Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zaburzenia osobowości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-ZOS
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zaburzenia osobowości
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Wykłady monograficzne - Psychologia
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W08

PS_W17

PS_U04

Skrócony opis:

Cykl wykładów obejmuje podstawową wiedzę dotyczącą objawów, etiologii, rozpowszchenienia, diagnozy i terapii zaburzeń osobowości ze szczególnym uwzględnieniem terapii opartej na mentalizacji Petera Fonagy, J. Allena o A. Bathemana. Celem kursu jest zapoznanie studenta z nowoczesną wiedzą dotyczącą zaburzeń osobowości oraz przygotowanie do diagnozy i rozumienia metod psychoterapii.

Pełny opis:

1. Wprowdzenie do problematyki zaburzeń osobowości - klasyfikacje i defnicje.

2. Diagnoza zaburzeń osobowości na podstawie filmu dokumentalnego "Konsul" reż. K. Gradowski.

3. Diagnoza zaburzeń osobowości na podstawie filmu dokumentalnego "Adrenalina" reż. K. Lang.

4. Diagnoza zaburzeń osobowości na podstawie filmu dokumentalnego "Jackson Pollock" reż. K. Evans.

5. Osobowość borderline.

6. Osobowość paranoidalna.

7. Osobowość dyssocjalna.

8. Osobowość histrioniczna.

9. Osobowość anankastyczna.

10.Osobowość schizoidalna.

11. Osobowość lękliwa (unikająca).

12.Osobowość zależna.

13. Inne zaburzenia osobowości.

14. Psychoterapia zaburzeń osobowości.

Literatura:

L. Cierpiałkowska i Emilia Soroko - Zaburzenia osobowości. Problemy diagnozy klinicznej. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2014.

J.F. Clarkin, P. Fonagy, G. O. Gabbard - Psychoterapia psychodynamiczna zaburzeń osobowości. Podręcznik kliniczny, WUJ, Kraków 2013

Efekty kształcenia i opis ECTS:

1. Student potrafi wymienić i opisać główne zaburzenia osobowości.

2. Student potrafi zdefiniować i wymieć objawy występujące w głównych zaburzeniach osobowości.

3. Student potrafi posługiwać się klasyfikacjami zaburzeń psychicznych osobowości ICD-10 i DSM-V.

4. Student potrafi wymienić przyczyny powstawania zaburzeń osobowości, opisuje interakcje czynników ryzyka, definiuje pojęcia wieloczynnikowej etiologii i patogenezy.

5. Student potrafi opisać rozpowszechnienie, przebieg i rokowanie w głównych zaburzeniach osobowości.

6. Student potrafi wymienić podstawowe formy oddziaływań psychologicznych skutecznych w leczeniu zaburzeń osobowości.

Metody i kryteria oceniania:

Esej poświęcony wybranemu zaburzeniu osobowości na zakończenie cyklu wykładów.

Ocena opiera się o kryteria:

1. student właściwe używa głównych pojęć opisujących zaburzenia osobowości,

2. student rozumie specyfikę poszczególnych zaburzeń osobowości - ich objawy, występowanie typowych zachowań, trudności w funkcjonowaniu społecznym oraz mechanizmy obronne,

3. student potrafi dokonać wstępnej oceny zaburzeń osobowości na podstawie opisu przypadku lub interakcji w wybranych dziełach literackich lub filmowych,

Za całą pracę można uzyskać od 0 do 6 punktów.

Oceny:

5 (bardzo dobry) - 6-5 pkt.,

4 (dobry) - 4-3 punkty,

3 (dostateczny) - 2 punkty,

0 (niedostateczny) - 1-0 punkt,

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)