Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium tematyczne: Etyka a świat emocji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-R-FI-STEM Kod Erasmus / ISCED: 08.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium tematyczne: Etyka a świat emocji
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Doktoranci
Przedmioty dla doktorantów filozofii
Seminaria tematyczne z filozofii
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SD_Fl_W01

SD_Fl_W03

SD_Fl_U02

SD_Fl_U03

SD_Fl_K02


Skrócony opis:

seminarium ma na celu wspólna pracę nad historycznymi i współczesnymi interpretacjami emocji w obszarach; etycznych, estetycznych, społecznych i politycznych. Zagadnienie emocji, podniesione dzisiaj w neuronaukach, jest jednym z najważniejszych i najbardziej intrygujących zagadnień współczesnej filozofii, nauki i estetyki. Z drugiej strony polityczne i kulturowe ( medialne) zarządzanie emocji odgrywa zasadnicza rolę w funkcjonowaniu i przemianach społeczeństw. Emocje determinują twórczy, subiektywny status jednostek ( Nietzsche), ale też wypływają na masowość przeżyć i działań. Czym zatem są emocje, gdzie należy szukać ich źródeł, jaka mają nature i jakie pełnią funkcje? Czy można bliżej określić i wskazać na konkretne przyczyny i powiązania, dzięki którym emocje mają pozytywny wpływ na człowieka, jego wybory i działania i kiedy emocje prowadzą do agresji, przemocy, nienawiści itd.?

Pełny opis:

Zakres tematów:

1.Emocje w starożytności

2. Emocje w ujęciu filozofów średniowiecza

3.Emocje w ujęciu nowożytnym

4. Teoria zmysłu moralnego i logika uczuć

5.Uczucia w koncepcjach fil. XIX i XX wieku

6.Fenomenologiczna teoria intencjonalności uczuć

7.Współ. ujęcia emocji w neuronaukach: klasyfikacja mechanizmów motywacyjnych oraz struktura przeżycia emocjonalnego

8.Psychologia uczuć w ujęciu kognitywistów

9.Uczucia a sprawczość podmiotu

10.Uczucia a kreatywność podmiotu

11.Uczucia a poznanie siebie i innych

12.Emocje w życiu społecznym i politycznym i zarządzaniu emocjami

13. Emocje a kultura masowa

14.Kiedy emocje stanowią czynnik humanizujący życie ludzkie, a kiedy prowadzą do jego dehumanizacji?

15. Uporządkowanie odpowiedzi na pytania o źródła, naturę i funkcję emocji w etyce.

15.

Literatura:

Andrzej Dąbrowski, Źródła, natura i funkcje emocji. Studium teorii impulsji Leona Petrażyckiego w kontekście współczesnych badań, Wydaw. UW, Warszawa 2019.

Jacek Jaśtal, Psychologia emocji-stanowisko psychologii kognitywnej, w; Natura cnoty, Wydaw. Księgarnia Akademicka, Kraków2009, s.397-432.

H. Garewicz-Buczyńska, Uczucia i rozum w świecie wartości, Ossolineum, Wydaw .PAN, Wrocław 1975

A. Chmielewski, Psychopatologia życia politycznego. Podręcznik ilustrowany, Wydaw. ATUT, Warszawa 2009

N. Frijda, A.S.R Manstead, S. Bem, How Feleenings Influence Thoughts, Cambridge 2000,

N. Frijda, Emotions as Moral States; Eurepaen Review of Philosophy 5; Emotion and Action, , 2002

R.Harre ( ed.), The Social Construction of Emotion, London 1896,

A.Hatzimoysis ( ed.), Ohilosophy and Emotions, Cambridge 2013

H. Gasiul, Teorie emocji i motywacji, Wydaw.UKSW, Warszawa 2002,

J.LeDoux, Mózg emocjonalny. Tajemnicze podstawy życia emocjonalnego, przeł. A. Jankowski, Poznań 2000,

(ed.M. Lewis i inn)i, Psychologia emocji, przeł M. Kacmajor i inni, Gdańsk 2005

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekt umiejętności;

student zdobywa umiejętność analizowania zagadnień etycznych i związanych z nimi problemów społecznych i politycznych w kategoriach emocji, jak emocje wpływają na nasze wybory i zachowania, jak motywują do aktywności. W przekroju historycznym w współczesnej psychologii kognistywistycznej oraz neuronauk

Efekt wiedzy:

student poznaje koncepcje uczuć na terenie filozofii, problemy etyczne związane z poznaniem emocjonalnym oraz nowe, współcześnie ustalone źródła emocji i ich klasyfikację. Wiedza nie tylko ogranicza się do etyki, ale obejmuje też problematykę psychologiczną, społeczną, polityczną i kulturową. Problem uczuć wymaga dzisiaj podejścia integrującego, ponieważ tłumaczy zarówno przemiany indywidualne ale społeczne, dotyka kultury masowej a także sfery twórczej człowieka ( sztuka, wychowanie, nauka)

Kompetencje

student jest zdolny do samodzielnej interpretacji zjawisk moralnych i społecznych czy politycznych w kategoriach emocjonalnych, co przekłada się nie tylko na jego warsztat analityczny, ale też w praktyce na umiejętność dostrzeżenia manipulacji emocjonalnej zarówno w stosunkach międzyludzkich jak i w życiu publicznym i politycznym

Metody i kryteria oceniania:

Metoda dydaktyczna

seminarium ma charakter otwartej rozmowy na tematy, przewidziane w programie zajęć ( zakres tematów). Zostaną one kolejno poruszone w formie krótkiego wprowadzenia teoretycznego i wynikających z niego pytań i zagadnień

Weryfikacja-egzamin końcowy

Metoda dydaktyczna

na zal. seminarium student jest zobligowany do przygotowania samodzielnego analizy krytycznej wybranego, medialnego przekazu ( Internet, wiadomości,

prasa, film, koncert i zespoły muzyczne itd., kryminał czy thriller) pod kątem emocji -język, zachowania, podkład muzyczny, gestykulacja, wygląd wzbudzający emocje itd.

Weryfikacja-sprawdzenie pracy przez prowadzącą seminarium i dyskusja nad tym tekstem

Kryteria oceny:

zal. seminarium wymaga uczestnictwa w dyskusji oraz napisania pracy ( objętość tekstu 5-7 stron), zaliczenie jest równoznaczne z możliwością przystąpienia do egzaminu z problematyki emocji

Umiejętności

na ocenę 2-student nie orientuje się w tematyce uczuć i jej etycznych problemach. Nie czytał żadnego tekstu wzgl. nie potrafi się na żaden tekst powołać

na ocenę 3-student bardzo ogólnie zna problematykę emocji, ale nie potrafi jej skonkretyzować ani do określonej dziedziny, ani nawiązać do historii i współczesnych ujęć i do funkcji uczuć

na ocenę 4-student jest świadom tego czym jest teoria emocji w związku z etyką, potrafi odwołać się do jej kontekstów współczesnych i historycznych, nie potrafi jednak poddać ich klasyfikacji, wskazać na te różnice, które decydują o podstawach etyki i jej twierdzeniach

na ocenę 5-student nie tylko potrafi odpowiednio zinterpretować historyczne ujęcie emocji, charakterystyczne dla konkretnych formacji, ale też je sproblematyzować czy skonfrontować z współczesnymi ujęciami kognitywistycznymi

Wiedza:

na ocenę 2-student nie wie, jakie podstawowe pytania składają się na etyczną problematykę uczuć

na ocenę 3-student ogólnie wie, jak historycznie ujmowano problematykę emocji, ale nie potrafi poddać tej wiedzy szczegółowej analizie np. dokonując klasyfikacji stanowisk

na ocenę 4-student wie , jakie pytania i zagadnienia wiążą się z emocjami w etyce i innych naukach, ma trudności jednak z podaniem konkretnych przykładów i typologią uczuć

na oceną 5 student zna i samodzielnie analizuje wybrane stanowiska i wynikające z nich podstawy etyki, poznania, motywacji, czy sprawczości i kreatywności

Kompetencje;

na końcową ocenę studenta składają się trzy elementy: napisana praca, udział w dyskusjach oraz znajomość materiału omawianego na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium przedmiotowe, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Podrez
Prowadzący grup: Ewa Podrez
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium przedmiotowe - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

seminarium ma na celu wspólna pracę nad historycznymi i współczesnymi interpretacjami emocji w obszarach; etycznych, estetycznych, społecznych i politycznych. Zagadnienie emocji, podniesione dzisiaj w neuronaukach, jest jednym z najważniejszych i najbardziej intrygujących zagadnień współczesnej filozofii, nauki i estetyki. Z drugiej strony polityczne i kulturowe ( medialne) zarządzanie emocji odgrywa zasadnicza rolę w funkcjonowaniu i przemianach społeczeństw. Emocje determinują twórczy, subiektywny status jednostek ( Nietzsche), ale też wypływają na masowość przeżyć i działań. Czym zatem są emocje, gdzie należy szukać ich źródeł, jaka mają nature i jakie pełnią funkcje? Czy można bliżej określić i wskazać na konkretne przyczyny i powiązania, dzięki którym emocje mają pozytywny wpływ na człowieka, jego wybory i działania i kiedy emocje prowadzą do agresji, przemocy, nienawiści itd.?

Pełny opis:

Zakres tematów:

1.Emocje w starożytności

2. Emocje w ujęciu filozofów średniowiecza

3.Emocje w ujęciu nowożytnym

4. Teoria zmysłu moralnego i logika uczuć

5.Uczucia w koncepcjach fil. XIX i XX wieku

6.Fenomenologiczna teoria intencjonalności uczuć

7.Współ. ujęcia emocji w neuronaukach: klasyfikacja mechanizmów motywacyjnych oraz struktura przeżycia emocjonalnego

8.Psychologia uczuć w ujęciu kognitywistów

9.Uczucia a sprawczość podmiotu

10.Uczucia a kreatywność podmiotu

11.Uczucia a poznanie siebie i innych

12.Emocje w życiu społecznym i politycznym i zarządzaniu emocjami

13. Emocje a kultura masowa

14.Kiedy emocje stanowią czynnik humanizujący życie ludzkie, a kiedy prowadzą do jego dehumanizacji?

15. Uporządkowanie odpowiedzi na pytania o źródła, naturę i funkcję emocji w etyce.

15.

Literatura:

Andrzej Dąbrowski, Źródła, natura i funkcje emocji. Studium teorii impulsji Leona Petrażyckiego w kontekście współczesnych badań, Wydaw. UW, Warszawa 2019.

Jacek Jaśtal, Psychologia emocji-stanowisko psychologii kognitywnej, w; Natura cnoty, Wydaw. Księgarnia Akademicka, Kraków2009, s.397-432.

H. Garewicz-Buczyńska, Uczucia i rozum w świecie wartości, Ossolineum, Wydaw .PAN, Wrocław 1975

A. Chmielewski, Psychopatologia życia politycznego. Podręcznik ilustrowany, Wydaw. ATUT, Warszawa 2009

N. Frijda, A.S.R Manstead, S. Bem, How Feleenings Influence Thoughts, Cambridge 2000,

N. Frijda, Emotions as Moral States; Eurepaen Review of Philosophy 5; Emotion and Action, , 2002

R.Harre ( ed.), The Social Construction of Emotion, London 1896,

A.Hatzimoysis ( ed.), Ohilosophy and Emotions, Cambridge 2013

H. Gasiul, Teorie emocji i motywacji, Wydaw.UKSW, Warszawa 2002,

J.LeDoux, Mózg emocjonalny. Tajemnicze podstawy życia emocjonalnego, przeł. A. Jankowski, Poznań 2000,

(ed.M. Lewis i inn)i, Psychologia emocji, przeł M. Kacmajor i inni, Gdańsk 2005

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.