakietu statystycznego R

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-WPSR
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do pakietu statystycznego R
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Konwersatoria nadobowiązkowe - Psychologia
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_K03

Pełny opis:

R jest językiem programowania oraz dużym, stale rozwijanym projektem, który pozwala użytkownikom z całego świata na przeprowadzanie zarówno prostych, jak i skomplikowanych analiz statystycznych za pomocą darmowego oprogramowania. Obecnie R jest jednym z najczęściej wykorzystywanych w psychologii programów statystycznych. Jest szczególnie przydatny dla osób prowadzących działalność naukową, nie tylko dlatego, że oferuje bardzo obszerny zakres analiz, ale też ze względu na ich transparentność, która jest obecnie bardzo istotna w świecie naukowym.

W programie statystycznym R przeprowadza się analizy statystyczne za pomocą funkcji napisanych w języku programowania R.

Zajęcia są skierowane do osób rozważających podjęcie studiów doktoranckich, a także studentów chcących rozwijać swoje kompetencje statystyczne. Proszę pamiętać, że po zakończeniu studiów, stracą Państwo dostęp do płatnego oprogramowania IBM SPSS Statistics, zapewnianego obecnie przez Uczelnię. Umiejętność posługiwanie się programem R pozwoli na kontynuowanie przygody ze statystyką również po zakończeniu studiów (są dostępne także inne darmowe programy statystyczne, które nie wymagają posługiwania się językiem programowania – wybrane darmowe programy także zostaną zaprezentowane podczas zajęć).

Celem zajęć jest oswojenie Państwa z programem R, który wymaga posługiwania się językiem programowania. Zajęcia są zaplanowane jako „gentle introduction” – nie wymagają żadnego doświadczenia z R czy jakimkolwiek innym językiem programowania. Mają pomóc Państwu zaprzyjaźnić się z taką formą przeprowadzania analiz, przygotować do samodzielnego rozszerzania swojego analitycznego repertuaru i uczulić na czyhające zagrożenia. Mile widziane podstawy statystyki (rozumienie analiz z podstawy programowej, nie umiejętność ich wyklikania w SPSS).

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty uczenia się:

- student zna podstawy składni języka programowania R

- student zna podstawowe komendy w R

- student potrafi importować bazy badanych i przeprowadzać analizy statystyczne w R i R-Studio

- student potrafi rozwiązywać problemy pojawiające się w trakcie pracy z R

Opis nakładu pracy:

- uczestnictwo w zajęciach: 15h

- przygotowanie do zajęć: 7h

- ćwiczenia/prace domowe: 15h

- praca zaliczeniowa: 20h

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność w czasie zajęć, praca zaliczeniowa

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Skimina
Prowadzący grup: Ewa Skimina
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)