Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

WM: Psychoterapia systemowa rodzin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-NPSR
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: WM: Psychoterapia systemowa rodzin
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W02

PS_W03

PS_K03

Skrócony opis:

Podczas kursu zostaną omówione podstawy teoretyczne i główne założenia wybranych szkół systemowej terapii rodzin oraz przedstawione podstawowe techniki terapii poszczególnych szkół. Student będzie miał możliwość zdobycia podstawowych umiejętności diagnozowania systemu rodzinnego i planowania procesu terapeutycznego na przykładach klinicznych.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu realizowane jest 30 godzin wykładów oraz 15 godzin ćwiczeń.

Cel wykładu:

Omówienie podstaw teoretycznych oraz gł. założeń wiodących szkół w ramach nurtu systemowej terapii rodzin. Zaprezentowanie zostaną najważniejsze pojęcia do diagnozy rodziny z perspektywy systemowej, takie jak: struktura rodziny, komunikacja w rodzinie, strategie, czy mity rodzinne. Zostaną omówione podst. zasady i techniki terapii poszczególnych szkół oraz zasady etyczne obowiązujące terapeutę rodzinnego.

Cel ćwiczeń:

Ćwiczenia mają na celu praktyczne wykorzystanie wiedzy, zdobytej przez studenta na wykładzie. Nabycie podstawowych umiejętności diagnozowania systemu rodzinnego. Zapoznanie z wybranymi technikami terapeutycznymi oraz możliwość wykorzystania ich w trakcie omawiania studium przypadku.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. de Barbaro B. (red.). Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Kraków 1999: Wydawnictwo UJ.

2. Goldenberg H. i Goldenberg I. Terapia rodzin. Kraków 2006: Wydawnictwo UJ.

Literatura uzupełniająca

1. Ludewig K. Terapia systemowa. Podstawy teoretyczne i praktyka. Gdańsk 1995: GWP.

2. Namysłowska I. Terapia rodzin. Warszawa 2000: Wydawnictwo IPiN.

3. Satir V. Terapia rodziny. Teoria i praktyka. Gdańsk 2000: GWP.

Wybrane artykuły naukowe.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W zakresie wiedzy:

Student posiada wiedzę dotyczącą wiodących szkół terapii systemowej rodzin: rozumie podstawowe założenia różnych szkół terapeutycznych.

W zakresie umiejętności:

Student zdobywa umiejętność analizy i porównania szkół terapeutycznych stosowanych w terapii systemowej rodzin. Student zdobywa podstawową umiejętność systemowej diagnozy rodziny oraz stosowania wybranych technik terapeutycznych.

W zakresie kompetencji społecznych:

Ukształtowanie u studenta wrażliwości etycznej i postaw prospołecznych w odniesieniu do pomocy psychologicznej rodzinie.

Metody i kryteria oceniania:

Oczekiwania wobec studentów:

Obecność na wykładach i ćwiczeniach obowiązkowa.

Udział studentów w dyskusji na wykładach oraz prezentacje studentów na ćwiczeniach.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)