Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

WM: Wychowanie dziecka niepełnosprawnego 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-NWDN1 Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: WM: Wychowanie dziecka niepełnosprawnego 1
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Wykłady monograficzne - Psychologia
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W02

PS_W03

PS_W08

PS_K03

PS_K07

Skrócony opis:

Głównym zagadnieniem prowadzonych zajęć jest analiza funkcjonowania dziecka niepełnosprawnego z uwzględnieniem sfery osobowej, środowiskowej i społecznej. Sytuacja dziecka niepełnosprawnego jest trudna nie tylko dla niego ale także dla rodziców. Celem wykładów jest ukazanie w jaki sposób rodzice powinni wychowywać niepełnosprawne dziecko.

Pełny opis:

Celem wykładów jest ukazanie i uzmysłowienie studentom różnorodność problemów i trudności: wychowawczych dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności z którymi spotykają się rodzice i wychowawcy dzieci niepełnosprawnych. Wykłady nie pretendują do wyczerpującego omówienia problemów wychowawczych różnych rodzajów niepełnosprawności. W wykładach przedstawimy w rodzaje niepełnosprawności i wynikające z tego problemu trudności wychowawcze. Kolejnym celem wykładu jest przekazanie słuchaczom rad, wskazówek, zaleceń oraz wiedzę praktyczną z omawianej problematyki wychowania dziecka niepełnosprawnego. Jeszcze innym zamierzeniem jest zachęcenie studentów do zainteresowania się problematyką dzieci niepełnosprawnych.

Program i treść wykładów:

1. Problemy wychowania dzieci niepełnosprawnych w rodzinie

Istota i właściwości wychowania.

Cele wychowania dziecka niepełnosprawnego.

Samodzielność

Odporność emocjonalna

Optymizm

Samoakceptacja

2. Umiejętność funkcjonowania społecznego

3. Środowiskowe uwarunkowania oddziaływań wychowawczych

4. Psychologiczna i społeczna sytuacja dzieci niepełnosprawnych

Podstawowe założenia

Stadia doznawania niepełnosprawności

Stadium uświadomienia sobie ograniczeń

Stadium prób funkcjonowania z niepełnosprawnością

Stadium przystosowania do niepełnosprawności

5. Wychowanie dzieci autystycznych

Charakterystyka zaburzeń dzieci autystycznych

Dynamika rozwoju dzieci z autyzmem.

Przyczyny autyzmu

Diagnozowanie zaburzeń i terapia

6. Wychowanie dzieci z zaburzeniami mowy

Trudności w mówieniu jako specyficzny typ niesprawności dziecka

Rozwój mowy dziecka

późniony rozwój mowy

Zaburzenia mowy i artykulacji u dzieci

Rola rodziny w kształtowaniu prawidłowej mowy dziecka - profilaktyka rodzinna

7. Wychowanie dzieci niedowidzących i niewidomych

Wychowanie dzieci niewidome i niedowidzące

Psychospołeczne następstwa braku lub uszkodzeń analizatora wzroku.

Uczenie się czynności życia codziennego

8. Kształtowanie postawy samoakceptacji dzieci z wada słuchu.

Rodzaje i przyczyny wady słuchu

Początki nauczania dziecka z wadą słuchu

9. Specyfika rozwoju dziecka niesprawnego ruchowo

Sytuacje trudne w życiu dziecka niesprawnego ruchowo,

Wychowanie dzieci niesprawnych ruchowo

Specyfika rozwoju dziecka niepełnosprawnego ruchowo

Kształtowanie psychicznej odporności

Forma zaliczenia:

* warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie jednej lektury w każdym semestrze, aktywność na wykładach, egzamin na zakończenie I i II semestru

Literatura:

1. Arusztowicz B., Bąkowski H., Dziecko kalekie jakiego nie znamy, Warszawa,1989.

2. Dziak A., (red.) Aby dziecko było sprawne, Warszawa PZWL, 1993.

3. Dykcik W. (red.) Autyzm. Kontrowersje i wyzwania. Poznań 1999.

4. Gałkowski T., Stawowy-Wojnarowska, Wychowanie dzieci głuchych w wieku przedszkolnym, Warszawa WSiP, 1983.

5. Gałkowski T., Dziecko autystyczne w środowisku rodzinnym i

szkolnym, Warszawa, WSiP, 1995.

6. Goralówna M., Hołyńska B., Rehabilitacja małych dzieci z wadą

słuchu,Warszawa, PZWL,1984.

7. Jaklewicz H., Autyzm wczesnodziecięcy. Diagnoza, przebieg, leczenie. Gdańsk, Gdańskie Wyd. Ped., 1993.

8. Korzon A., Wychowanie słuchowe dzieci z wadą słuchu, Katowice, Infograf, 1993

9. Sachajska E., Uczymy poprawnej wymowy, Warszawa WSiP, 1987.

10. Tyczek I., Logopedia, Warszawa PWN, 1981.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza: W01, W07, W08, W10, W12, W13, W14.

Posiada wiedzę na temat tego czym zajmuje się psychologia, w czym się różni od innych nauk, jakie są jej dyscypliny, czym się szczegółowo zajmują. Posiada wiedzę na temat znaczenia procesów i mechanizmów uczenia się oraz wychowania. Wie na czym polega odpowiedzialność psychologa i zna zasady etyki. Rozumie znaczenie stresu, kryzysów, konfliktów w życiu człowieka oraz posiada wiedzę na temat zapobiegania i przeciwdziałania tym zjawiskom. Jest w stanie analizować i interpretować rolę czynników sprzyjających zachowaniom zdrowotnym, uzależnieniom, zapobiegającym potencjalnym zaburzeniom rozwoju i patologii w zakresie procesów psychicznych. Rozumie uwarunkowania w zakresie rozwoju psychicznego u osób niepełnosprawnych z rożnymi dysfunkcjami psychicznymi.

Umiejętności: U04,U07,U10,U12.

Umie dobrać techniki i sposoby pomocy psychologicznej odpowiednie do danych form dysfunkcjonalnych. Potrafi rozpoznawać problemy specyficzne dla różnych rodzajów niepełnosprawności i udzielać odpowiedniej pomocy psychologicznej. Potrafi zaplanować i przeprowadzić oddziaływania psychoprofilaktyczne i psychoedukacyjne.

Kompetencje społeczne: K01, K05, K06.

Posiada kompetencje pozwalające na otwartość i gotowość wchodzenia w relacje z innymi osobami. Potrafi samodzielnie uzupełnić wiedzę i umiejętności w zależności od pojawiających się potrzeb zmian. Posiada kompetencje w zakresie pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej.

udział w wykładzie: 30 godz.

przegotowanie referatu: 15 godz.

przygotowanie do egzaminu: 45 godz.

suma godzin: 90 : 30 = 3

liczba ECTS: 3

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza

Student po wysłuchaniu wykładów powinien umieć w sposób jasny i klarowny definiować, wyjaśniać, rozróżniać, prezentować, formułować problemy związane z wychowaniem dziecka niepełnosprawnego.

Umiejętności

Student uczestniczący w wykładach powinien nabyć umiejętności w zakresie analizy problemów związanych z wychowaniem dziecka niepełnosprawnego. Powinien nabyć umiejętność opracowywania, porządkowania, klasyfikowania i porównywania. Powinien również nabyć umiejętności wyprowadzania wniosków na podstawie twierdzeń, weryfikowania i przewidywania oraz ustalać kryteria dotyczące rozpoznawania motywów i przyczyn. Powinien również nabyć umiejętności prowadzenia i wdrażania nowych projektów.

Kompetencje

Student po wysłuchaniu wykładów powinien nabyć następujące kompetencje: ostrożność i krytycyzm w wyrażaniu opinii, nabyć umiejętności pracy w zespole oraz nim kierowania, być otwartym na nowe problemy, wykazywać odpowiedzialność za podejmowane decyzje. Powinien być otwarty i kreatywny, wrażliwy na problemy drugiego człowieka oraz zdolny dyskusji i kompromisu.

Egzamin ze względu na pandemię będzie mieć formę pisemnego opracowania jednego z kilku zagadnień podanych wcześniej studentom!

Na ocenę ndst. (2) nie umie wykorzystać w teorii i praktyce przekazanej wiedzy.

Na ocenę dst. (3) częściowo wykorzystuje zdobytą wiedzę

Na ocenę db (4) poprawnie wykorzystuje i potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę i umie dyskutować

Na ocenę bdb (5) student poprawnie wykorzystuje wiedzę zdobytą w trakcie wykładów. Potrafi ją zastosować w praktyce i w teorii oraz samodzielnie jest zdolny do rozwiązywania codziennych problemów dziecka niepełnosprawnego.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest czynne uczestnictwo w wykładach i zaliczenie jednej literatury z tego zakresu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Bielecki
Prowadzący grup: Jan Bielecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Głównym zagadnieniem prowadzonych zajęć jest analiza funkcjonowania dziecka niepełnosprawnego z uwzględnieniem sfery osobowej, środowiskowej i społecznej. Sytuacja dziecka niepełnosprawnego jest trudna nie tylko dla niego ale także dla rodziców. Celem wykładów jest ukazanie w jaki sposób rodzice powinni wychowywać niepełnosprawne dziecko.

Pełny opis:

Celem wykładów jest ukazanie i uzmysłowienie studentom różnorodność problemów i trudności: wychowawczych dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności z którymi spotykają się rodzice i wychowawcy dzieci niepełnosprawnych. Wykłady nie pretendują do wyczerpującego omówienia problemów wychowawczych różnych rodzajów niepełnosprawności. W wykładach przedstawimy w rodzaje niepełnosprawności i wynikające z tego problemu trudności wychowawcze. Kolejnym celem wykładu jest przekazanie słuchaczom rad, wskazówek, zaleceń oraz wiedzę praktyczną z omawianej problematyki wychowania dziecka niepełnosprawnego. Jeszcze innym zamierzeniem jest zachęcenie studentów do zainteresowania się problematyką dzieci niepełnosprawnych.

Program i treść wykładów:

1. Problemy wychowania dzieci niepełnosprawnych w rodzinie

Istota i właściwości wychowania.

Cele wychowania dziecka niepełnosprawnego.

Samodzielność

Odporność emocjonalna

Optymizm

Samoakceptacja

2. Umiejętność funkcjonowania społecznego

3. Środowiskowe uwarunkowania oddziaływań wychowawczych

4. Psychologiczna i społeczna sytuacja dzieci niepełnosprawnych

Podstawowe założenia

Stadia doznawania niepełnosprawności

Stadium uświadomienia sobie ograniczeń

Stadium prób funkcjonowania z niepełnosprawnością

Stadium przystosowania do niepełnosprawności

5. Wychowanie dzieci autystycznych

Charakterystyka zaburzeń dzieci autystycznych

Dynamika rozwoju dzieci z autyzmem.

Przyczyny autyzmu

Diagnozowanie zaburzeń i terapia

6. Wychowanie dzieci z zaburzeniami mowy

Trudności w mówieniu jako specyficzny typ niesprawności dziecka

Rozwój mowy dziecka

późniony rozwój mowy

Zaburzenia mowy i artykulacji u dzieci

Rola rodziny w kształtowaniu prawidłowej mowy dziecka - profilaktyka rodzinna

7. Wychowanie dzieci niedowidzących i niewidomych

Wychowanie dzieci niewidome i niedowidzące

Psychospołeczne następstwa braku lub uszkodzeń analizatora wzroku.

Uczenie się czynności życia codziennego

8. Kształtowanie postawy samoakceptacji dzieci z wada słuchu.

Rodzaje i przyczyny wady słuchu

Początki nauczania dziecka z wadą słuchu

9. Specyfika rozwoju dziecka niesprawnego ruchowo

Sytuacje trudne w życiu dziecka niesprawnego ruchowo,

Wychowanie dzieci niesprawnych ruchowo

Specyfika rozwoju dziecka niepełnosprawnego ruchowo

Kształtowanie psychicznej odporności

Forma zaliczenia:

* warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie jednej lektury w każdym semestrze, aktywność na wykładach, egzamin na zakończenie I i II semestru

Literatura:

1. Arusztowicz B., Bąkowski H., Dziecko kalekie jakiego nie znamy, Warszawa,1989.

2. Dziak A., (red.) Aby dziecko było sprawne, Warszawa PZWL, 1993.

3. Dykcik W. (red.) Autyzm. Kontrowersje i wyzwania. Poznań 1999.

4. Gałkowski T., Stawowy-Wojnarowska, Wychowanie dzieci głuchych w wieku przedszkolnym, Warszawa WSiP, 1983.

5. Gałkowski T., Dziecko autystyczne w środowisku rodzinnym i

szkolnym, Warszawa, WSiP, 1995.

6. Goralówna M., Hołyńska B., Rehabilitacja małych dzieci z wadą

słuchu,Warszawa, PZWL,1984.

7. Jaklewicz H., Autyzm wczesnodziecięcy. Diagnoza, przebieg, leczenie. Gdańsk, Gdańskie Wyd. Ped., 1993.

8. Korzon A., Wychowanie słuchowe dzieci z wadą słuchu, Katowice, Infograf, 1993

9. Sachajska E., Uczymy poprawnej wymowy, Warszawa WSiP, 1987.

10. Tyczek I., Logopedia, Warszawa PWN, 1981.

Wymagania wstępne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Bielecki
Prowadzący grup: Jan Bielecki
Strona przedmiotu: http://37nakok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Głównym zagadnieniem prowadzonych zajęć jest analiza funkcjonowania dziecka niepełnosprawnego z uwzględnieniem sfery osobowej, środowiskowej i społecznej. Sytuacja dziecka niepełnosprawnego jest trudna nie tylko dla niego ale także dla rodziców. Celem wykładów jest ukazanie w jaki sposób rodzice powinni wychowywać niepełnosprawne dziecko.

Pełny opis:

Celem wykładów jest ukazanie i uzmysłowienie studentom różnorodność problemów i trudności: wychowawczych dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności z którymi spotykają się rodzice i wychowawcy dzieci niepełnosprawnych. Wykłady nie pretendują do wyczerpującego omówienia problemów wychowawczych różnych rodzajów niepełnosprawności. W wykładach przedstawimy w rodzaje niepełnosprawności i wynikające z tego problemu trudności wychowawcze. Kolejnym celem wykładu jest przekazanie słuchaczom rad, wskazówek, zaleceń oraz wiedzę praktyczną z omawianej problematyki wychowania dziecka niepełnosprawnego. Jeszcze innym zamierzeniem jest zachęcenie studentów do zainteresowania się problematyką dzieci niepełnosprawnych.

Program i treść wykładów:

1. Problemy wychowania dzieci niepełnosprawnych w rodzinie

Istota i właściwości wychowania.

Cele wychowania dziecka niepełnosprawnego.

Samodzielność

Odporność emocjonalna

Optymizm

Samoakceptacja

2. Umiejętność funkcjonowania społecznego

3. Środowiskowe uwarunkowania oddziaływań wychowawczych

4. Psychologiczna i społeczna sytuacja dzieci niepełnosprawnych

Podstawowe założenia

Stadia doznawania niepełnosprawności

Stadium uświadomienia sobie ograniczeń

Stadium prób funkcjonowania z niepełnosprawnością

Stadium przystosowania do niepełnosprawności

5. Wychowanie dzieci autystycznych

Charakterystyka zaburzeń dzieci autystycznych

Dynamika rozwoju dzieci z autyzmem.

Przyczyny autyzmu

Diagnozowanie zaburzeń i terapia

6. Wychowanie dzieci z zaburzeniami mowy

Trudności w mówieniu jako specyficzny typ niesprawności dziecka

Rozwój mowy dziecka

późniony rozwój mowy

Zaburzenia mowy i artykulacji u dzieci

Rola rodziny w kształtowaniu prawidłowej mowy dziecka - profilaktyka rodzinna

7. Wychowanie dzieci niedowidzących i niewidomych

Wychowanie dzieci niewidome i niedowidzące

Psychospołeczne następstwa braku lub uszkodzeń analizatora wzroku.

Uczenie się czynności życia codziennego

8. Kształtowanie postawy samoakceptacji dzieci z wada słuchu.

Rodzaje i przyczyny wady słuchu

Początki nauczania dziecka z wadą słuchu

9. Specyfika rozwoju dziecka niesprawnego ruchowo

Sytuacje trudne w życiu dziecka niesprawnego ruchowo,

Wychowanie dzieci niesprawnych ruchowo

Specyfika rozwoju dziecka niepełnosprawnego ruchowo

Kształtowanie psychicznej odporności

Forma zaliczenia:

* warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie jednej lektury w każdym semestrze, aktywność na wykładach, egzamin na zakończenie I i II semestru

Literatura:

1. Arusztowicz B., Bąkowski H., Dziecko kalekie jakiego nie znamy, Warszawa,1989.

2. Dziak A., (red.) Aby dziecko było sprawne, Warszawa PZWL, 1993.

3. Dykcik W. (red.) Autyzm. Kontrowersje i wyzwania. Poznań 1999.

4. Gałkowski T., Stawowy-Wojnarowska, Wychowanie dzieci głuchych w wieku przedszkolnym, Warszawa WSiP, 1983.

5. Gałkowski T., Dziecko autystyczne w środowisku rodzinnym i

szkolnym, Warszawa, WSiP, 1995.

6. Goralówna M., Hołyńska B., Rehabilitacja małych dzieci z wadą

słuchu,Warszawa, PZWL,1984.

7. Jaklewicz H., Autyzm wczesnodziecięcy. Diagnoza, przebieg, leczenie. Gdańsk, Gdańskie Wyd. Ped., 1993.

8. Korzon A., Wychowanie słuchowe dzieci z wadą słuchu, Katowice, Infograf, 1993

9. Sachajska E., Uczymy poprawnej wymowy, Warszawa WSiP, 1987.

10. Tyczek I., Logopedia, Warszawa PWN, 1981.

Wymagania wstępne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Bielecki
Prowadzący grup: Jan Bielecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Głównym zagadnieniem prowadzonych zajęć jest analiza funkcjonowania dziecka niepełnosprawnego z uwzględnieniem sfery osobowej, środowiskowej i społecznej. Sytuacja dziecka niepełnosprawnego jest trudna nie tylko dla niego ale także dla rodziców. Celem wykładów jest ukazanie w jaki sposób rodzice powinni wychowywać niepełnosprawne dziecko.

Pełny opis:

Celem wykładów jest ukazanie i uzmysłowienie studentom różnorodność problemów i trudności: wychowawczych dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności z którymi spotykają się rodzice i wychowawcy dzieci niepełnosprawnych. Wykłady nie pretendują do wyczerpującego omówienia problemów wychowawczych różnych rodzajów niepełnosprawności. W wykładach przedstawimy w rodzaje niepełnosprawności i wynikające z tego problemu trudności wychowawcze. Kolejnym celem wykładu jest przekazanie słuchaczom rad, wskazówek, zaleceń oraz wiedzę praktyczną z omawianej problematyki wychowania dziecka niepełnosprawnego. Jeszcze innym zamierzeniem jest zachęcenie studentów do zainteresowania się problematyką dzieci niepełnosprawnych.

Program i treść wykładów:

1. Problemy wychowania dzieci niepełnosprawnych w rodzinie

Istota i właściwości wychowania.

Cele wychowania dziecka niepełnosprawnego.

Samodzielność

Odporność emocjonalna

Optymizm

Samoakceptacja

2. Umiejętność funkcjonowania społecznego

3. Środowiskowe uwarunkowania oddziaływań wychowawczych

4. Psychologiczna i społeczna sytuacja dzieci niepełnosprawnych

Podstawowe założenia

Stadia doznawania niepełnosprawności

Stadium uświadomienia sobie ograniczeń

Stadium prób funkcjonowania z niepełnosprawnością

Stadium przystosowania do niepełnosprawności

5. Wychowanie dzieci autystycznych

Charakterystyka zaburzeń dzieci autystycznych

Dynamika rozwoju dzieci z autyzmem.

Przyczyny autyzmu

Diagnozowanie zaburzeń i terapia

6. Wychowanie dzieci z zaburzeniami mowy

Trudności w mówieniu jako specyficzny typ niesprawności dziecka

Rozwój mowy dziecka

późniony rozwój mowy

Zaburzenia mowy i artykulacji u dzieci

Rola rodziny w kształtowaniu prawidłowej mowy dziecka - profilaktyka rodzinna

7. Wychowanie dzieci niedowidzących i niewidomych

Wychowanie dzieci niewidome i niedowidzące

Psychospołeczne następstwa braku lub uszkodzeń analizatora wzroku.

Uczenie się czynności życia codziennego

8. Kształtowanie postawy samoakceptacji dzieci z wada słuchu.

Rodzaje i przyczyny wady słuchu

Początki nauczania dziecka z wadą słuchu

9. Specyfika rozwoju dziecka niesprawnego ruchowo

Sytuacje trudne w życiu dziecka niesprawnego ruchowo,

Wychowanie dzieci niesprawnych ruchowo

Specyfika rozwoju dziecka niepełnosprawnego ruchowo

Kształtowanie psychicznej odporności

Forma zaliczenia:

* warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie jednej lektury w każdym semestrze, aktywność na wykładach, egzamin na zakończenie I i II semestru

Literatura:

1. Arusztowicz B., Bąkowski H., Dziecko kalekie jakiego nie znamy, Warszawa,1989.

2. Dziak A., (red.) Aby dziecko było sprawne, Warszawa PZWL, 1993.

3. Dykcik W. (red.) Autyzm. Kontrowersje i wyzwania. Poznań 1999.

4. Gałkowski T., Stawowy-Wojnarowska, Wychowanie dzieci głuchych w wieku przedszkolnym, Warszawa WSiP, 1983.

5. Gałkowski T., Dziecko autystyczne w środowisku rodzinnym i

szkolnym, Warszawa, WSiP, 1995.

6. Goralówna M., Hołyńska B., Rehabilitacja małych dzieci z wadą

słuchu,Warszawa, PZWL,1984.

7. Jaklewicz H., Autyzm wczesnodziecięcy. Diagnoza, przebieg, leczenie. Gdańsk, Gdańskie Wyd. Ped., 1993.

8. Korzon A., Wychowanie słuchowe dzieci z wadą słuchu, Katowice, Infograf, 1993

9. Sachajska E., Uczymy poprawnej wymowy, Warszawa WSiP, 1987.

10. Tyczek I., Logopedia, Warszawa PWN, 1981.

Wymagania wstępne:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.