Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

WM: Wychowanie dziecka niepełnosprawnego 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-NWDN2 Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: WM: Wychowanie dziecka niepełnosprawnego 2
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Wykłady monograficzne - Psychologia
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Obowiązkowy poprzednik:

WM: Wychowanie dziecka niepełnosprawnego 1 WF-PS-NWDN1

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W02

PS_W03

PS_K03

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:podstawowy

Cele przedmiotu: Celem wykładów w semestrze I i II jest pokazanie i uświadomienie różnych problemów wychowawczych wynikających z różnych rodzajów niepełnosprawności.Kolejnym celem wykładów jest zrozumienie potrzeb dziecka nabycie i rozwinięcie umiejętności pracy z dzieckiem niepełnosprawnym oraz współpracy z rodzicami dziecka niepełnosprawnego.

Efekt kształcenia: umiejętność podejścia do wychowania dziecka niepełnosprawnego.

Wymagania wstępne: Wiedza z zakresu wychowania dziecka niepełnosprawnego.

Pełny opis:

Treść wykładów:

1. Problemy wychowania dzieci niepełnosprawnych

2. Rodzina a wychowanie dziecka niepełnosprawnego

3. Istota i właściwości wychowania.

4. Cele wychowania dziecka niepełnosprawnego:

Samodzielność

Odporność emocjonalna

Optymizm

Samoakceptacja

5. Umiejętności funkcjonowania dziecka

niepełnosprawnego

6. Środowiskowe uwarunkowania oddziaływań wychowawczych

7. Psychologiczna i społeczna sytuacja dzieci niepełnosprawnych.

8. Podstawowe założenia

9. Stadia doznawania niepełnosprawności

10.Stadium uświadomienia sobie swoich ograniczeń

11.Stadium prób funkcjonowania z niepełnosprawnością

12.Stadium przystosowania do niepełnosprawności

13.Wychowanie dzieci autystycznych

14.Charakterystyka zaburzeń dzieci autystycznych

Dynamika rozwoju dzieci z autyzmem.

Przyczyny autyzmu

Diagnozowanie zaburzeń i terapia

15.Wychowanie dzieci z zaburzeniami mowy

16.Rola rodziny w kształtowaniu prawidłowej mowy dziecka

17.Wychowanie dzieci niedowidzących i niewidomych

18.Psychospołeczne następstwa braku lub uszkodzeń

analizatora wzroku.

19.Kształtowanie postawy samoakceptacji dzieci z wadą

słuchu.

20.Specyfika rozwoju dziecka niesprawnego ruchowo

21.Wychowanie dzieci niesprawnych ruchowo

22.Kształtowanie psychicznej odporności dzieci

niepełnosprawnych

Metody oceny:Egzamin pisemny.Obowiązuje materiał przedstawiony na wykładach oraz podana lektura

Literatura:

Literatura.

1.Miłkowska G., Olszak-Krzyzanowska B. (red.) Teraźniejszość i przyszłość osób niepełnpsprawnych, Kraków 2008.

2.Szczepankowski B., Wspomaganie rozwoju dziecka

niesłyszącego.Warszawa 2009.

3.Łobocki M. Teoria wychowania w zarysie.Bydgoszcz 2003.

4.Kielin J., Jak pracować z rodzicami dzieci upośledzonych,

Gdańsk 2003.

5.Kowalik S.,Psychologia rehabilitacyjna,Warszawa 2007.

Bibliografia:

1. Arusztowicz B., Bąkowski H., Dziecko kalekie jakiego nie znamy,Warszawa,1989.

2. Dziak A., (red.) Aby dziecko było sprawne, Warszawa " PZWL, 1993.

3. Dykcik W. (red.) Autyzm. Kontrowersje i wyzwania. Poznań "1999.

4. Gałkowski T., Dziecko autystyczne w środowisku rodzinnym i szkolnym,Warszawa,WSiP,1995.

6. Goralówna M., Hołyńska B. Rehabilitacja małych dzieci z wadą słuchu,Warszawa,PZWL,1984.

7. Jaklewicz H.. Autyzm wczesnodziecięcy. Diagnoza, przebieg, leczenie. Gdańsk, Gdańskie Wyd.Ped.,1993.

8. Korzon A. Wychowanie słuchowe dzieci z wadą słuchu, Katowice, Infograf, 1993

9. Zamkowska A. Systemy kształcenia integracyjnego w wybranych krajach Unii Europejskiej, Radom 2004.

10. Ferenz K., Kozioł E., Kompetencje nauczyciela wychowawcy, Zielona Góra 2002.

Kościelska M.,Oblicza upośledzenia,Warszawa1995.

11.Wyczesany J., Kształcenie zintegrowane dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych,Kraków 2002.

12.Obuchowska I. (red.) , Dziecko niepełnosprawne w rodzinie,Warszawa 1995.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza: W01, W07,W08,W10,W12,W13,W14.

Posiada wiedzę na temat tego czym zajmuje się psychologia, w czym się różni od innych nauk, jakie są jej dyscypliny, czym się szczegółowo zajmują.Posiada wiedzę na temat znaczenia procesów i mechanizmów uczenia się oraz wychowania. Wie na czym polega odpowiedzialność psychologa i zna zasady etyki. Rozumie znaczenie stresu,kryzysów, konfliktów w życiu człowieka oraz posiada wiedzę na temat zapobiegania i przeciwdziałania tym zjawiskom. Jest w stanie analizować i interpretować rolę czynników sprzyjających zachowaniom zdrowotnym, uzależnieniom, zapobiegającym potencjalnym zaburzeniom rozwoju i patologii w zakresie procesów psychicznych. Rozumie uwarunkowania w zakresie rozwoju psychicznego u osób niepełnosprawnych z rożnymi dysfunkcjami psychicznymi.

Umiejętności: U04,U07,U10,U12.

Umie dobrać techniki i sposoby pomocy psychologicznej odpowiednie do danych form dysfunkcjonalnych.Potrafi rozpoznawać problemy specyficzne dla różnych rodzajów niepełnosprawności i udzielać odpowiedniej pomocy psychologicznej.Potrafi zaplanować i przeprowadzić oddziaływania psychoprofilaktyczne i psychoedukacyjne.

Kompetencje społeczne: K01,K05,K06.

Posiada kompetencje pozwalające na otwartość i gotowość wchodzenia w relacje z innymi osobami.Potrafi samodzielnie uzupełnić wiedzę i umiejętności w zależności od pojawiających się potrzeb zmian.Posiada kompetencje w zakresie pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej.

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza

Student po wysłuchaniu wykładów powinien umieć w sposób jasny i klarowny definiować, wyjaśniać, rozróżniać, prezentować, formułować problemy związane z wychowaniem dziecka niepełnosprawnego.

Umiejętności

Student uczestniczący w wykładach powinien nabyć umiejętności w zakresie analizy problemów związanych z wychowaniem dziecka niepełnosprawnego. Powinien nabyć umiejętność opracowywania, porządkowania, klasyfikowania i porównywania. Powinien również nabyć umiejętności wyprowadzania wniosków na podstawie twierdzeń, weryfikowania i przewidywania oraz ustalać kryteria dotyczące rozpoznawania motywów i przyczyn. Powinien również nabyć umiejętności prowadzenia i wdrażania nowych projektów.

Kompetencje

Student po wysłuchaniu wykładów powinien nabyć następujące kompetencje: ostrożność i krytycyzm w wyrażaniu opinii, nabyć umiejętności pracy w zespole oraz nim kierowania, być otwartym na nowe problemy, wykazywać odpowiedzialność za podejmowane decyzje. Powinien być otwarty i kreatywny, wrażliwy na problemy drugiego człowieka oraz zdolny dyskusji i kompromisu.

Na ocenę ndst. (2) nie umie wykorzystać w teorii i praktyce przekazanej wiedzy.

Na ocenę dst. (3) częściowo wykorzystuje zdobytą wiedzę

Na ocenę db (4) poprawnie wykorzystuje i potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę i umie dyskutować

Na ocenę bdb (5) student poprawnie wykorzystuje wiedzę zdobytą w trakcie wykładów. Potrafi ją zastosować w praktyce i w teorii oraz samodzielnie jest zdolny do rozwiązywania codziennych problemów dziecka niepełnosprawnego.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest czynne uczestnictwo w wykładach i zaliczenie jednej literatury z tego zakresu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Bielecki
Prowadzący grup: Jan Bielecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Bielecki
Prowadzący grup: Jan Bielecki
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aad583f7c01ae490fa8d32578a68a766c%40thread.tacv2/conversations?groupId=57b0c8c5-98b8-4e34-9365-eff3a8fa2a17&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:podstawowy

Cele przedmiotu: Celem wykładów w semestrze I i II jest pokazanie i uświadomienie różnych problemów wychowawczych wynikających z różnych rodzajów niepełnosprawności.Kolejnym celem wykładów jest zrozumienie potrzeb dziecka nabycie i rozwinięcie umiejętności pracy z dzieckiem niepełnosprawnym oraz współpracy z rodzicami dziecka niepełnosprawnego.

Efekt kształcenia: umiejętność podejścia do wychowania dziecka niepełnosprawnego.

Wymagania wstępne: Wiedza z zakresu wychowania dziecka niepełnosprawnego.

Pełny opis:

Treść wykładów:

1. Problemy wychowania dzieci niepełnosprawnych

2. Rodzina a wychowanie dziecka niepełnosprawnego

3. Istota i właściwości wychowania.

4. Cele wychowania dziecka niepełnosprawnego:

Samodzielność

Odporność emocjonalna

Optymizm

Samoakceptacja

5. Umiejętności funkcjonowania dziecka

niepełnosprawnego

6. Środowiskowe uwarunkowania oddziaływań wychowawczych

7. Psychologiczna i społeczna sytuacja dzieci niepełnosprawnych.

8. Podstawowe założenia

9. Stadia doznawania niepełnosprawności

10.Stadium uświadomienia sobie swoich ograniczeń

11.Stadium prób funkcjonowania z niepełnosprawnością

12.Stadium przystosowania do niepełnosprawności

13.Wychowanie dzieci autystycznych

14.Charakterystyka zaburzeń dzieci autystycznych

Dynamika rozwoju dzieci z autyzmem.

Przyczyny autyzmu

Diagnozowanie zaburzeń i terapia

15.Wychowanie dzieci z zaburzeniami mowy

16.Rola rodziny w kształtowaniu prawidłowej mowy dziecka

17.Wychowanie dzieci niedowidzących i niewidomych

18.Psychospołeczne następstwa braku lub uszkodzeń

analizatora wzroku.

19.Kształtowanie postawy samoakceptacji dzieci z wadą

słuchu.

20.Specyfika rozwoju dziecka niesprawnego ruchowo

21.Wychowanie dzieci niesprawnych ruchowo

22.Kształtowanie psychicznej odporności dzieci

niepełnosprawnych

Metody oceny:Egzamin pisemny.Obowiązuje materiał przedstawiony na wykładach oraz podana lektura

Literatura:

Literatura.

1.Miłkowska G., Olszak-Krzyzanowska B. (red.) Teraźniejszość i przyszłość osób niepełnpsprawnych, Kraków 2008.

2.Szczepankowski B., Wspomaganie rozwoju dziecka

niesłyszącego.Warszawa 2009.

3.Łobocki M. Teoria wychowania w zarysie.Bydgoszcz 2003.

4.Kielin J., Jak pracować z rodzicami dzieci upośledzonych,

Gdańsk 2003.

5.Kowalik S.,Psychologia rehabilitacyjna,Warszawa 2007.

Bibliografia:

1. Arusztowicz B., Bąkowski H., Dziecko kalekie jakiego nie znamy,Warszawa,1989.

2. Dziak A., (red.) Aby dziecko było sprawne, Warszawa " PZWL, 1993.

3. Dykcik W. (red.) Autyzm. Kontrowersje i wyzwania. Poznań "1999.

4. Gałkowski T., Dziecko autystyczne w środowisku rodzinnym i szkolnym,Warszawa,WSiP,1995.

6. Goralówna M., Hołyńska B. Rehabilitacja małych dzieci z wadą słuchu,Warszawa,PZWL,1984.

7. Jaklewicz H.. Autyzm wczesnodziecięcy. Diagnoza, przebieg, leczenie. Gdańsk, Gdańskie Wyd.Ped.,1993.

8. Korzon A. Wychowanie słuchowe dzieci z wadą słuchu, Katowice, Infograf, 1993

9. Zamkowska A. Systemy kształcenia integracyjnego w wybranych krajach Unii Europejskiej, Radom 2004.

10. Ferenz K., Kozioł E., Kompetencje nauczyciela wychowawcy, Zielona Góra 2002.

Kościelska M.,Oblicza upośledzenia,Warszawa1995.

11.Wyczesany J., Kształcenie zintegrowane dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych,Kraków 2002.

12.Obuchowska I. (red.) , Dziecko niepełnosprawne w rodzinie,Warszawa 1995.

Wymagania wstępne:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Bielecki
Prowadzący grup: Jan Bielecki
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aad583f7c01ae490fa8d32578a68a766c%40thread.tacv2/conversations?groupId=57b0c8c5-98b8-4e34-9365-eff3a8fa2a17&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:podstawowy

Cele przedmiotu: Celem wykładów w semestrze I i II jest pokazanie i uświadomienie różnych problemów wychowawczych wynikających z różnych rodzajów niepełnosprawności.Kolejnym celem wykładów jest zrozumienie potrzeb dziecka nabycie i rozwinięcie umiejętności pracy z dzieckiem niepełnosprawnym oraz współpracy z rodzicami dziecka niepełnosprawnego.

Efekt kształcenia: umiejętność podejścia do wychowania dziecka niepełnosprawnego.

Wymagania wstępne: Wiedza z zakresu wychowania dziecka niepełnosprawnego.

Pełny opis:

Treść wykładów:

1. Problemy wychowania dzieci niepełnosprawnych

2. Rodzina a wychowanie dziecka niepełnosprawnego

3. Istota i właściwości wychowania.

4. Cele wychowania dziecka niepełnosprawnego:

Samodzielność

Odporność emocjonalna

Optymizm

Samoakceptacja

5. Umiejętności funkcjonowania dziecka

niepełnosprawnego

6. Środowiskowe uwarunkowania oddziaływań wychowawczych

7. Psychologiczna i społeczna sytuacja dzieci niepełnosprawnych.

8. Podstawowe założenia

9. Stadia doznawania niepełnosprawności

10.Stadium uświadomienia sobie swoich ograniczeń

11.Stadium prób funkcjonowania z niepełnosprawnością

12.Stadium przystosowania do niepełnosprawności

13.Wychowanie dzieci autystycznych

14.Charakterystyka zaburzeń dzieci autystycznych

Dynamika rozwoju dzieci z autyzmem.

Przyczyny autyzmu

Diagnozowanie zaburzeń i terapia

15.Wychowanie dzieci z zaburzeniami mowy

16.Rola rodziny w kształtowaniu prawidłowej mowy dziecka

17.Wychowanie dzieci niedowidzących i niewidomych

18.Psychospołeczne następstwa braku lub uszkodzeń

analizatora wzroku.

19.Kształtowanie postawy samoakceptacji dzieci z wadą

słuchu.

20.Specyfika rozwoju dziecka niesprawnego ruchowo

21.Wychowanie dzieci niesprawnych ruchowo

22.Kształtowanie psychicznej odporności dzieci

niepełnosprawnych

Metody oceny:Egzamin pisemny.Obowiązuje materiał przedstawiony na wykładach oraz podana lektura

Literatura:

Literatura.

1.Miłkowska G., Olszak-Krzyzanowska B. (red.) Teraźniejszość i przyszłość osób niepełnpsprawnych, Kraków 2008.

2.Szczepankowski B., Wspomaganie rozwoju dziecka

niesłyszącego.Warszawa 2009.

3.Łobocki M. Teoria wychowania w zarysie.Bydgoszcz 2003.

4.Kielin J., Jak pracować z rodzicami dzieci upośledzonych,

Gdańsk 2003.

5.Kowalik S.,Psychologia rehabilitacyjna,Warszawa 2007.

Bibliografia:

1. Arusztowicz B., Bąkowski H., Dziecko kalekie jakiego nie znamy,Warszawa,1989.

2. Dziak A., (red.) Aby dziecko było sprawne, Warszawa " PZWL, 1993.

3. Dykcik W. (red.) Autyzm. Kontrowersje i wyzwania. Poznań "1999.

4. Gałkowski T., Dziecko autystyczne w środowisku rodzinnym i szkolnym,Warszawa,WSiP,1995.

6. Goralówna M., Hołyńska B. Rehabilitacja małych dzieci z wadą słuchu,Warszawa,PZWL,1984.

7. Jaklewicz H.. Autyzm wczesnodziecięcy. Diagnoza, przebieg, leczenie. Gdańsk, Gdańskie Wyd.Ped.,1993.

8. Korzon A. Wychowanie słuchowe dzieci z wadą słuchu, Katowice, Infograf, 1993

9. Zamkowska A. Systemy kształcenia integracyjnego w wybranych krajach Unii Europejskiej, Radom 2004.

10. Ferenz K., Kozioł E., Kompetencje nauczyciela wychowawcy, Zielona Góra 2002.

Kościelska M.,Oblicza upośledzenia,Warszawa1995.

11.Wyczesany J., Kształcenie zintegrowane dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych,Kraków 2002.

12.Obuchowska I. (red.) , Dziecko niepełnosprawne w rodzinie,Warszawa 1995.

Wymagania wstępne:

Brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.