Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

WM: Zaburzenia mowy: diagnoza, terapia 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-ZMDT2
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: WM: Zaburzenia mowy: diagnoza, terapia 2
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Obowiązkowy poprzednik:

WM: Zaburzenia mowy: diagnoza, terapia1 WF-PS-ZMDT1

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W02

PS_W03

PS_K03

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:

Wykład z zaburzeń, diagnozy i terapii przeznaczony jest dla studentów 4 i 5 roku Instytutu Psychologii UKSW.

Cele przedmiotu:

Jest uświadomienie i ukazanie studentom najczęściej występujących zaburzeń mowy u dzieci i młodzieży. Omówione zostaną najczęściej występujące zaburzenia mowy takie jak: seplenienie, reranie, mogilalie i inne. Szerzej zostaną omówione zaburzenia określane jako jąkanie, które najczęściej występuje u dzieci ale zdarza się także u dorosłych. Przedstawione zostaną różne rodzaje jąkania, przyczyny jąkania oraz objawy. Omówione zostaną różne rodzaje terapii logopedycznej osób jąkających się.

Wymagania wstępne:

Rejestracja i zaliczone poprzednio semestr nauki.

Pełny opis:

Cel przedmiotu: Człowiek jako istota społeczna porozumiewa się z innymi ludźmi za pomocą języka - mowy. Poprzez mowę wyraża swoje myśli, uczucia i potrzeby. Kiedy ten proces porozumiewania się jest zaburzony, dziecko nie może się porozumieć nawet z najbliższym otoczeniem. Taki stan wpływa na jego rozwój i na jego osobowość. Celem wykładów jest pokazanie i uświadomienie różnych zaburzeń mowy, ich przyczyny, następstwa oraz konsekwencje tak osobowościowe jak i szkolne - wyniki w nauce. Wykłady pozwolą zapoznać się studentom z metodami terapii tych zaburzeń oraz z profilaktyką w zakresie podejmowanej problematyki.

Efekt kształcenia: Nabycie umiejętności różnicowania i nazywania poszczególnych rodzajów zaburzeń mowy oraz udzielanie pierwszej pomocy tak dzieciom jak i ich rodzicom.

Wymagania wstępne: Wiedza zakresu podstaw logopedycznych.

Pełny opis przedmiotu

Treści wykładów:

1. Wprowadzenie do problematyki zaburzeń mowy

2. Budowa aparatu mowy

3. Mowa i jej składniki

4. Przebieg prawidłowego rozwoju mowy

5. Rola rodziców w kształtowaniu prawidłowej mowy

6. Jak postępować, aby rozwój mowy przebiegał prawidłowo

7. Charakterystyka różnych zaburzeń mowy

8.Rozwojowa niepłynność mowy

9.Wpływ zaburzeń mowy na osobowość dziecka i na trudności w nauce szkolnej

10. Ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne

11. Błędy rodziców wobec dziecka

12. Dyslalia

13. Jąkanie, jego rodzaje i przyczyny

14. Czynniki warunkujące jąkanie

15. Warunki efektywnej terapii

16. Metody terapii jąkania

Metody oceny: Egzamin pisemny. Obowiązuje materiał z wykładów oraz z podanej lektury.

Literatura:

Literatura:

1. Błachnio K., Vademecum logopedyczne, Poznań 2001

2. Balejko A.(red.) Diagnoza i terapia osób z afazją, Białystok 1998

3. Balejko A., Jak pokonać trudności w, mówieniu czytaniu i pisaniu, Białystok

4. Bochniarz A., Różne oblicz a jąkania, 1999

5. Byrne R., Pomówmy o zacinaniu, Warszawa 1989

6. Grabias S., Zaburzenia mowy, Lubin 2000

7. Gałkowski T., Jarzębowska G., Logopedia. Pytania i odpowiedzi, Opole 1999

8. Kania S., Szkice logopedyczne, Lublin 2001

9. Kaja B., Zarys terapii dziecka, Bydgoszcz 1998

10. Minczakiewicz E., Logopedia ,Kraków2000

11. Sawa B., Dzieci z zaburzeniami mowy, Warszawa 1990

12. Skorek E.M. Z logopedia na ty, Kraków 2000

13. Tarkowski Z., Jąkanie, Warszawa 2002

14. Tarkowski Z., Jąkanie zagadnienia etiologii, diagnozy terapii i prognozy, Warszawa 1987

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Posiada wiedzę na temat tego czym zajmuje się psychologia, w czym różni się od innych nauk, jakie są jej dyscypliny, czym zajmuje się szczegółowo. Rozumie i potrafi interpretować zmienność zachowań jednostkowych w kontekście społecznym i w zależności od zróżnicowanych struktur, instytucji i interakcji społecznych.Wie na czym polega odpowiedzialność psychologia i zasady etyki. Rozumie znaczenie stresu, kryzysów, konfliktów w życiu człowieka oraz posiada wiedzę na temat zapobiegania tym zjawiskom. Jest w stanie analizować i interpretować role czynników sprzyjających zachowaniom zdrowotnym, uzależnieniom, zapobiegającym potencjalnym zaburzeniom rozwoju i patologii w zakresie procesów psychicznych. Rozumie uwarunkowania w zakresie rozwoju psychicznego u osób niepełnosprawnych z różnymi dysfunkcjami psychicznymi.

Umiejętności:

Jest w stanie dobrać odpowiednie techniki badawcze do diagnozy zaburzeń psychoneurologicznych, osobowości, sprawności innych funkcji psychicznych, zdolności adaptacyjnych oraz funkcjonowania w różnych relacjach społecznych.Umie dobrać techniki i sposoby pomocy psychologicznej odpowiednie dla danych form dysfunkcjonalnych. Potrafi rozpoznać problemy specyficzne dla różnych rodzajów niepełnosprawności i udzielić odpowiedniej pomocy psychologicznej. Potrafi zaplanować i przeprowadzić oddziaływania psychoprofilaktyczne i psychoedukacyjne.

Kompetencje społeczne;

Posiada kompetencje pozwalające na otwartość i gotowość wchodzenia w relacje z innymi osobami. Jest w stanie organizować i planować własne badania zmierzające do rozwiązywania konkretnych zadań i problemów życiowych. Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy etyczne związane z wykonywaniem zawodu psychologa.Posiada kompetencje w zakresie pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej.

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza

Student po wysłuchaniu wykładów powinien umieć w sposób jasny i klarowny definiować, wyjaśniać, rozróżniać, prezentować, formułować problemy związane z wychowaniem dziecka niepełnosprawnego.

Umiejętności

Student uczestniczący w wykładach powinien nabyć umiejętności w zakresie analizy problemów związanych z wychowaniem dziecka niepełnosprawnego. Powinien nabyć umiejętność opracowywania, porządkowania, klasyfikowania i porównywania. Powinien również nabyć umiejętności wyprowadzania wniosków na podstawie twierdzeń, weryfikowania i przewidywania oraz ustalać kryteria dotyczące rozpoznawania motywów i przyczyn. Powinien również nabyć umiejętności prowadzenia i wdrażania nowych projektów.

Kompetencje

Student po wysłuchaniu wykładów powinien nabyć następujące kompetencje: ostrożność i krytycyzm w wyrażaniu opinii, nabyć umiejętności pracy w zespole oraz nim kierowania, być otwartym na nowe problemy, wykazywać odpowiedzialność za podejmowane decyzje. Powinien być otwarty i kreatywny, wrażliwy na problemy drugiego człowieka oraz zdolny dyskusji i kompromisu.

Na ocenę ndst. (2) nie umie wykorzystać w teorii i praktyce przekazanej wiedzy.

Na ocenę dst. (3) częściowo wykorzystuje zdobytą wiedzę

Na ocenę db (4) poprawnie wykorzystuje i potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę i umie dyskutować

Na ocenę bdb (5) student poprawnie wykorzystuje wiedzę zdobytą w trakcie wykładów. Potrafi ją zastosować w praktyce i w teorii oraz samodzielnie jest zdolny do rozwiązywania codziennych problemów dziecka niepełnosprawnego.

The condition of passing the course is active participation in lectures and passing one selected reading in each semester.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Bielecki
Prowadzący grup: Jan Bielecki
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aad583f7c01ae490fa8d32578a68a766c%40thread.tacv2/conversations?groupId=57b0c8c5-98b8-4e34-9365-eff3a8fa2a17&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:

Wykład z zaburzeń, diagnozy i terapii przeznaczony jest dla studentów 4 i 5 roku Instytutu Psychologii UKSW.

Cele przedmiotu:

Jest uświadomienie i ukazanie studentom najczęściej występujących zaburzeń mowy u dzieci i młodzieży. Omówione zostaną najczęściej występujące zaburzenia mowy takie jak: seplenienie, reranie, mogilalie i inne. Szerzej zostaną omówione zaburzenia określane jako jąkanie, które najczęściej występuje u dzieci ale zdarza się także u dorosłych. Przedstawione zostaną różne rodzaje jąkania, przyczyny jąkania oraz objawy. Omówione zostaną różne rodzaje terapii logopedycznej osób jąkających się.

Wymagania wstępne:

Rejestracja i zaliczone poprzednio semestr nauki.

Pełny opis:

Cel przedmiotu: Człowiek jako istota społeczna porozumiewa się z innymi ludźmi za pomocą języka - mowy. Poprzez mowę wyraża swoje myśli, uczucia i potrzeby. Kiedy ten proces porozumiewania się jest zaburzony, dziecko nie może się porozumieć nawet z najbliższym otoczeniem. Taki stan wpływa na jego rozwój i na jego osobowość. Celem wykładów jest pokazanie i uświadomienie różnych zaburzeń mowy, ich przyczyny, następstwa oraz konsekwencje tak osobowościowe jak i szkolne - wyniki w nauce. Wykłady pozwolą zapoznać się studentom z metodami terapii tych zaburzeń oraz z profilaktyką w zakresie podejmowanej problematyki.

Efekt kształcenia: Nabycie umiejętności różnicowania i nazywania poszczególnych rodzajów zaburzeń mowy oraz udzielanie pierwszej pomocy tak dzieciom jak i ich rodzicom.

Wymagania wstępne: Wiedza zakresu podstaw logopedycznych.

Pełny opis przedmiotu

Treści wykładów:

1. Wprowadzenie do problematyki zaburzeń mowy

2. Budowa aparatu mowy

3. Mowa i jej składniki

4. Przebieg prawidłowego rozwoju mowy

5. Rola rodziców w kształtowaniu prawidłowej mowy

6. Jak postępować, aby rozwój mowy przebiegał prawidłowo

7. Charakterystyka różnych zaburzeń mowy

8.Rozwojowa niepłynność mowy

9.Wpływ zaburzeń mowy na osobowość dziecka i na trudności w nauce szkolnej

10. Ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne

11. Błędy rodziców wobec dziecka

12. Dyslalia

13. Jąkanie, jego rodzaje i przyczyny

14. Czynniki warunkujące jąkanie

15. Warunki efektywnej terapii

16. Metody terapii jąkania

Metody oceny: Egzamin pisemny. Obowiązuje materiał z wykładów oraz z podanej lektury.

Literatura:

Literatura:

1. Błachnio K., Vademecum logopedyczne, Poznań 2001

2. Balejko A.(red.) Diagnoza i terapia osób z afazją, Białystok 1998

3. Balejko A., Jak pokonać trudności w, mówieniu czytaniu i pisaniu, Białystok

4. Bochniarz A., Różne oblicz a jąkania, 1999

5. Byrne R., Pomówmy o zacinaniu, Warszawa 1989

6. Grabias S., Zaburzenia mowy, Lubin 2000

7. Gałkowski T., Jarzębowska G., Logopedia. Pytania i odpowiedzi, Opole 1999

8. Kania S., Szkice logopedyczne, Lublin 2001

9. Kaja B., Zarys terapii dziecka, Bydgoszcz 1998

10. Minczakiewicz E., Logopedia ,Kraków2000

11. Sawa B., Dzieci z zaburzeniami mowy, Warszawa 1990

12. Skorek E.M. Z logopedia na ty, Kraków 2000

13. Tarkowski Z., Jąkanie, Warszawa 2002

14. Tarkowski Z., Jąkanie zagadnienia etiologii, diagnozy terapii i prognozy, Warszawa 1987

Wymagania wstępne:

Rejestracja przez USOS

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)