Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Memory in Cognitive Psychology and Neuroscience

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-NIEZNMemo-ER Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Memory in Cognitive Psychology and Neuroscience
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W02

PS_W03

PS_K03

Skrócony opis:

Głównym celem wykładu jest poszerzenie wiedzy studentów na temat kluczowych pojęć stosowanych w psychologicznych i neurokognitywnych badaniach pamięci. Oczekuje się, iż studenci wzbogacą swoje rozumienie natury badań eksperymentalnych, zasad ich prowadzenia i interpretacji. Dodatkowym celem zajęć jest wzbogacenie słownictwa studentów o angielską terminologię dotyczącą pamięci.

Pełny opis:

W czasie wykładów opisane zostaną główne pojęcia stosowane w badaniach nad pamięcią człowieka. Porówane zostanie klasyczne podejście psychologii poznawczej i współczesne ujęcie neurokognitywne. Zagadnienia teoretyczne uzupełnione zostaną prezentacją kluczowych procedur eksperymentalnych używanych we współczesnych badaniach pamięci.

Tematy:

1. Wprowadzenie

2. Przegląd najważniejszych pojęć. Czym jest pamięć - rozróżnienia i dylematy definicyjne.

3. Uczenie się -wielość mechanizmów.

4. Kodowanie i reprezentacje. Plastyczność. Kontekst.

5. Pamięć robocza.

6. Konsolidacja. Trwałość.

7. Wydobywanie i przypominanie.

8. Transfer. Hamowanie. Zapominanie.

9. Systemy pamięci.

10. Pamięć ikoniczna.

11. Pamięć utajona.

12. Pamięć epizodyczna i semantyczna.

13. Monitorowanie źródła informacji.

14. Fałszywa pamięć. Teoria rozmytego śladu.

15. Podsumowanie. Kierunki przyszłych dociekań.

Literatura:

Roediger, H. L., Dudai, Y., Fitzpatrick, S. M. (eds.) (2007). Science of memory: Concepts. Oxford: OUP.

Schacter, D. L. (2001). The Seven Sins of Memory: How the Mind Forgets and Remembers. New York, Houghton Mifflin (Polish edition: “Siedem grzechów pamięci. Jak zapominamy i zapamiętujemy” translation E. Haman & J. Rączaszek, Warszawa, PIW, 2003).

Tulving, E. & Craik F. I. M. (eds.), (2000). The Oxford Handbook of Memory. Oxford: OUP.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza: Student zna i rozumie na czym polega odmienność interpretacji procesów pamięciowych z perspektywy neuronauk i psychologii poznawczej.

Student zna główne pojęcia i zasady prowadzenia badań w psychologii pamięci.

Umiejętności: Rozumie jakie jest znaczenie eksperymentu i precyzyjnego definiowania pojęć w badaniach naukowych w psychologii pamięci.

Kompetencje i postawy: Student jest gotowy do samodzielnego uzupełniania wiedzy, w związku z ciągle pojawiającymi się nowymi odkryciami w dziedzinie badań neuronalnych korelatów procesów pamięciowych.

ECTS: 8 pkt

30 godzin - uczestnictwo w zajęciach (1p)

25 godzin - przygotowanie się do zajęć (1p)

75 godzin - lektury (2,5p)

75 godzin - przygotowanie do egzaminu (2,5 p)

25 godzin - opanowanie słownictwa potrzebnego na zajęciach (1p)

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym w formie testu (studenci otrzymają wcześniej zbiór pytań pomocniczych). W każdym pytaniu testowym będą po cztery opcje odpowiedzi z jedną prawidłową.

Kryteria oceniania:

Ocena końcowa będzie zależała od:

- uczestnictwa w wykładach,

- wyniku testu końcowego

Warunkiem koniecznym otrzymania oceny pozytywnej jest: uzyskanie minimum 50% punktów z testu końcowego oraz nie więcej niż 5 nieobecności.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Nieznański, Agnieszka Szymańska, Adam Świeżyński
Prowadzący grup: Marek Nieznański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.