Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawowe umiejętności psychologiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-ZPS-N-PUP
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawowe umiejętności psychologiczne
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla pierwszego roku
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W01; PS_W02; PS_U01; PS_K01; PS_K07

Skrócony opis:

celem zajęć jest ćwiczenie umiejętności prowadzenia rozmowy psychologicznej, a w tym: nawiązania kontaktu, podążania za rozmówcą, stosowania parafrazy, formułowania problemu i celu pracy psychologicznej, świadomość istnienia oporów, rodzaje oporów i sposoby reagowania na opór, kontrakt, zasady interpretacji materiału uzyskanego w trakcie rozmowy psychologicznej, czynniki wpływające na zniekształcenia interpretacyjne.

Pełny opis:

Tematy zajęć:

- zasady nawiązania kontaktu

- aktywne słuchanie i zjawiska przeniesienia i przeciwprzeniesienia

- zasady stosowania parafrazy

- formułowania problemu i celu pracy psychologicznej oraz podstawy anamnezy

- zjawisko oporu i praca nad oporem, rodzaje oporów i sposoby reagowania na opór

- budowanie kontraktu

- zasady interpretacji materiału uzyskanego w trakcie rozmowy psychologicznej

- co zniekształca kontakt i jakie czynniki wpływają na zniekształcenia interpretacyjne.

Literatura:

Enright J. (1987). Terapia i poradnictwo bez oporu. Nowiny Psychologiczne nr 3

Johnson D. (1992). Podaj dłoń. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości.

Steward J. (2007). Mosty zamiast murów: Podręcznik komunikacji interpersonalnej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Sztander W. (1999). Rozmowy, które pomagają. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia PTP.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wymienia zasady prowadzenia rozmowy psychologicznej:

- Przedstawia cel pracy psychologicznej z daną osobą

- Wymienia kryteria sformułowania kontraktu

- Interpretuje materiał uzyskany w trakcie rozmowy psychologicznej

Postawy. Student:

- Argumentuje zasadność stosowania parafraz w pracy psychologicznej

- Dostrzega czynniki wpływające na zniekształcenia interpretacyjne

- Widzi związek między pracą nad własnym warsztatem psychologa a rzetelnością pracy z klientem

Umiejętności. Student:

- Posługuje się wypowiedzią rozumiejącą

- Prowadzi rozmowę z klientem w kierunku dookreślenia problemu

- Prawidłowo buduje kontrakt z klientem

Metody i kryteria oceniania:

Podstawę oceny stanowi:

1. obecność na zajęciach

2. aktywność w czasie zajęć (np. aktywny udział w dyskusji)

3. zaliczenie ustne na ostatnich zajeciach

Zakres wiedzy:

2 - student nie ma podstawowej wiedzy z podstawowych umiejętności psychologicznych i nie umie ich zdefiniować

3 - student posiada ogólną wiedzę z podstawowych umiejętności psychologicznych i umie je zdefiniować

4 - student ma poprawną wiedzę z podstawowych umiejętności psychologicznych i umie je zdefiniować oraz odpowiednio różnicować

5 - student doskonale orientuje się w zakresie podstawowych umiejętności psychologicznych i umie je zdefiniować oraz odpowiednio różnicować jednocześnie znając z jakich teorii osobowości i podejść teoretycznych do pomocy psychologicznej pochodzi.

Zakres umiejętności:

2 - student nie potrafi powiązać podstawowych umiejętności psychologicznych ze sobą.

3 - student ma trudności z podstawowymi umiejętnościami psychologicznymi, nie do końca rozumie wartość poznawczą i praktyczną umiejętności tych w pracy psychologa

4 - student poprawnie rozpoznaje podstawowe umiejętności psychologiczne i rozumie wartość poznawczą i praktyczną w pracy psychologa, jednocześnie potrafi interpretować je kontekście rozwoju społecznego.

5 - student doskonale rozpoznaje podstawowe umiejętności psychologiczne i rozumie wartość poznawczą i praktyczną w pracy psychologa, jednocześnie potrafi interpretować je kontekście rozwoju społecznego.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mędrzycki
Prowadzący grup: Krzysztof Mędrzycki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Gregorczyk
Prowadzący grup: Monika Gregorczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Gregorczyk
Prowadzący grup: Monika Gregorczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)