Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

WM: Publikowanie w psychologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-R-PS-WMP
Kod Erasmus / ISCED: 14.41 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: WM: Publikowanie w psychologii
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Doktoranci
Przedmioty dla doktorantów psychologii
Wykłady monograficzne kierunkowe z psychologii
Wykłady monograficzne pozakierunkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

psychologia

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SD_ PS _W02

SD_ PS _W04

SD_ PS _W05

SD_ PS _K04

SD_ PS _K05

P8S_WG;

P8S_WK


Wymagania wstępne:

Warunkiem wstępnym jest status studenta studiów doktoranckich.

Skrócony opis:

Zajęcia są poświęcone przeglądowi strategii publikacyjnych w psychologii. Omówione zostaną podstawowe zasady procesu publikacyjnego w różnych modelach recenzyjnych; zarys historyczny, aktualny stan i perspektywy zmian systemu publikacyjnego. Ponadto, na zajęciach uczestnicy będą analizować teksty, recenzje, odpowiedzi dla recenzentów oraz poprawione artykuły, które zostały zaakceptowane oraz odrzucone.

Pełny opis:

Zajęcia są poświęcone przeglądowi strategii publikacyjnych w psychologii. Omówione zostaną podstawowe zasady procesu publikacyjnego w różnych modelach recenzyjnych; zarys historyczny, aktualny stan i perspektywy zmian systemu publikacyjnego. Ponadto, na zajęciach uczestnicy będą analizować teksty, recenzje, odpowiedzi dla recenzentów oraz poprawione artykuły, które zostały zaakceptowane oraz odrzucone.

Literatura:

Kulesza, W., Doliński, D. (2020). Jak pisać prace dyplomowe z psychologii. Sopot: Smak Słowa.

Zestawy materiałów z procesu publikacyjnego - od pierwszej wersji artykułu, przez recenzje, odpowiedzi na recenzje oraz poprawiony artykuł.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

30 godzin - uczestnictwo w zajęciach

30 godzin - praca własna

Razem 60 godzin (2 ECTS)

Student zna etapy procesu publikacyjnego

Student umie przygotować dokumenty na kolejnych etapach

Student wykazuje się krytycyzmem w stosunku do procesu publikowania, jak i jego poszczególnych etapów.

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie jednego z etapów procesu: (1) artykułu do wysłania do publikacji lub (2) odpowiedzi na recenzję i poprawionego artykułu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Cieciuch
Prowadzący grup: Jan Cieciuch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia są poświęcone przeglądowi strategii publikacyjnych w psychologii. Omówione zostaną podstawowe zasady procesu publikacyjnego w różnych modelach recenzyjnych; zarys historyczny, aktualny stan i perspektywy zmian systemu publikacyjnego. Ponadto, na zajęciach uczestnicy będą analizować teksty, recenzje, odpowiedzi dla recenzentów oraz poprawione artykuły, które zostały zaakceptowane oraz odrzucone.

Pełny opis:

Zajęcia są poświęcone przeglądowi strategii publikacyjnych w psychologii. Omówione zostaną podstawowe zasady procesu publikacyjnego w różnych modelach recenzyjnych; zarys historyczny, aktualny stan i perspektywy zmian systemu publikacyjnego. Ponadto, na zajęciach uczestnicy będą analizować teksty, recenzje, odpowiedzi dla recenzentów oraz poprawione artykuły, które zostały zaakceptowane oraz odrzucone.

Literatura:

Kulesza, W., Doliński, D. (2020). Jak pisać prace dyplomowe z psychologii. Sopot: Smak Słowa.

Zestawy materiałów z procesu publikacyjnego - od pierwszej wersji artykułu, przez recenzje, odpowiedzi na recenzje oraz poprawiony artykuł.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)