Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wybrane zagadnienia resocjalizacji przestępców seksualnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-WZR
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia resocjalizacji przestępców seksualnych
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla IV roku, Specjalność psychologia sądowa i penitencjarna
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

psychologia

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Ps_W09, Ps_W13, Ps_U12, Ps_K02

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest ukazanie problematyki przestępców seksualnych w psychologicznym kontekście, w tym problematyki zgwałceń i pedofilii. Celem praktycznym przedmiotu jest poznanie programów resocjalizacyjnych dla sprawców przestępstw seksualnych.

Pełny opis:

Wybrane zagadnienia resocjalizacji sprawców przestępstw seksualnych (ćwiczenia)

Cele: Poznanie problemów z zakresu psychopatologii przestępców seksualnych z odniesieniami do resocjalizacji, w tym do psychoterapii (m. in. terapii Gestalt).

Efekt kształcenia: Postawa - otwartość i gotowość udzielania pomocy sprawcom przestępstw seksualnych. Kompetencja - znajomość przedmiotu - psychopatologia przestępców seksualnych.

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z zakresu psychologii osobowości i psychologii klinicznej.

Metody oceny: Zaliczenie przedmiotu - w formie ustnej (rozmowa sprawdzająca). Obowiązuje materiał przedstawiony na ćwiczeniach.

Treści programowe:

1. Parafilie (zag. gł.: definicje, klasyfikacja).

2. Pedofilia (zag. gł.: studium przypadku, przyczyny kategorie, możliwości terapii).

3. Pedofilia w płaszczyźnie Gestaltu (zag. gł.: tło, figury, postacie).

4. Sadomasochizm i nekrofilia a przestępstwo (zag. gł.: etiologia, rozwój, terapia).

5. Inne parafilie - m. in. gerontofilia i zoofilia (zag. gł.: etiologia, rozwój, terapia).

6. Zgwałcenie (zag. gł.: etiologia, psychologiczne konsekwencje, stres pourazowy).

7. Zgwałcenie w płaszczyźnie Gestaltu (zag. gł.: tło, figury postacie).

8. Czynniki wpływające na przestępczość seksualną (zag. gł.: alkohol, czynniki biologiczne, psychiczne i kulturowe).

9. Osobowość sprawców przestępstw seksualnych (zag. gł.: nieletni i dorośli sprawcy, kierunki zmian).

10. Zespoły maltretowanych (zag. gł.: zespół maltretowanej żony, zespół maltretowanego męża, zespół sztokholmski).

11. Strategie i metody oddziaływań resocjalizacyjnych dla przestępców seksualnych.

12. Programy resocjalizacyjne dla przestępców seksualnych - STOP i "Respect".

13. Wreszcie żyć - 12 kroków życia (możliwości adaptacji programu do przestępców seksualnych).

Literatura:

Lektura obowiązkowa:

1. Kępiński A., Z psychopatologii życia seksualnego, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2003.

3. Pospiszyl K., Przestępstwa seksualne, APS - PWN, Warszawa 2006.

Pozycja zalecana::

1. Beisert M., Kazirodztwo. Rodzice w roli sprawców, Scholar, Warszawa 2004.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza

Student ma wiedzę dotyczącą dewiacji seksualnych (1).

Student ma wiedzę o czynnikach psychologicznych charakteryzujących przestępców seksualnych (2).

Student ma wiedzę odnoszącą się do programów resocjalizacyjnych dla przestępców seksualnych (3).

Umiejętność

Student ma umiejętność doboru metod badawczych, diagnostycznych dla przestępców seksualnych (4).

Kompetencja

Student umie poprowadzić podstawową sesję terapeutyczno-resocjalizacyjną dla przestępców seksualnych (5).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu w formie ustnej (rozmowa weryfikująca). Dwie nieobecności dozwolone. Ocena 3 - podstawowa, ogólna znajomość zagadnień; ocena 4 - szczegółowa znajomość zagadnień; ocena 5 - umiejętność przenoszenia treści teoretycznych na płaszczyznę resocjalizacyjną, praktyczną, terapeutyczną.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Woźniak
Prowadzący grup: Waldemar Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

Wymagania wstępne: podstawowa wiedza z zakresu psychologii osobowości i psychologii klinicznej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Woźniak
Prowadzący grup: Waldemar Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS - 3p.:

- zajęcia na uczelni - 30 godzin;

- przygotowanie do zajęć (praca domowa) - 20 godzin;

- przygotowanie do końcowego zaliczenia przedmiotu w formie ustnej - 25 godzin.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

Wymagania wstępne: podstawowa wiedza z zakresu psychologii osobowości i psychologii klinicznej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)