Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

WM: Personalistyczna koncepcja osobowości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-NPKOS
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: WM: Personalistyczna koncepcja osobowości
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Wykłady monograficzne - Psychologia
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W02

PS_W03

PS_K03

Rozumie, na czym polega odmienność i oryginalność interpretacji zachowań oraz osobowości (i jej rozwoju, zaburzeń) człowieka z perspektywy personalistycznej; potrafi odróżnić tę perspektywę od innych dominujących we współczesnej psychologii. Zna korzenie historyczne i filozoficzne personalistycznego ujęcia osobowości.

Jest przygotowany do samodzielnego uzupełniania wiedzy nt. psychologii personalistycznej; ma zdolności samodzielnego, krytycznego podejścia do różnych interpretacji osobowości.

potrzeb i zmian

Skrócony opis:

Wykłady mają na celu wprowadzenie do innego niż dominujące we współczesnej psychologii sposobu interpretacji osobowości. Proponowaną perspektywę innego spojrzenia na osobowość określono jako personalistyczna. Obiektem analiz będą współczesne ujęcia kategorii osoby w psychologii oraz autorska propozycja interpretacji zachowań jednostkowych oraz osobowości i jej rozwoju.

Pełny opis:

1. O ograniczoności lub niewystarczalności interpretacji osobowości z dotychczasowych lub dominujących perspektyw w psychologii osobowości – problemy metodologiczne

2. Ścieżki dochodzenia do psychologii personalistycznej (antropologia personalistyczna i personalizm)

3. Oblicza współczesnego personalizmu

4. Myśl personalistyczna w psychologii – historyczne korzenie (Calkins, James, Stern)

5. Działanie i intencja jako empiryczna podstawa analizy motywacji i osobowości

6. Znaczenie „ja” w psychologii

7. „Ja” i motywy „ja” jako podstawa i racja dla personalistycznej interpretacji

8. Problem podmiotowości w psychologii

9. Osoba i jej atrybuty – możliwości interpretacji

10. Osoba a osobowość w interpretacji z perspektywy personalistycznej

11. Mechanizmy rozwoju osobowości z perspektywy personalistycznej (zasady rozwoju, „przywiązanie – dystansowanie – indywiduacja”, „zewnątrz – wewnątrzoparcie”, „relacja perspektywa subiektywna- perspektywa obiektywna”)

12. Interpretacja dysfunkcjonalności z perspektywy personalistycznej (uzależnienia)

13. Możliwości interpretacji zaburzeń osobowości z perspektywy personalistycznej

14. Kierunki dalszych badań

Literatura:

Literatura podstawowa:

Gasiul, H. (1998). Zewnątrz – wewnątrzoparcie” jako podstawa interpretacji różnic w rozwoju psychospołecznym. Studia z Psychologii w KUL, Tom 9, s. 11-36. Zespół redakcyjny: P.Francuz, P.Oleś, W.Otrębski.

Gasiul, H. (2001). Relacja pomiędzy obiektywną a subiektywną perspektywą jako podstawa rozwoju osobowego. Studia z Psychologii w KUL , 2001, t. 10, 159–206.

Gasiul, H. (2007). Teorie emocji i motywacji. Warszawa: UKSW, s. 457-87.

Gasiul, H. (2011). Personalizm W.Sterna- współczesne inspiracje i możliwe aplikacje. W: Psychologia Europejska w okresie międzywojennym. Sylwetki, osiągnięcia, problemy, pod red. W. Zeidlera i H.E.Luecka. Warszawa: Vizja Press & IT, s. 43-63.

Gasiul, H.(2012). Psychologia osobowości. Nurty teorie koncepcje. Warszawa: Difin. Wydanie 2, s. 420-459.

Literatura uzupełniająca:

Bartnik, S.Cz., (2006). Szkice do systemu personalizmu. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Bartnik, S.Cz., (2008). Personalizm. Lublin: Wydawnictwo KUL.

DeRobertis, E., Iuculano, J. (2005). Metaphysics and Psychology: A problem of the Personal. Journal of Theoretical and Philosophical Psychology, 25, 2, 238-256.

Frankl, V.E (2010). Wola sensu. Założenia i zastosowanie logoterapii. Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca.

Frankl, V.E. (2012). Człowiek w poszukiwaniu sensu. Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca.

Gałdowa, A. (1990). Rozwój i kryteria dojrzałości osobowej. Przegląd Psychologiczny, XXXIII, 1, 13- 27.

Gałdowa, A. (1995). Powszechność i wyjątek. Rozwój osobowości człowieka dorosłego Kraków: Księgarnia Akademicka.

Gałdowa, A. (red.) (1994). Psychologia osobowości i antropologia filozoficzna. Kraków: UJ.

Gałdowa, A. (red) (2000). Tożsamość człowieka. Kraków: UJ.

Gasiul, H. (1993). Oblicza „ja” w świetle wybranych koncepcji psychologicznych. Pojęcie rozwój patologia. Bydgoszcz, WSP.

Gasiul, H. (1995). Przywiązanie vs. Dystansowanie jako warunek rozwoju osobowości. W: Rozwijający się człowiek pod red. J.Trempały, Bydgoszcz, WSP.

Gasiul, H. (1998). U podstaw mechanizmów uzależnień. Perspektywa osoby jako istoty emocjonalnie uwikłanej. Studia Nad Rodziną, nr 2, s.47 – 64.

Gasiul, H. (2000). O psychologii inaczej. Studia Psychologica, 2000, nr 1, s. 135 - 152.

Gasiul, H. (2001). W poszukiwaniu podstaw rozwoju ja emocjonalnego. Warszawa, Wyd. Akademickie Żak.

Gasiul, H. (2002).. Rozwój osoby podstawą rozwoju osobowości. Studia Psychologica 2002, nr 3, s. 105- 118.

Gasiul, H. (2003a). Emocjonalno – motywacyjne mechanizmy uzależnień. W: Między życiem a śmiercią. Uzależnienia eutanazja sytuacje graniczne pod red. W.Bołoza i M.Ryś, UKSW, s. 17-40.

Gasiul, H. (2003b). Świadomość moralna a dynamika rozwoju osobowości. W: Konteksty podmiotowej świadomości (psychika – moralność – historia). Praca zbiorowa pod redakcją E.Podrez, R.Monia, Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej, Olecko, Episteme, nr 29, s. 9-31.

Gasiul, H. (2004). Zaburzenia osobowości z perspektywy personalistycznej. Studia Psychologica, nr 5, s. 261 –271.

Gasiul, H. (2005). Monolog czy dialog? Refleksje nad kryteriami oceny jakości rozwoju „ja”. W: Polifonia osobowości. Aktualne problemy psychologii narracji, pod red.

E. Chmielnickiej-Kuter, M. Puchalskiej-Wasyl, przy współpracy P. Olesia. Lublin: Wydawnictwo KUL, 33–50.

Gasiul, H. (2012). Czy możliwy i dlaczego uzasadniony jest powrót do psychologii personalistycznej? Czasopismo Psychologiczne, w druku

Kobierzycki, T. (2001). Filozofia osobowości. Warszawa: Eneteia.

Krzyżewski, K. (1990). O statusie i funkcjonowaniu kategorii „osoba“ w koncepcjach psychologicznych. Przegląd Psychologiczny, XXXIII, 1, 69-76.

May, R. (1995). O istocie człowieka. Szkice z psychologii egzystencjalnej. Poznań: DW REBIS.

Obuchowski, K. (1993). Człowiek intencjonalny. Warszawa: WN PWN.

Popielski, K. (red) 1996). Człowiek – wartości – sens. Studia z psychologii egzystencji. Lublin: RW KUL.

Straś- Romanowska, M. (1992). Los człowieka jako problem psychologiczny. Podstawy teoretyczne. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Straś-Romanowska, M. (red.) (2000) Metody jakościowe w psychologii współczesnej. Wrocław: Wydawnictwo UWr.

Uchnast, Z. (1987). Koncepcja człowieka jako osoby w psychologii humanistyczno-egzystencjalnej. W: Człowiek – pytanie otwarte, pod red. K. Popielskiego. Lublin: RW KUL, 77–100.

Uchnast, Z. (1990). Problem podmiotowości w ujęciu psychologicznym. Przegląd Psychologiczny, XXXIII, 1, 41-57.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Rozumie na czym polega odmienność interpretacji osobowości z perspektywy personalistycznej

Jest w stanie interpretować mechanizmy rozwoju i zaburzenia z perspektywy personalistycznej

Potrafi uzupełnić wiedzę na rzecz zrozumienia wagi podejścia personalistycznego

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest egzamin (forma do wyboru) oraz uczestnictwo w wykładach

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Henryk Gasiul
Prowadzący grup: Henryk Gasiul
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Henryk Gasiul
Prowadzący grup: Henryk Gasiul
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)