Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Trening obrazu siebie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-ZPS-TO
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Trening obrazu siebie
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla piątego roku
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W04;PS_W07;PS_U03; PS_K07Skrócony opis:

Celem warsztatu jest pogłębienie refleksji uczestników nad sobą, poszerzenie świadomości na temat obrazu własnej osoby i analiza poczucia własnej wartości.

Pełny opis:

Celem warsztatu jest pogłębienie refleksji uczestników nad sobą, poszerzenie świadomości na temat obrazu własnej osoby i analiza poczucia własnej wartości.

Tematy

1. Filozofia poczucia własnej wartości, wizerunek poczucia własnej wartości

2. Trening uczenia się poczucia własnej wartości (podnoszenie samooceny) i akceptacji siebie: czynniki wpływające na poczucie własnej wartości, adekwatna ocena swoich mocnych i słabych stron.

3.Przekonania o sobie (trafność przekonań o sobie), weryfikacja przekonań na temat własnej wartości

4 Zniekształcenia myślowe (irracjonalne sposoby myślenia) wpływające na obniżenie poczucia własnej wartości, identyfikowanie zniekształceń w myśleniu; eliminowanie tzw. "wewnętrznego krytyka", samoobserwacja; zmiana sposobu oceniania siebie, pozytywne myślenie-powstrzymywanie negatywnych myśli, panowanie nad negatywnymi uczuciami

5. Radzenie sobie z błędami; umiejętne reagowanie na krytykę; wyznaczanie celów i planowanie.

Literatura:

Branden N.: 6 filarów poczucia własnej wartości; Ravy, Łódź 2003.

Glenn R., Schiraldi Jak zwiększyć poczucie własnej wartości One Press 2007

Mika S.: ,0 różnych drogach samodoskonalenia. Warszawa 1992.

McKay M., Fanning P. Poczucie własnej wartości. Rebis, Poznań 2002.

Wegscheider-Cruse S. Poczucie własnej wartości. GWP 2003.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenia

Wiedza

Wiedza na temat tego, czym jest obraz siebie i obraz ciała, jakie są uwarunkowania obrazu ciała oraz wiedza na temat różnych aspektów obrazu ciała takich, jak: społeczny wizerunek ciała czy jego seksualność,wiedza na temat zaburzeń obrazu ciała.

Umiejętności

Trafna identyfikacja różnych aspektów funkcjonowania człowieka związanych z obrazem siebie i obrazem ciała, rozpoznawanie problemów z samooceną i zaburzeń obrazu ciała u osób w otoczeniu.

Kompetencje

Umiejętność podstawowej pomocy osobom przejawiającym problemy z samooceną i zaburzenia obrazu ciała.

ECTS:

- udział w ćwiczeniach (e-learning) - 8

- przygotowanie do ćwiczeń (lektura tekstów) - 10

- przygotowanie do testu- 5

LICZBA ECTS – 1

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

1. ocena pracy studentów w grupie i podgrupach

2. test pisemny

Kryteria oceniania

Wiedza

-na ocenę 5: Student będzie potrafił bardzo sprawnie wyjaśnić, czy jest obraz siebie i obraz ciała, będzie potrafił bardzo dobrze scharakteryzować uwarunkowania obrazu ciała oraz różne aspekty obrazu ciała takie, jak: społeczny wizerunek ciała czy jego seksualność, ponadto będzie potrafił bardzo sprawnie scharakteryzować zaburzenia obrazu ciała.

-na ocenę 4: Student będzie potrafił dość sprawnie wyjaśnić, czy jest obraz siebie i obraz ciała, będzie potrafił dobrze scharakteryzować uwarunkowania obrazu ciała oraz różne aspekty obrazu ciała takie, jak: społeczny wizerunek ciała czy jego seksualność, ponadto będzie potrafił dość sprawnie scharakteryzować zaburzenia obrazu ciała.

-na ocenę 3: Student będzie potrafił, chociaż z trudem, wyjaśnić, czy jest obraz siebie i obraz ciała, będzie potrafił, chociaż z trudnościami, scharakteryzować uwarunkowania obrazu ciała oraz różne aspekty obrazu ciała takie, jak: społeczny wizerunek ciała czy jego seksualność, ponadto będzie potrafił, chociaż z trudem, charakteryzować zaburzenia obrazu ciała.

-na ocenę 2: Student nie będzie potrafił wyjaśnić, czy jest obraz siebie i obraz ciała, nie będzie potrafił scharakteryzować uwarunkowań obrazu ciała oraz różnych aspektów obrazu ciała takich, jak: społeczny wizerunek ciała czy jego seksualność, ponadto nie będzie potrafił scharakteryzować zaburzeń obrazu ciała.

Umiejętności

-na ocenę 5: Student będzie potrafił bardzo trafnie zidentyfikować różne aspekty funkcjonowania człowieka związane z samoocena i obrazem ciała i rozpoznać zaburzenia obrazu ciała u osób w otoczeniu, będzie potrafił również bardzo sprawnie zastosować testy szacujące obraz ciała i jego zaburzenia.

-na ocenę 4: Student będzie potrafił dość trafnie zidentyfikować różne aspekty funkcjonowania człowieka związane z samooceną i obrazem ciała i rozpoznać zaburzenia obrazu ciała u osób w otoczeniu, będzie potrafił również dość sprawnie zastosować testy szacujące obraz ciała i jego zaburzenia.

-na ocenę 3: Student będzie potrafił, chociaż z dużą trudnością, zidentyfikować różne aspekty funkcjonowania człowieka związane z samooceną i obrazem ciała i rozpoznać zaburzenia obrazu ciała u osób w otoczeniu, będzie potrafił również, chociaż z dużą trudnością, zastosować testy szacujące obraz ciała i jego zaburzenia.

-na ocenę 2: Student nie będzie potrafił zidentyfikować różnych aspektów funkcjonowania człowieka związanych z samooceną i obrazem ciała i nie będzie potrafił rozpoznać zaburzeń obrazu ciała u osób w otoczeniu, nie będzie potrafił również zastosować testów szacujących obraz ciała i jego zaburzenia.

Kompetencje

--na ocenę 5: Student będzie potrafił bardzo sprawnie udzielić podstawowej pomocy osobom przejawiającym niską samoocene i zaburzenia obrazu ciała, a zwłaszcza będzie potrafił bardzo poprawnie zastosować techniki modyfikacji zaburzonego obrazu ciała.

-na ocenę 4: Student będzie potrafił dość sprawnie udzielić podstawowej pomocy osobom przejawiającym niską samoocenę i zaburzenia obrazu ciała, a zwłaszcza będzie potrafił dość poprawnie zastosować techniki modyfikacji zaburzonego obrazu ciała.

-na ocenę 3: Student będzie potrafił, chociaż z trudem, udzielić podstawowej pomocy osobom przejawiającym niską samoocenę i zaburzenia obrazu ciała, a zwłaszcza będzie potrafił, chociaż z trudnościami, zastosować techniki modyfikacji zaburzonego obrazu ciała.

-na ocenę 2: Student nie będzie potrafił udzielić podstawowej pomocy osobom przejawiającym niską samoocenę i zaburzenia obrazu ciała, a zwłaszcza nie będzie potrafił zastosować technik modyfikacji zaburzonego obrazu ciała.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Rosińska
Prowadzący grup: Paulina Rosińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Cele warsztatu: pogłębienie refleksji uczestników nad sobą; poszerzenie świadomości na temat obrazu własnej osoby i analiza poczucia własnej wartości .

Pełny opis:

1. Filozofia poczucia własnej wartości, wizerunek poczucia własnej wartości

2. Trening uczenia się poczucia własnej wartości (podnoszenie samooceny) i akceptacji siebie: czynniki wpływające na poczucie własnej wartości, adekwatna ocena swoich mocnych i słabych stron.

3.Przekonania o sobie (trafność przekonań o sobie), weryfikacja przekonań na temat własnej wartości

4 Zniekształcenia myślowe (irracjonalne sposoby myślenia) wpływające na obniżenie poczucia własnej wartości, identyfikowanie zniekształceń w myśleniu; eliminowanie tzw. "wewnętrznego krytyka", samoobserwacja; zmiana sposobu oceniania siebie, pozytywne myślenie-powstrzymywanie negatywnych myśli, panowanie nad negatywnymi uczuciami

5. Radzenie sobie z błędami; umiejętne reagowanie na krytykę; wyznaczanie celów i planowanie.

Uwaga: treści warsztatu mogą się zmieniać w zależności od potrzeb uczestników

Literatura:

Zalecana literatura jest podawana na poszczególnych zajęciach

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Starzomska-Romanowska
Prowadzący grup: Małgorzata Starzomska-Romanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia zostaną poświęcone treningowi obrazu siebie i obrazu własnego ciała.

Pełny opis:

Zajęcia zostaną poświęcone treningowi obrazu siebie i obrazu własnego ciała. Przez obraz ciała należy rozumieć postrzeganie przez daną osobę swojego ciała pod kątem estetyki i atrakcyjności seksualnej, zaś obraz siebie jest pojęciem szerszym znaczeniowo i dotyczy poczucia tożsamości.

Literatura:

1. Brytek-Matera, A. (red.). (2008). Obraz ciała - obraz siebie : wizerunek własnego ciała w ujęciu psychospołecznym, Warszawa: Difin.

2. Cash, T. F., Pruzinsky, T. (red.) (2002). Body Images: A Handbook of Theory, Research, and Clinical Practice. New York: Guilford Press.

3. Clairborn, J., Pedrick, C. (2007). Jak pokochac swój wygląd? Trening. Gliwice: Wydawnictwo Sensus Helion.

4. Głębocka, A. (2009). Niezadowolenie z wygladu a rozpaczliwa kontrola wagi, Kraków: Impuls.

5. Izydorczyk, B. (2017). Psychoterapia zaburzeń obrazu ciała w anoreksji i bulimii psychicznej - podejście integracyjne (zastosowanie terapii psychodynamicznej i technik psychodramy). Psychoterapia, 1 (180), s. 5- 22.

6. Schiraldi, G.R. (2007). Jak zwiększyć poczucie własnej wartości? Trening. Gliwice: Sensus.

Wymagania wstępne:

1. Zainteresowanie tematyką obrazu siebie i obrazu ciała

2. Umiejętność pracy w grupach

3. Pracowitość

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Starzomska-Romanowska
Prowadzący grup: Małgorzata Starzomska-Romanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia zostaną poświęcone treningowi obrazu siebie i obrazu własnego ciała.

Pełny opis:

Zajęcia zostaną poświęcone treningowi obrazu siebie i obrazu własnego ciała. Przez obraz ciała należy rozumieć postrzeganie przez daną osobę swojego ciała pod kątem estetyki i atrakcyjności seksualnej, zaś obraz siebie jest pojęciem szerszym znaczeniowo i dotyczy poczucia tożsamości.

Literatura:

1. Brytek-Matera, A. (red.). (2008). Obraz ciała - obraz siebie : wizerunek własnego ciała w ujęciu psychospołecznym, Warszawa: Difin.

2. Cash, T. F., Pruzinsky, T. (red.) (2002). Body Images: A Handbook of Theory, Research, and Clinical Practice. New York: Guilford Press.

3. Clairborn, J., Pedrick, C. (2007). Jak pokochac swój wygląd? Trening. Gliwice: Wydawnictwo Sensus Helion.

4. Głębocka, A. (2009). Niezadowolenie z wygladu a rozpaczliwa kontrola wagi, Kraków: Impuls.

5. Izydorczyk, B. (2017). Psychoterapia zaburzeń obrazu ciała w anoreksji i bulimii psychicznej - podejście integracyjne (zastosowanie terapii psychodynamicznej i technik psychodramy). Psychoterapia, 1 (180), s. 5- 22.

6. Schiraldi, G.R. (2007). Jak zwiększyć poczucie własnej wartości? Trening. Gliwice: Sensus.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mędrzycki
Prowadzący grup: Krzysztof Mędrzycki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)