Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

WM: Dysfunkcje w rodzinie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-NDR
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: WM: Dysfunkcje w rodzinie
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W02

PS_W03

PS_K03

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: Celem wykładu jest analiza uwarunkowań dysfunkcji w rodzinie, ze szczególnym zwróceniem uwagi na przyczyny, przebieg, skutki, a także możliwości im zapobiegania. Ważne jest także, aby student nabył wiedzy niezbędnej w pracy w poradnictwie, w pracy z młodymi osobami, z małżeństwami, z rodzinami. Kompetencje - nabycie umiejętności potrzebnych w pracy w poradni, szczególnie ważnych w profilaktyce powstawania dysfunkcji, umiejętności pomocy poszczególnym osobom w rodzinie zagrożonym skutkami danej dysfunkcji.

Pełny opis:

1. Przyczyny dysfunkcji w rodzinie

2. Uzależnienia i współuzależnienia

3. Kryzysy w rodzinie

4. Przebaczenie i pojednanie w małżeństwie i w rodzinie

5. Rozwody i separacje

6. Pracoholizm

7. Zakupoholizm

8. Agresja i przemoc w rodzinie, Charakterystyka zjawiska przemocy w rodzinie. Sytuacja osób doświadczających przemocy (uwarunkowania i cykle przemocy, Syndrom Sztokholmski, wtórna wiktymizacja, PTSD).

9. Pedofilia i kazirodztwo, gwałt

10. Umieranie i śmierć w rodzinie

Literatura:

Baran-Furga H., Steinbarth-Chmielewska K. (1999). Uzależnienia. Obraz kliniczny i leczenie, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Cierpiałkowska L. (2000), Alkoholizm. Przyczyny, leczenie, profilaktyka. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Gaś Z. (1993). Rodzina a uzależnienia. Lublin: UMCS.

Kinney J., Leaton G. (1996), Zrozumieć alkohol. Warszawa: PARPA.

Krahe, B. (2005), Agresja. Gdańsk: GWP.

Ostoja-Zawadzka K. (1999), Mity rodzinne. /w:/ B. De Barbaro (red.) Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny, s. 91-97, Kraków: Wyd. UJ.

Poraj G., Rostowski J. (red.) (2003), Zagrożenia życia rodzinnego, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Pospiszyl I. (1994), Przemoc w rodzinie, Warszawa: WSiP.

Ryś M. (2014), Rodzina z problemem alkoholowym. Metody badań relacji interpersonalnych w dysfunkcyjnych systemach rodzinnych. Warszawa: MCPS.

Twerski A.J. (2001), Uzależnione myślenie. Analiza samooszukiwania. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia.

Woronowicz B.T. (2009), Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia. Warszawa: PARPA-MEDIA.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA Student posiada wiedzę o dysfunkcyjnych systemach rodzinnych, potrafi określić przyczyny dysfunkcji, ich przebieg i uwarunkowania, potrafi wskazać źródła kryzysów w rodzinie, zna problematykę dotyczącą agresji i przemocy w rodzinie, zna problematykę uzależnień i współuzależnień w rodzinie. Potrafi wskazać możliwości pomocy rodzinom z różnego typu dysfunkcjami.

UMIEJĘTNOŚCI: Student potrafi identyfikować przyczyny dysfunkcji w rodzinie, przeanalizować główne wątki treści tekstów źródłowych w obszarze poruszanych zagadnień, potrafi interpretować zjawiska społeczne odnoszące się do problematyki powstawania dysfunkcji, potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do analizowania konkretnych procesów i zjawisk związanych z dysfunkcjami, identyfikując ich przyczyny i przebieg, wykorzystuje zdobytą wiedzę do analizy proponowanych form pomocy w obszarze różnego typu dysfunkcji, potrafi zaproponować odpowiednie formy pomocy rodzinom dysfunkcyjnym.

KOMPETENCJE/POSTAWY: Student krytycznie i logicznie posługuje się zdobytą wiedzą w zakresie uwarunkowań dysfunkcji rodzinnych. Formułuje problemy i rozróżnia rozmaite podejścia i ujęcia dysfunkcji, jest świadomy potrzeby stałego uaktualniania swojej wiedzy i umiejętności w zakresie pracy z rodzinami, zachowuje krytycyzm i skłonność do weryfikowania pozyskiwanych informacji, jest skłonny do podjęcia dyskusji na tematy związane z problematyką dysfunkcji w rodzinie, ich diagnozą oraz metodami pomocy rodzinie, potrafi samodzielnie dokonywać rozpoznania problemu, potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności.

ECTS:

udział w wykładzie - 30

przygotowanie do wykładu i lektura tekstów - 60

konsultacje - 5

przygotowanie do egzaminu - 15

SUMA GODZIN 110

LICZBA ECTS – 4

Metody i kryteria oceniania:

- na ocenę 5 (bdb.): doskonale orientuje się w zagadnieniach dotyczących dysfunkcji w rodzinie, potrafi przeanalizować przyczyny poszczególnych dysfunkcji, potrafi krytycznie i samodzielnie interpretować podejścia naukowe dotyczące przeciwdziałania dysfunkcjom.

- na ocenę 4 (db.): poprawnie orientuje się w zagadnieniach dotyczących dysfunkcji w rodzinie, potrafi wskazać przyczyny poszczególnych dysfunkcji, potrafi krytycznie omówić podejścia naukowe dotyczące przeciwdziałania dysfunkcjom.

- na ocenę 3 (dst.): potrafi wskazać dysfunkcje w rodzinie i wskazać na ich przyczyny, potrafi omówić podejścia naukowe dotyczące przeciwdziałania dysfunkcjom.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)