Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

WM: Psychologia osób z niepełnosprawnością sensoryczną

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-NPONS Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: WM: Psychologia osób z niepełnosprawnością sensoryczną
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Wykłady monograficzne - Psychologia
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W02

PS_W03

PS_K03

Skrócony opis:

Celem wykładów jest zapoznanie studentów z sytuacją osób niepełnosprawnych sensorycznie. Zostaną omówione przyczyny utraty wzroku oraz metody rewalidacji i funkcjonowania społecznego.

Pełny opis:

Celem wykładów jest ukazanie funkcjonowania dzieci z zaburzeniami wzroku. Dzieci z uszkodzonym narządem wzroku nie stanowią jednolitej grupy. Decydują o tym przyczyny utraty wzroku oraz czas uszkodzenia wzroku. Ważnym czynnkiem jest również głębokość i zakres uszkodzenia. Biorąc pod uwagę wszystkie czynniki wyróżnia się kilka grup dzieci z uszkodzonym narządem wzroku. W literaturze przedmiotu wymienia się nastepujące rodzaje:

1. osoby niewidome

2. osoby ociemniałe (utrata wzroku po piątym roku życia)

3. osoby szczątkowo widzące

4. osoby niedowidzące

5. osoby słabowidzące

Podstawa orzekania o stopniu utraty wzroku są badania okulistyczne polegające na mierzeniu ostrości wzroku oraz badania pola widzenia wyrażanego w stopniach kontowych. Do osób niewidomy zaliczamy takie u których stwierdza się: całkowity bra wzroku oraz ostrość wzroku po zastosowaniu szkieł korekcyjnych nie przekraczająca pola widzenia z odległości 2,5 m.

Wykłady mają przybliżyć studentom różne problemy w funkcjonowaniu rodzinnym i społecznym osób z zaburzeniami wzroku.

Literatura:

1. Czerwińska K., (2007), Potrzeby i możliwości osób słabowidzących, Warszawa.

2. Czerwińska K., Kucharczyk L., (2019), Tyflopsychologia, Warszawa.

3. Łobacz E., (2006), Współczesne tendencje w edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych wzrokowo, "Szkoła Specjalna" nr 5, s. 362-372.

4. Kramrz J., (2009), Być niewidomym. Niepełnosprawność i rehabilitacja, Warszawa.

5. Olszak A. (2017), Praca z dzieckiem niewidomym, Lublin.

6. Paplińska M. (2010), Konsekwencje wynikające z braku wzroku, Warszawa.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza: W01, W07, W08, W10, W12, W13, W14.

Posiada wiedzę na temat tego czym zajmuje się psychologia, w czym się różni od innych nauk, jakie są jej dyscypliny, czym się szczegółowo zajmują. Posiada wiedzę na temat znaczenia procesów i mechanizmów uczenia się oraz wychowania. Wie na czym polega odpowiedzialność psychologa i zna zasady etyki. Rozumie znaczenie stresu, kryzysów, konfliktów w życiu człowieka oraz posiada wiedzę na temat zapobiegania i przeciwdziałania tym zjawiskom. Jest w stanie analizować i interpretować rolę czynników sprzyjających zachowaniom zdrowotnym, uzależnieniom, zapobiegającym potencjalnym zaburzeniom rozwoju i patologii w zakresie procesów psychicznych. Rozumie uwarunkowania w zakresie rozwoju psychicznego u osób niepełnosprawnych z rożnymi dysfunkcjami psychicznymi.

Umiejętności: U04,U07,U10,U12.

Umie dobrać techniki i sposoby pomocy psychologicznej odpowiednie do danych form dysfunkcjonalnych. Potrafi rozpoznawać problemy specyficzne dla różnych rodzajów niepełnosprawności i udzielać odpowiedniej pomocy psychologicznej. Potrafi zaplanować i przeprowadzić oddziaływania psychoprofilaktyczne i psychoedukacyjne.

Kompetencje społeczne: K01, K05, K06.

Posiada kompetencje pozwalające na otwartość i gotowość wchodzenia w relacje z innymi osobami. Potrafi samodzielnie uzupełnić wiedzę i umiejętności w zależności od pojawiających się potrzeb zmian. Posiada kompetencje w zakresie pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej.

udział w wykładzie: 30 godz.

przegotowanie referatu: 15 godz.

przygotowanie do egzaminu: 45 godz.

suma godzin: 90 : 30 = 3

liczba ECTS: 3

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza

Student po wysłuchaniu wykładów powinien umieć w sposób jasny i klarowny definiować, wyjaśniać, rozróżniać, prezentować, formułować problemy związane z wychowaniem dziecka niepełnosprawnego.

Umiejętności

Student uczestniczący w wykładach powinien nabyć umiejętności w zakresie analizy problemów związanych z wychowaniem dziecka niepełnosprawnego. Powinien nabyć umiejętność opracowywania, porządkowania, klasyfikowania i porównywania. Powinien również nabyć umiejętności wyprowadzania wniosków na podstawie twierdzeń, weryfikowania i przewidywania oraz ustalać kryteria dotyczące rozpoznawania motywów i przyczyn. Powinien również nabyć umiejętności prowadzenia i wdrażania nowych projektów.

Kompetencje

Student po wysłuchaniu wykładów powinien nabyć następujące kompetencje: ostrożność i krytycyzm w wyrażaniu opinii, nabyć umiejętności pracy w zespole oraz nim kierowania, być otwartym na nowe problemy, wykazywać odpowiedzialność za podejmowane decyzje. Powinien być otwarty i kreatywny, wrażliwy na problemy drugiego człowieka oraz zdolny dyskusji i kompromisu.

Na ocenę ndst. (2) nie umie wykorzystać w teorii i praktyce przekazanej wiedzy.

Na ocenę dst. (3) częściowo wykorzystuje zdobytą wiedzę

Na ocenę db (4) poprawnie wykorzystuje i potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę i umie dyskutować

Na ocenę bdb (5) student poprawnie wykorzystuje wiedzę zdobytą w trakcie wykładów. Potrafi ją zastosować w praktyce i w teorii oraz samodzielnie jest zdolny do rozwiązywania codziennych problemów dziecka niepełnosprawnego

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Bielecki
Prowadzący grup: Jan Bielecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Celem wykładów jest zapoznanie studentów z sytuacją osób niepełnosprawnych sensorycznie. Zostaną omówione przyczyny utraty wzroku oraz metody rewalidacji i funkcjonowania społecznego.

Pełny opis:

Celem wykładów jest ukazanie funkcjonowania dzieci z zaburzeniami wzroku. Dzieci z uszkodzonym narządem wzroku nie stanowią jednolitej grupy. Decydują o tym przyczyny utraty wzroku oraz czas uszkodzenia wzroku. Ważnym czynnkiem jest również głębokość i zakres uszkodzenia. Biorąc pod uwagę wszystkie czynniki wyróżnia się kilka grup dzieci z uszkodzonym narządem wzroku. W literaturze przedmiotu wymienia się nastepujące rodzaje:

1. osoby niewidome

2. osoby ociemniałe (utrata wzroku po piątym roku życia)

3. osoby szczątkowo widzące

4. osoby niedowidzące

5. osoby słabowidzące

Podstawa orzekania o stopniu utraty wzroku są badania okulistyczne polegające na mierzeniu ostrości wzroku oraz badania pola widzenia wyrażanego w stopniach kontowych. Do osób niewidomy zaliczamy takie u których stwierdza się: całkowity bra wzroku oraz ostrość wzroku po zastosowaniu szkieł korekcyjnych nie przekraczająca pola widzenia z odległości 2,5 m.

Wykłady mają przybliżyć studentom różne problemy w funkcjonowaniu rodzinnym i społecznym osób z zaburzeniami wzroku.

Literatura:

1. Czerwińska K., (2007), Potrzeby i możliwości osób słabowidzących, Warszawa.

2. Czerwińska K., Kucharczyk L., (2019), Tyflopsychologia, Warszawa.

3. Łobacz E., (2006), Współczesne tendencje w edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych wzrokowo, "Szkoła Specjalna" nr 5, s. 362-372.

4. Kramrz J., (2009), Być niewidomym. Niepełnosprawność i rehabilitacja, Warszawa.

5. Olszak A. (2017), Praca z dzieckiem niewidomym, Lublin.

6. Paplińska M. (2010), Konsekwencje wynikające z braku wzroku, Warszawa.

Wymagania wstępne:

Rejestracja przez USOS uczelni.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Bielecki
Prowadzący grup: Jan Bielecki
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a7389e0577da64ff2a79c137b575a2358%40thread.tacv2/conversations?groupId=b0e6205b-56f5-4e16-a5b9-723f78f314e6&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem wykładów jest zapoznanie studentów z sytuacją osób niepełnosprawnych sensorycznie. Zostaną omówione przyczyny utraty wzroku oraz metody rewalidacji i funkcjonowania społecznego.

Pełny opis:

Celem wykładów jest ukazanie funkcjonowania dzieci z zaburzeniami wzroku. Dzieci z uszkodzonym narządem wzroku nie stanowią jednolitej grupy. Decydują o tym przyczyny utraty wzroku oraz czas uszkodzenia wzroku. Ważnym czynnkiem jest również głębokość i zakres uszkodzenia. Biorąc pod uwagę wszystkie czynniki wyróżnia się kilka grup dzieci z uszkodzonym narządem wzroku. W literaturze przedmiotu wymienia się nastepujące rodzaje:

1. osoby niewidome

2. osoby ociemniałe (utrata wzroku po piątym roku życia)

3. osoby szczątkowo widzące

4. osoby niedowidzące

5. osoby słabowidzące

Podstawa orzekania o stopniu utraty wzroku są badania okulistyczne polegające na mierzeniu ostrości wzroku oraz badania pola widzenia wyrażanego w stopniach kontowych. Do osób niewidomy zaliczamy takie u których stwierdza się: całkowity bra wzroku oraz ostrość wzroku po zastosowaniu szkieł korekcyjnych nie przekraczająca pola widzenia z odległości 2,5 m.

Wykłady mają przybliżyć studentom różne problemy w funkcjonowaniu rodzinnym i społecznym osób z zaburzeniami wzroku.

Literatura:

1. Czerwińska K., (2007), Potrzeby i możliwości osób słabowidzących, Warszawa.

2. Czerwińska K., Kucharczyk L., (2019), Tyflopsychologia, Warszawa.

3. Łobacz E., (2006), Współczesne tendencje w edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych wzrokowo, "Szkoła Specjalna" nr 5, s. 362-372.

4. Kramrz J., (2009), Być niewidomym. Niepełnosprawność i rehabilitacja, Warszawa.

5. Olszak A. (2017), Praca z dzieckiem niewidomym, Lublin.

6. Paplińska M. (2010), Konsekwencje wynikające z braku wzroku, Warszawa.

Wymagania wstępne:

Rejestracja przez USOS uczelni.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Bielecki
Prowadzący grup: Jan Bielecki
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3auRSuDQ4-_lIfo4tj0hI6llWQ0cddcjrTSN9pYlLliV41%40thread.tacv2/conversations?groupId=dd14f575-d279-45aa-9a6a-584f130a927c&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem wykładów jest zapoznanie studentów z sytuacją osób niepełnosprawnych sensorycznie. Zostaną omówione przyczyny utraty wzroku oraz metody rewalidacji i funkcjonowania społecznego.

Pełny opis:

Celem wykładów jest ukazanie funkcjonowania dzieci z zaburzeniami wzroku. Dzieci z uszkodzonym narządem wzroku nie stanowią jednolitej grupy. Decydują o tym przyczyny utraty wzroku oraz czas uszkodzenia wzroku. Ważnym czynnkiem jest również głębokość i zakres uszkodzenia. Biorąc pod uwagę wszystkie czynniki wyróżnia się kilka grup dzieci z uszkodzonym narządem wzroku. W literaturze przedmiotu wymienia się nastepujące rodzaje:

1. osoby niewidome

2. osoby ociemniałe (utrata wzroku po piątym roku życia)

3. osoby szczątkowo widzące

4. osoby niedowidzące

5. osoby słabowidzące

Podstawa orzekania o stopniu utraty wzroku są badania okulistyczne polegające na mierzeniu ostrości wzroku oraz badania pola widzenia wyrażanego w stopniach kontowych. Do osób niewidomy zaliczamy takie u których stwierdza się: całkowity bra wzroku oraz ostrość wzroku po zastosowaniu szkieł korekcyjnych nie przekraczająca pola widzenia z odległości 2,5 m.

Wykłady mają przybliżyć studentom różne problemy w funkcjonowaniu rodzinnym i społecznym osób z zaburzeniami wzroku.

Literatura:

1. Czerwińska K., (2007), Potrzeby i możliwości osób słabowidzących, Warszawa.

2. Czerwińska K., Kucharczyk L., (2019), Tyflopsychologia, Warszawa.

3. Łobacz E., (2006), Współczesne tendencje w edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych wzrokowo, "Szkoła Specjalna" nr 5, s. 362-372.

4. Kramrz J., (2009), Być niewidomym. Niepełnosprawność i rehabilitacja, Warszawa.

5. Olszak A. (2017), Praca z dzieckiem niewidomym, Lublin.

6. Paplińska M. (2010), Konsekwencje wynikające z braku wzroku, Warszawa.

Wymagania wstępne:

Rejestracja przez USOS uczelni.

Kod MS Teams (2021/22): 8kc2tz4

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.