Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia stresu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-ZPS-PU Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia stresu
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla czwartego roku
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmY5NjU4Y2MtN2M5OS00NWNmLWEyZDUtZTJiN2M1YzA5ZDMx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%22391e323e-9049-4528-95cf-dad3a59d0441%22%7d
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W 1; PS_W 14 ;PS_U04, PS_U07, PS_K04

Skrócony opis:

Zadaniem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problemami sytuacji stresowych i ich wpływem na funkcjonowanie: społeczne, zdrowotne, etc.

Pełny opis:

Poziom przedmiotu:przedmiotu:średnio zaawansowany,

Cele wykładu: Zapoznanie studentów z teoretycznymi podstawami psychologii stresu oraz identyfikacją i klasyfikacją źródeł stresu.Zapoznanie studentów z teoretycznymi podstawami psychologii radzenia sobie ze stresem i zmiennymi modyfikującymi procesy zaradcze

Efekt kształcenia:Umiejętność identyfikacji źródeł stresu oraz posługiwania się teoretycznymi pojęciami opisującymi stres. Nabycie umiejętności stawiania diagnozy reakcji na stres oraz strategii i stylów radzenia sobie ze stresem.

Wymagania wstępne: zaliczenie przedmiotów psychologii teoretycznej, zwłaszcza z zakresu osobowości, emocji, motywacji i różnic indywidualnych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Terelak J.F. (2008). Człowiek i stres. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza BRANTA.

2. Hobfoll, S.E. (2006). Stres, kultura i społeczność: Psychologia i filozofia stresu. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne: Gdańsk.

Literatura pomocnicza:

1. Terelak J.F. (red). (2007). Stres zawodowy: Charakterystyka psychologiczna wybranych zawodów stresowych. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

2.Fink, G. (Ed.) (2007). Encyklopedia of Stress. Second Edition, T.1-4. London: Academic Press.

3Heszen-Niejodek Irena, Ratajczak Zofia (red): (1996). Człowiek w sytuacji stresu. Katowice: Wyd. Uniwersytetu Śląskiego.

3.Sęk Helena (red) (2000). Wypalenie zawodowe – przyczyny, mechanizmy, zapobieganie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

4. Strelau J. (red) (2004). Osobowość a ekstremalny stres. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

5.Terelak J.F. (2005). Stres organizacyjny. Warszawa: Wyd. Wyższej Szkoły Menedżerskiej SIG.

6.Tucholska, S. (2003). Wypalenie się zawodowe nauczycieli. Psychologiczna analiza zjawiska i jego osobowościowych uwarunkowań.Lublin: Wyd. KUL.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

EK 1; student zna podstawową terminologię z zakresu psychologii stresu,

EK 2; student ma uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień psychologii stresu,

EK 3; student posiada wiedzę na temat najważniejszych dyskusji prowadzonych na gruncie psychologii stresu.

Umiejętności:

EK 4; student potrafi analizować, streszczać i prezentować tekst naukowy z zakresu psychologii stresu,

EK 5; student formułuje w mowie i na piśmie zagadnienia naukowe z zakresu psychologii stresu oraz potrafi odpowiednio rekonstruować i uzasadniać poszczególne stanowiska z zakresu psychologii stresu,

EK 6; student znajduje i wykorzystuje rzetelne źródła informacji z zakresu psychologii stresu.

Kompetencje:

EK 7; student potrafi zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu zrealizowanie zadania badawczego i przyswojenie treści z zakresu psychologii stresu,

EK 8; student aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach, formułując własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne.

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]:

udział w wykładzie: 32 godz.

przygotowanie do wykładów: 0 / 50 godz

przygotowanie do egzaminu: 60 godz

suma godzin: 150 [150/25=6]

liczba ECTS: 6

Metody i kryteria oceniania:

a) Opis ECTS.

-aktywność na platformie e-learningowej -30 godz.

-przygotowanie do zajęć /praca domowa/ praca na podstawie e-learningowej -5 godz.

-przygotowanie i napisanie artykułu specjalistycznego -5 godz.

--przygotowanie prezentacji multimedialnej - 5

-przygotowanie i napisanie semestralnej pracy kontrolnej -15 godz.

b) warunki zaliczenia przedmiotu

• semestralna praca kontrolna w postaci eseju, termin oddania- drugi tydzień 01.2022r.,

• przygotowanie i zaprezentowanie prezentacji multimedialnej, wg grafiku dla grupy dziekańskiej,

Kryteria oceniania:

• semestralna praca kontrolna w postaci eseju (0 ÷ 50 punktów],

Skala ocen:

dst.: 20- punktów,

dst+: 21-30 punktów,

db: 31-40 punktów,

db+: 41-45 punktów,

bdb: 46-50-punktów

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Terelak
Prowadzący grup: Jan Terelak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:przedmiotu:średnio zaawansowany,

Cele wykładu: Zapoznanie studentów z teoretycznymi podstawami psychologii stresu oraz identyfikacją i klsyfikacją żródeł stresu.Zapoznanie studentów z teoretycznymi podstawami psychologii radzenia sobie ze stresem i zmiennymi modyfikującymi procesy zaradcze

Efekt kształcenia:Umiejętność identyfikacji źródeł stresu oraz posługiwania się teoretycznymi pojęciami opisującymi stres. Nabycie umiejętności stawiania diagnozy reakcji na stres oraz strategii i stylów radzenia sobie ze stresem.

Wymagania wstępne: zaliczenie przedmiotów psychologii teoretycznej, zwłaszcza z zakresu osobowości, emocji,motywacji i różnic indywidualnych.

Pełny opis:

Treści programowe: cz. 1

Wykład obejmuje następujące zagadnienia szczegółowe:

1) Wprowadzenie w tematykę wykładu.

2) Geneza i charakterystyka biologicznych koncepcji stresu;

3) Geneza i charakterystyka medycznych koncepcji stresu;

4) Geneza i charakterystyka psychologicznych koncepcji stresu;

5) Miejsce polskich koncepcji stresu w literaturze światowej;

6). Klasyfikacja źródeł stresu.

7) Charakterystyka klimatycznych źródeł stresu.

8) Charakterystyka fizycznych źródeł stresu: cz. 1 (hałas, wibracje, oświetlenie, promieniowanie mikrofalowe i jonizujące);

10) Charakterystyka fizycznych źródeł stresu: cz. 2. (hipoksja, przyspieszenia, nieważkość);

11) Charakterystyka chronobiologicznych źródeł stresu: cz. 1 (rytmy okołodobowe i sezonowe).

11) Charakterystyka chronobiologicznych źródeł stresu: cz.2.

(nagła zmiana strefy czasu);

12) Charakterystyka psychologicznych źródeł stresu: cz. 1 (deprywacja sensoryczna, percepcyjna i izolacja socjalna);

13) Charakterystyka psychologicznych źródeł stresu: cz. 2 (przeciążenie, sytuacje ekstremalne);

14) Charakterystyka organizacyjnych źródeł stresu.

15) Podsumowanie wykładów cz. 1

Treści programowe: cz. 2.

Pełny opis przedmiotu:

Metody oceny: Egzamin testowy obejmujący część 1 i 2 wykładu.

Treści programowe:

16) Diagnoza reakcji na stres: fizjologicznych wskaźniki reakcji.

17)Diagnoza reakcji na stres: emocjonalne i behawioralne wzorce reakcji.

18)Diagnoza reakcji na stres: poznawczy model reakcji.

19)Charakterystyka objawów stresu chronicznego: pracoholizm.

20)Charakterystyka objawów stresu chronicznego: wypalenie zawodowe.

21)Charakterystyka objawów stresu chronicznego: chroniczne zmęczenie.

22) Charakterystyka objawów stresu chronicznego: choroby cywilizacyjne.

23)Kontrowersje wokół pojęć „odporność na stres” i „radzenie sobie ze stresem”.

24)Model radzenia sobie ze stresem Lazarusa i Folkman.

25)Zrewidowany model radzenia sobie ze stresem Folkman

26)Różnice między procesem, strategią i stylem radzenia sobie ze stresem.

27)Rodzaje strategii radzenia sobie ze stresem wg Lazarusa i Folkman i ich pomiar.

28) Rodzaje stylów radzenia sobie ze stresem i ich pomiar.

29) Zmienne psychologiczne modyfikujące wybór strategii i stylów radzenia sobie ze stresem.

30)Repetytorium

Literatura:

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1.Hobfoll, S.E. (2006). Stres, kultura i społeczność: Psychologia i filozofia stresu. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne: Gdańsk.

2.Terelak, J.F. (2005). Stres organizacyjny. Wyd. Wyższej Szkoły Menedżerskiej SIG: Warszawa.

3.Terelak, J.F. Człowiek i stres: Koncepcje - źródła. (2008). Oficyna Wyd. BRANTA: Bydgoszcz.

Literature auxiliare:

1. Fink, G. (Ed) (2007). Encyklopedia of Stress. Second edition, Four volume set. Academic Press, Elsevier.

2. Pull, H. (2006). 150 twarzy stresu. Warszawa: Wyd. KDC.

Selye, H. (1979). Stres okiełznany. Warszawa: PIW.

3. Terelak, J.F. (1997). Studia z psychologii stresu: Radzenie sobie ze stresem: uwarunkowania i strategie. Wyd. ATK: Warszawa.

4.Terelak, J.F. (red.) (1999). Źródła stresu:Teoria i badania. Wyd. ATK. Warszawa.

5.Terelak, J.F. (red) (2007). Stres zawodowy: Charakterystyka psychologiczna wybranych zawodów stresowych. Wydawnictwo UKSW: Warszawa.

6. Jan F. Terelak. (2017). "Stres życia: Perspektywa Psychologiczna", Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW

Wymagania wstępne:

Wymagana wiedza z pierwszych 2 lat studiów.

Wymagana obecność na wykładzie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zdzisław Kobos
Prowadzący grup: Zdzisław Kobos
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmY5NjU4Y2MtN2M5OS00NWNmLWEyZDUtZTJiN2M1YzA5ZDMx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%22391e323e-9049-4528-95cf-dad3a59d0441%22%7d
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zadaniem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problemami sytuacji stresowych i ich wpływem na funkcjonowanie: społeczne, zdrowotne, etc.

Pełny opis:

Poziom przedmiotu:przedmiotu:średnio zaawansowany,

Cele wykładu: Zapoznanie studentów z teoretycznymi podstawami psychologii stresu oraz identyfikacją i klasyfikacją źródeł stresu.Zapoznanie studentów z teoretycznymi podstawami psychologii radzenia sobie ze stresem i zmiennymi modyfikującymi procesy zaradcze

Efekt kształcenia:Umiejętność identyfikacji źródeł stresu oraz posługiwania się teoretycznymi pojęciami opisującymi stres. Nabycie umiejętności stawiania diagnozy reakcji na stres oraz strategii i stylów radzenia sobie ze stresem.

Wymagania wstępne: zaliczenie przedmiotów psychologii teoretycznej, zwłaszcza z zakresu osobowości, emocji, motywacji i różnic indywidualnych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Terelak J.F. (2008). Człowiek i stres. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza BRANTA.

2. Hobfoll, S.E. (2006). Stres, kultura i społeczność: Psychologia i filozofia stresu. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne: Gdańsk.

Literatura pomocnicza:

1. Terelak J.F. (red). (2007). Stres zawodowy: Charakterystyka psychologiczna wybranych zawodów stresowych. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

2.Fink, G. (Ed.) (2007). Encyklopedia of Stress. Second Edition, T.1-4. London: Academic Press.

3Heszen-Niejodek Irena, Ratajczak Zofia (red): (1996). Człowiek w sytuacji stresu. Katowice: Wyd. Uniwersytetu Śląskiego.

3.Sęk Helena (red) (2000). Wypalenie zawodowe – przyczyny, mechanizmy, zapobieganie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

4. Strelau J. (red) (2004). Osobowość a ekstremalny stres. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

5.Terelak J.F. (2005). Stres organizacyjny. Warszawa: Wyd. Wyższej Szkoły Menedżerskiej SIG.

6.Tucholska, S. (2003). Wypalenie się zawodowe nauczycieli. Psychologiczna analiza zjawiska i jego osobowościowych uwarunkowań.Lublin: Wyd. KUL

Wymagania wstępne:

brak

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zdzisław Kobos
Prowadzący grup: Zdzisław Kobos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zadaniem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problemami sytuacji stresowych i ich wpływem na funkcjonowanie: społeczne, zdrowotne, etc.

Pełny opis:

Poziom przedmiotu:przedmiotu:średnio zaawansowany,

Cele wykładu: Zapoznanie studentów z teoretycznymi podstawami psychologii stresu oraz identyfikacją i klasyfikacją źródeł stresu.Zapoznanie studentów z teoretycznymi podstawami psychologii radzenia sobie ze stresem i zmiennymi modyfikującymi procesy zaradcze

Efekt kształcenia:Umiejętność identyfikacji źródeł stresu oraz posługiwania się teoretycznymi pojęciami opisującymi stres. Nabycie umiejętności stawiania diagnozy reakcji na stres oraz strategii i stylów radzenia sobie ze stresem.

Wymagania wstępne: zaliczenie przedmiotów psychologii teoretycznej, zwłaszcza z zakresu osobowości, emocji, motywacji i różnic indywidualnych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Terelak J.F. (2008). Człowiek i stres. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza BRANTA.

2. Hobfoll, S.E. (2006). Stres, kultura i społeczność: Psychologia i filozofia stresu. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne: Gdańsk.

Literatura pomocnicza:

1. Terelak J.F. (red). (2007). Stres zawodowy: Charakterystyka psychologiczna wybranych zawodów stresowych. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

2.Fink, G. (Ed.) (2007). Encyklopedia of Stress. Second Edition, T.1-4. London: Academic Press.

3Heszen-Niejodek Irena, Ratajczak Zofia (red): (1996). Człowiek w sytuacji stresu. Katowice: Wyd. Uniwersytetu Śląskiego.

3.Sęk Helena (red) (2000). Wypalenie zawodowe – przyczyny, mechanizmy, zapobieganie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

4. Strelau J. (red) (2004). Osobowość a ekstremalny stres. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

5.Terelak J.F. (2005). Stres organizacyjny. Warszawa: Wyd. Wyższej Szkoły Menedżerskiej SIG.

6.Tucholska, S. (2003). Wypalenie się zawodowe nauczycieli. Psychologiczna analiza zjawiska i jego osobowościowych uwarunkowań.Lublin: Wyd. KUL

Wymagania wstępne:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.