Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ćwiczenia z psychologii rewalidacyjnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-ZPS-RW1
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ćwiczenia z psychologii rewalidacyjnej
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=13796
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W15; PS_U05 ;PS_U07, PS_U10

Skrócony opis:

Zajęcia mają przybliżyć problemy psychologiczne, społeczne oraz problematykę niesienia pomocy rewalidacyjnej i rehabilitacyjnej osób niepełnosprawnych, Problematyka ta dotyczy także osób chorób przewlekle chorych - osób będących na granicy trwałego naruszenia zdrowia i niepełnosprawności.

Pełny opis:

Ćwiczenia mają na celu zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu rewalidacji, przybliżenie trudności osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Przedstawione zostaną wybrane terapie i metody adresowane do dziec, młodzieży i dorosłych z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Literatura:

Jakoniuk- Diallo, A. Kubiak, H. (2010). O co pytają rodzice dzieci z niepełnosprawnością. Warszawa: Difin.

Kosakowski, Cz., Krause, A., Żyta, A. (2007) (red.) Osoba z niepełnosprawnością w systemie rehabilitacji, edukacji i wsparcia społecznego. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego.

Kowalik; S.(2007). Psychologia rehabilitacji. Warszawa

Pisula, E., Danilewicz, D. (2007) (red.) Rodzina z dzieckiem z niepełnosprawnością. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia

Szabała, B. (2009). Rodzina dziecka z cukrzycą. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej.

Zabłocki; K. J. (2002). Autyzm. Płock

Zabłocki; K.J. (2000). Dziecko z mózgowym porażeniem dziecięcym w teorii i terapii. Warszawa

Zabłocki, K. J. (2000). Wprowadzenie do rewalidacji. Toruń

Zabłocki, K.J. W. Brejnak(red.) (2004). Wybrane problemy dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi w procesie edukacji. Warszawa

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza

Student jest w stanie analizować i interpretować rolę czynników sprzyjających postawom pozytywnym/negatywnym wobec osób z niepełnosprawnością

Student rozumie uwarunkowania w zakresie rozwoju kompetencji społecznych u osób niepełnosprawnych

Student potrafi wymienić sposoby udzielania pomocy psychologicznej osobom z niepełnosprawnością

Umiejętności:

Student umie rozpoznać problemy specyficzne dla różnych rodzajów niepełnosprawności

Student umie dobrać metody odpowiednie dla procesu rewalidacji i rehabilitacji w kontekście danej niepełnosprawności

Student potrafi dopasować adekwatne formy pomocy psychologicznej i udzielić odpowiedniej pomocy psychologicznej lub skierować do innych specjalistów

Kompetencje:

Student jest wrażliwy na problemy osób z niepełnosprawnością

Student wykazuje się postawą tolerancji wobec osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności

Punkty ECTS

uczestnictwo w zajęciach 15

przygotowanie projektu 15

[30/15=2]

Liczba ECTS= 2

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności- zarówno usprawiedliwiona jak i nieusprawiedliwiona).

Aktywne uczestnictwo- ocenianie ciągłe

Pojekt (praca zespołowa)

Wiedza:

na ocenę 2 (ndst.): Student nie potrafi wymienić czynników sprzyjających postawom pozytywnym wobec osób z niepełnosprawnością. Student nie rozumie uwarunkowań w zakresie kompetencji społecznych u osób z niepełnosprawnością. Student nie potrafi scharakteryzować ani nawet wymienić sposobów udzielania pomocy psychologicznej osobom z niepełnosprawnością.

na ocenę 3 (dst.): Student potrafi wymienić niektóre z czynników sprzyjających postawom pozytywnym wobec osób z niepełnosprawnością. Student rozumie częściowo uwarunkowania w zakresie kompetencji społecznych u osób z niepełnosprawnością. Student potrafi wymienić choć nie scharakteryzować sposobów udzielania pomocy psychologicznej osobom z niepełnosprawnością. Wypowiedzi słowne studenta świadczą o istotnych lukach w tym obszarze.

na ocenę 4 (db.): student potrafi dość sprawnie oraz w sposób świadczący o dość dużej wiedzy wymienić czynniki sprzyjające postawom pozytywnym wobec osób z niepełnosprawnością. Student rozumie uwarunkowania w zakresie kompetencji społecznych u osób z niepełnosprawnością. Student potrafi wymienić i trafnie scharakteryzować sposoby udzielania pomocy psychologicznej osobom z niepełnosprawnością.

- na ocenę 5 (bdb.): student potrafi niezwykle sprawnie oraz w sposób świadczący o ogromnej wiedzy wymienić czynniki sprzyjające postawom pozytywnym wobec osób z niepełnosprawnością. Student rozumie uwarunkowania w zakresie kompetencji społecznych u osób z niepełnosprawnością- podejmuje własną refleksję nt przeszkód i wyzwań.Student potrafi wymienić i trafnie scharakteryzować sposoby udzielania pomocy psychologicznej osobom z niepełnosprawnością.

Umiejętności:

na ocenę 2 (ndst.): student nie potrafi rozpoznawać problemów specyficznych dla różnych rodzajów niepełnosprawności. Student nie umie dobrać metod odpowiednich dla procesu rewalidacji i rehabilitacji w kontekście danej niepełnosprawności. Student nie potrafi dopasować adekwatnych form pomocy psychologicznej oraz udzielić odpowiedniej pomocy psychologicznej lub skierować do innych specjalistów.

na ocenę 3 (dst.): student potrafi rozpoznawać problemy specyficzne dla różnych rodzajów niepełnosprawności- choć nie wszystkich. Student umie choć z trudem dobrać metod odpowiednie dla procesu rewalidacji i rehabilitacji w kontekście danej niepełnosprawności. Student potrafi dopasować adekwatne formy pomocy psychologicznej, ale nie wie jak udzielić odpowiedniej pomocy psychologicznej lub nie umie skierować do odpowiednich specjalistów.

- na ocenę 4 (db.): student potrafi rozpoznawać problemy specyficzne dla różnych rodzajów niepełnosprawności. Student umie dobrać metody odpowiednie dla procesu rewalidacji i rehabilitacji w kontekście danej niepełnosprawności. Student potrafi dopasować adekwatne formy pomocy psychologicznej, wie jak udzielić odpowiedniej pomocy psychologicznej lub skierować do odpowiednich specjalistów.

na ocenę 5 (bdb.): student potrafi niezwykle sprawnie rozpoznawać problemy specyficzne dla różnych rodzajów niepełnosprawności. Student umie dobrać metody odpowiednie dla procesu rewalidacji i rehabilitacji w kontekście danej niepełnosprawności. Student potrafi dopasować adekwatne formy pomocy psychologicznej, wie jak udzielić odpowiedniej pomocy psychologicznej lub skierować do odpowiednich specjalistów.

Kompetencje:

na ocenę 2 (ndst.): Student nie jest wrażliwy na problemy osób z niepełnosprawnością. Student wykazuje się postawą negatywną wobec osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Student nie uczestniczy w ćwiczeniach i pracach zespołowych. Student nie jest obecny na zajęciach- posiada więcej niż 2 nieobecności bez chęci wyjaśniania absencji.

na ocenę 3 (dst.): Student jest wrażliwy na problemy osób z niepełnosprawnością. Student wykazuje się chęcią zmiany na postawę bardziej pozytywną wobec osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Student czasami uczestniczy w ćwiczeniach i pracach zespołowych. Student ma 3 nieobecności, ale wykazuje chęć wyjaśnienia swoich absencji.

na ocenę 4 (db.): Student jest wrażliwy na problemy osób z niepełnosprawnością. Student wykazuje się chęcią zmiany na postawę bardziej pozytywną wobec osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Student w miarę aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach i pracach zespołowych.

na ocenę 5 (bdb.): Student jest wrażliwy na problemy osób z niepełnosprawnością. Student wykazuje się postawą tolerancji wobec osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Student aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach i pracach zespołowych.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Rosińska
Prowadzący grup: Paulina Rosińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Ćwiczenia mają na celu zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu rewalidacji, i rehabilitacji . Przedstawione zostaną wybrane terapie i metody adresowane do dzieci, młodzieży i dorosłych z różnymi rodzajami niepełnosprawności

Pełny opis:

1. Zajęcia organizacyjne (omówienie celu, programu zajęć oraz wymagań). Wprowadzenie w metodę projektową.

2. Przygotowanie karty projektów. Podstawowe pojęcia z zakresu rewalidacji. Diagnoza i WWRD

2. Kwestionariusze HPI, PAC - diagnoza i drogi rewalidacji.

3. 4. Praca projektowa

5. Ogólne zagadnienia dotyczące integracji sensorycznej oraz alternatywnej komunikacji

6. Metoda ruchu rozwijającego V.Sherborne- propozycja pracy z dzieckiem autystycznym lub/i z niepełnosprawnością intelektualną. Metoda Christophera i Marianny Knill

7 8. Podsumowanie zajęć, prezentacja projektów

Treści programowe mogą ulec modyfikacji- w zależności od potrzeb słuchaczy

Literatura:

Jakoniuk- Diallo, A. Kubiak, H. (2010). O co pytają rodzice dzieci z niepełnosprawnością. Warszawa: Difin.

Otrębski W., Wiącek G., Mariańczyk K. (2017). Diagnoza psychologiczna w procesie rehabilitacji kompleksowej osób z niepełnosprawnością. W: W. J. Paluchowski (red.), Diagnozowanie – wyzwania i konteksty (s. 301-321). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM

Płatos, M. (red.)(2016). Ogólnopolski spis autyzmu (OSA). Sytuacja młodzieży i dorosłych z autyzmem w Polsce. Warszawa: Stowarzyszenie Innowacji Społecznych „Mary i Max”

Otrębski, W., Mariańczyk, K. (2016). Przepis na rehabilitację. Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością. Lublin: Harmonia Uniwersalis

Palak, Z., Bujnowska, A., Pawlak, A. (red.) (2010). Aktualne problemy edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w biegu życia. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej.

Pisula, E., Danilewicz, D. (2007) (red.) Rodzina z dzieckiem z niepełnosprawnością. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia

Szabała, B. (2009). Rodzina dziecka z cukrzycą. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej.

Szluz, B. (2019). Doświadczenie niepełnosprawności w rodzinie. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)