Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia kryzysu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-ZPS-KR
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia kryzysu
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla czwartego roku
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W13,PS_U12, PS_K06

Skrócony opis:

Kryzys pojawia się w sytuacji gdy zostanie przekroczona osobista zdolność do radzenia sobie. Kryzysy mogą być wywołane przez wiele różnych sytuacji, w tym : trudnych sytuacji życiowych, doświadczeń zagrożenia życia, napaści seksualnych, przewlekłej choroby, zaburzeń psychicznych, przestępstw, straty,bezdomność , drastycznej zmiany sytuacji życiowej.

Pełny opis:

Kryzys pojawia się w sytuacji gdy zostanie przekroczona osobista zdolność do radzenia sobie . Kryzysy mogą być wywoływane przez wiele różnych sytuacji w tym: nagłej zmiany pracy, długotrwałej choroby, nagłych wypadków, społecznych lub rodzinnych zawirowań.

Osoba w kryzysie przeżywa stany nierównowagi lub zaburzeń psychicznych równoważone stanami struktury ja. Te mechanizmy radzenia sobie to: przezywane silne emocje (płacz, wycofanie), mechanizmy obronne osobowości (zaprzeczanie, represja), pochopne decyzje, wycofanie - unikanie

Interwencja kryzysowa stanowi pomoc psychologiczną, która powinna być zastosowana w jak najszybszym czasie. Jest to pomoc krótkoterminowa dla osób z trudnymi doświadczeniami: emocjonalnymi, behawioralnymi czy fizycznymi uszkodzeniami.

Typowy przebieg interwencji kryzysowej odbywa się zgodnie określonymi etapami, krok po kroku i zaczyna się od określenia sytuacji. Indywidualna reakcja na kryzys składa się z: reakcji emocjonalnej, reakcji mentalnej,reakcji zmieniającej zachowanie.

Działanie powinno być poprzedzone zebraniem informacji na temat osobistych zasobów, umiejętności radzenia sobie, możliwym wsparciu istniejącej sieci społecznej.

Literatura:

1. Badura-Madej W, Dobrzyńska -Msterhazy A. (2000) Przemoc w rodzinie. Interwencja kryzysowa i psychoterapia. Kraków, UJ.

2. JamesRK, Gililand B (2004). Strategie interwencji kryzysowej. Warszawa. PARPA

3. Kubacka -Jasiecka D. (2010) Interwencja kryzysowa. Pomoc w kryzysach psychologicznych. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie i Profesjonlane

4. Cierpiałkowska L, Sęk H. (2016) Psychologia Kliniczna. PWN

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenia

Wiedza

Student będzie posiadał wiedzę na temat przyczyn, przejawów i etapów kryzysu psychicznego, a także będzie potrafił scharakteryzować etapy interwencji kryzysowej.

Umiejętności

Student będzie posiadał umiejętność rozpoznawania osób znajdujących się w kryzysie psychicznym oraz będzie potrafił rozpoznać potrzebę udzielenia im pomocy.

Kompetencje

Student będzie potrafił rozmawiać z osobami w kryzysie psychicznym , w tym z osobami po przeżytej traumie oraz będzie potrafił udzielić im podstawowej pomocy.

ECTS:

- udział w ćwiczeniach (e-learning) - 32

- przygotowanie do ćwiczeń (lektura tekstów) - 10

- przygotowanie do testu- 10

LICZBA ECTS – 4

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania

Wiedza

-na ocenę 5: Student będzie posiadał szeroką wiedzę na temat przyczyn, przejawów i etapów kryzysu psychicznego, a także będzie potrafił bardzo dobrze scharakteryzować etapy interwencji kryzysowej.

-na ocenę 4: Student będzie posiadał dość szeroką wiedzę na temat przyczyn, przejawów i etapów kryzysu psychicznego, a także będzie potrafił dobrze scharakteryzować etapy interwencji kryzysowej.

-na ocenę 3: Student będzie posiadał wiedzę, chociaż w umiarkowanym zakresie, na temat przyczyn, przejawów i etapów kryzysu psychicznego, a także będzie potrafił, chociaż niezbyt sprawnie, scharakteryzować etapy interwencji kryzysowej.

-na ocenę 2: Student nie będzie posiadał wiedzy na temat przyczyn, przejawów i etapów kryzysu psychicznego, a także nie będzie potrafił scharakteryzować etapy interwencji kryzysowej.

Umiejętności

-na ocenę 5: Student będzie posiadał umiejętność szybkiego i trafnego rozpoznawania osób znajdujących się w kryzysie psychicznym oraz będzie potrafił prawidłowo rozpoznać potrzebę udzielenia im pomocy.

-na ocenę 4: Student będzie posiadał umiejętność dość szybkiego i trafnego rozpoznawania osób znajdujących się w kryzysie psychicznym oraz będzie potrafił dość prawidłowo rozpoznać potrzebę udzielenia im pomocy.

-na ocenę 3: Student będzie posiadał umiejętność, chociaż będzie to czynił to z trudnością, rozpoznawania osób znajdujących się w kryzysie psychicznym oraz będzie potrafił prawidłowo, chociaż z trudem, rozpoznać potrzebę udzielenia im pomocy.

-na ocenę 2: Student nie będzie posiadał umiejętności szybkiego i trafnego rozpoznawania osób znajdujących się w kryzysie psychicznym oraz nie będzie potrafił prawidłowo rozpoznać potrzeby udzielenia im pomocy.

Kompetencje

-na ocenę 5: Student będzie potrafił z dużym wyczuciem i empatią rozmawiać z osobami w kryzysie psychicznym , w tym z osobami po przeżytej traumie oraz będzie potrafił udzielić im bardzo sprawnie podstawowej pomocy.

-na ocenę 4: Student będzie potrafił z wyczuciem i empatią rozmawiać z osobami w kryzysie psychicznym , w tym z osobami po przeżytej traumie oraz będzie potrafił udzielić im dość sprawnie podstawowej pomocy.

-na ocenę 3: Student będzie potrafił rozmawiać, aczkolwiek z pewnym trudem, z osobami w kryzysie psychicznym , w tym z osobami po przeżytej traumie oraz będzie potrafił udzielić im dość sprawnie, chociaż z trudnością, podstawowej pomocy.

-na ocenę 2: Student nie będzie potrafił rozmawiać z osobami w kryzysie psychicznym , w tym z osobami po przeżytej traumie oraz nie będzie potrafił udzielić im podstawowej pomocy.

Metody oceniania

Egzamin pisemny (test - 15 pytań jednokrotnego wyboru)

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Starzomska-Romanowska
Prowadzący grup: Małgorzata Starzomska-Romanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia zostaną poświęcone kryzysowi psychicznemu i jego pokonywaniu.

Pełny opis:

Zajęcia zostaną poświęcone kryzysowi psychicznemu. Kryzys psychiczny to silne, przejściowe doświadczenie zakłócenia równowagi psychicznej, spowodowane zagrożeniami powiązanymi z sensem życia, systemem wartości, koncepcji własnej osoby, skutkiem konfrontacji z zaskakującą sytuacją bądź wydarzeniem krytycznym. Doświadczenie takie przekracza możliwości samodzielnego poradzenia sobie osoby.

Literatura:

1. Bronowski P., Kaszyński H., Maciejewska O. (2019). Kryzys Psychiczny. Warszawa: Warszawa: Difin.

2. James R.K., (2008). Strategie interwencji kryzysowej. Warszawa: PARPA

3. Kubacka - Jasiecka D. (2010). Interwencja kryzysowa. Pomoc w kryzysach psychologicznych. Warszawa: WAiP.

4. Pilecka, B. (2004). Kryzys psychologiczny. Wybrane zagadnienia. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

5. Popiel A., Zawadzki B., Pragłowska E., Habrat P., Gaja P. (2019). Skuteczne działanie w stresie. Gdańsk: GWP.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)