Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza tekstów literackich / Duecento i Trecento

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-F-FW-I-1-AnLitDT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza tekstów literackich / Duecento i Trecento
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literaturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

WIEDZA:

FW1_W02, FW1_W03,


UMIEJĘTNOŚCI:

F1_U03


KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

F1_K04

Wymagania wstępne:

Powinny być one określone w trybie rekrutacji. Jest to I semestr I roku, niemożliwe są więc dodatkowe wymagania.

Pełny opis:

Oprócz wiedzy ogólnej z zakresu historii literatury włoskiej studenci analizują wybrane teksty literackie, bądź ich fragmenty, w tłumaczeniach (różnych, o ile to możliwe). Szczególną rolę zwraca się na specyfikę warunków, w jakich rozwijała się literatura pierwszych wieków: różnorodność językową, skomplikowaną i zmieniającą się sytuacje polityczną, przemiany społeczne i gospodarcze. Z drugiej strony istotne jest zwrócenie uwagi na ciągłość form i toposów tej literatury.

Literatura:

PODRĘCZNIK:

Historia literatury włoskiej, pod red. Piotra Salwy i in., t. I, Wydawnictwo

Naukowe Semper, Warszawa 1997.

LITERATURA PODMIOTOWA:

1. Pieśni stworzeń. Nieco przekładów z dawnej włoskiej poezji, oprac. J. Mikołajewski, Rzeszów 2016.

2.Przed Petrarką. Antologia trzynastowiecznej poezji Włoskiej, oprac. M. Woźniak, Collegium Columbinum, Kraków 2005.

3. Brunetto Latini, Skarbiec wiedzy,PIW, Warszawa 1992

4. Dante Alighieri, Życie nowe, tłum. E. Porębowicz, PIW, Warszawa 1960

5. Dante Alighieri, Boska Komedia, dowolny przekład, dowolne wydanie.

6. Dante Alighieri, O języku pospolitym, Antyk, Kęty, 2002.

7. Dante Alighieri, Monarchia, Antyk, Kęty, 2002.

8. Marco Polo, Opisanie świata, tłum. A.L. Czerny (dowolne wydanie PIW lub ze wstępem Umberta Eco, W.A.B., Warszawa 2010).

9. Francesco Petrarca, Wybór pism, opr. K. Morawski, Ossolineum 1982.

10. Francesco Petrarka, Drobne wiersze włoskie, słowo/obraz terytoria, Gdańsk, 2004.

11. Francesco Petrarka, Pisma podróżnicze, opr. ł W. Olszaniec, Wyd. UW, Warszawa, 2009.

12 Francesco Petrarka, O niewiedzy własnej i innych. Listy wybrane, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2004

13.Dawna nowela włoska, opr. J. Gałuszka, PIW, Warszawa 1978

14.Giovanni Boccaccio G., Dekameron, dowolne wydanie

15. Giovanni Boccaccio, O słynnych kobietach, Wyd. UW, Warszawa 2013

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Michele Barbi, Dante, PIW 1965

Cesare Vasdoli, Myśl Dantego, przekl. P. Salwa, IFiS PAN, Warszawa, 1998

Erich Auerbach, Mimesis, Rzeczywistość przedstawiona w literaturze Zachodu, Warszawa 1968, 2004, rozdz. „Farinata i Cavalcante”, s. 297 – 345

Pietro Citati, Raj, w: Światło nocy. Wielkie mity w historii ludzkości, tłum. J. Ugniewska, Warszawa 2004. S. 123 – 134

Jorge Luis Borges, Dziewięć esejów dantejskich, tłum. J. Partyka, Warszawa 2007

Kalikst. Morawski, Wstęp, w: F. Petrarca, Wybór pism, Ossolineum 1982.

Jan Parandowski, Petrarka, Czytelnik, Warszawa 1956

Krzysztof Żaboklicki, Giovanni Boccaccio, Wiedza Powszechna 1980.

Piotr Salwa, Historie zmyślone historie prawdziwe. ideologia i polityka w dawnej noweli toskańskiej, Wyd. Semper, Warszawa 2000

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA:

F1_W02

Student zna podstawową metodologię, terminologię i teorie wykorzystywane w badaniach literaturoznawczych

F1_W03

Student zna współczesne metody analizy i interpretacji dzieła literackiego

UMIEJĘTNOŚCI:

F1_U03

Potrafi formułować, precyzować i opracowywać problemy badawcze, samodzielnie dokonuje wyboru stosownych metod, uzasadnić dobór problemu i metod badawczych, posługując się przy tym poprawną terminologią naukową

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

F1_K04

Rozumie współodpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego Europy i poszczególnych jej regionów, w szczególności dziedzictwa obszaru kulturowego Włoch

OPIS ECTS:

3 punkty (75 godzin; 1 punkt ECTS = 25 godzin)

udział w zajęciach - 25-30 godz.

przygotowanie do zajęć - 15 godz.

przygotowanie do egzaminu pisemnego - 30 godzin

konsultacje - 2 godz.

Metody i kryteria oceniania:

Regularne i aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Systematyczna lektura omawianych materiałów.

Przygotowanie do egzaminu pisemnego sprawdzającego zarówno wiedzę historycznoliteracką, jak i umiejętność analizowania tekstów literackich.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Białecki, Joanna Pietrzak-Thebault, Małgorzata Ślarzyńska
Prowadzący grup: Piotr Białecki, Joanna Pietrzak-Thebault
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Konwersatorium - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykład poświęcony początkom literatury włoskiej. Student pozna historię literatury włoskiej wieków XIII i XIV w zarysie i analizuje podstawowe teksty.

Pełny opis:

Oprócz wiedzy ogólnej z zakresu historii literatury włoskiej studenci analizują wybrane teksty literackie, bądź ich fragmenty, w tłumaczeniach (różnych, o ile to możliwe). Szczególną rolę zwraca się na specyfikę warunków, w jakich rozwijała się literatura pierwszych wieków: różnorodność językową, skomplikowaną i zmieniającą się sytuacje polityczną, przemiany społeczne i gospodarcze. Z drugiej strony istotne jest zwrócenie uwagi na ciągłość form i toposów tej literatury.

Literatura:

PODRĘCZNIK:

Historia literatury włoskiej, pod red. Piotra Salwy i in., t. I, Wydawnictwo

Naukowe Semper, Warszawa 1997.

LITERATURA PODMIOTOWA:

1. Pieśni stworzeń. Nieco przekładów z dawnej włoskiej poezji, oprac. J. Mikołajewski, Rzeszów 2016.

2.Przed Petrarką. Antologia trzynastowiecznej poezji Włoskiej, oprac. M. Woźniak, Collegium Columbinum, Kraków 2005.

3. Brunetto Latini, Skarbiec wiedzy,PIW, Warszawa 1992

4. Dante Alighieri, Życie nowe, tłum. E. Porębowicz, PIW, Warszawa 1960

5. Dante Alighieri, Boska Komedia, dowolny przekład, dowolne wydanie.

6. Dante Alighieri, O języku pospolitym, Antyk, Kęty, 2002.

7. Dante Alighieri, Monarchia, Antyk, Kęty, 2002.

8. Marco Polo, Opisanie świata, tłum. A.L. Czerny (dowolne wydanie PIW lub ze wstępem Umberta Eco, W.A.B., Warszawa 2010).

9. Francesco Petrarca, Wybór pism, opr. K. Morawski, Ossolineum 1982.

10. Francesco Petrarka, Drobne wiersze włoskie, słowo/obraz terytoria, Gdańsk, 2004.

11. Francesco Petrarka, Pisma podróżnicze, opr. ł W. Olszaniec, Wyd. UW, Warszawa, 2009.

12 Francesco Petrarka, O niewiedzy własnej i innych. Listy wybrane, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2004

13.Dawna nowela włoska, opr. J. Gałuszka, PIW, Warszawa 1978

14.Giovanni Boccaccio G., Dekameron, dowolne wydanie

15. Giovanni Boccaccio, O słynnych kobietach, Wyd. UW, Warszawa 2013

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Michele Barbi, Dante, PIW 1965

Cesare Vasdoli, Myśl Dantego, przekl. P. Salwa, IFiS PAN, Warszawa, 1998

Erich Auerbach, Mimesis, Rzeczywistość przedstawiona w literaturze Zachodu, Warszawa 1968, 2004, rozdz. „Farinata i Cavalcante”, s. 297 – 345

Pietro Citati, Raj, w: Światło nocy. Wielkie mity w historii ludzkości, tłum. J. Ugniewska, Warszawa 2004. S. 123 – 134

Jorge Luis Borges, Dziewięć esejów dantejskich, tłum. J. Partyka, Warszawa 2007

Kalikst. Morawski, Wstęp, w: F. Petrarca, Wybór pism, Ossolineum 1982.

Jan Parandowski, Petrarka, Czytelnik, Warszawa 1956

Krzysztof Żaboklicki, Giovanni Boccaccio, Wiedza Powszechna 1980.

Piotr Salwa, Historie zmyślone historie prawdziwe. ideologia i polityka w dawnej noweli toskańskiej, Wyd. Semper, Warszawa 2000

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Białecki, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Piotr Białecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wstęp do włoskiej literatury średniowiecznej (XIII-XIV wiek), od pierwszych świadectw w języku volgare do Dantego.

Pełny opis:

W czasie zajęć zostaną poruszone, między innymi, następujące zagadnienia:

1. Wstęp do literatury i kultury średniowiecznej; najstarsze świadectwa piśmiennictwa w języku volgare.

2. Święty Franciszek ("Pochwała stworzenia") i jego legenda ("Kwiatki...").

3. Poezja szkoły sycylijskiej (Giacomo da Lentini); poeci toskańscy (Guittone d’Arezzo); poezja komiczno-realistyczna (Cecco Angiolieri).

4. Proza XIII wieku: Brunetto Latini ("Skarbiec wiedzy"); Marco Polo ("Opisanie świata"); "Novellino".

5. Poezja dolce stil novo (Guido Guinizelli, Guido Cavalcanti, Dante).

6. Dante, florentyńczyk i wygnaniec.

7. "Boska komedia": najważniejsze zagadnienia poetyckie, historyczne i doktrynalne.

8. Polskie tłumaczenia "Komedii" na przestrzeni wieków.

Wykładowi będzie towarzyszyć wspólna lektura wybranych tekstów w tłumaczeniu na język polski.

Literatura:

Podręcznik:

Historia literatury włoskiej, tom 1, red. P. Salwa, K. Żaboklicki, Warszawa, Semper, 1997 (i kolejne wyd.)

Teksty źródłowe (w prawdopodobnej kolejności wykorzystanej na zajęciach):

1. Kwiatki świętego Franciszka oraz Reguły i Testament, Kęty, Wydawnictwo Antyk, 2003.

2. Przed Petrarką. Antologia trzynastowiecznej poezji włoskiej, oprac. M. Woźniak, Kraków, Collegium Columbinum, 2005.

3. Jarosław Mikołajewski, Pieśni stworzeń. Nieco przekładów z dawnej włoskiej poezji, Rzeszów, Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu, 2016.

4. Brunetto Latini, Skarbiec wiedzy, tłum. M. Frankowska-Terlecka, T. Giermak-Zielińska, Warszawa, PIW, 1992.

5. Marco Polo, Opisanie świata, tłum. A. L. Czerny, przedmowa U. Eco, Warszawa, Wydawnictwo W.A.B., 2010.

5. Dawna nowela włoska, red. J. Gałuszka, Warszawa, PIW, 1969.

6. Dante Alighieri, O języku pospolitym, tłum. W. Olszaniec, Kęty : Wydawnictwo Antyk, 2002.

7. Dante Alighieri, Biesiada, tłum. M. Bartkowiak-Lerch, Kęty, Wydawnictwo Antyk, 2004.

8. Dante Alighieri, Życie nowe, tłum. E. Porębowicz, Warszawa, PIW, 1960.

9. Dante Alighieri, Boska Komedia, tłum. J. Mikołajewski, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 2021 (oraz starsze tłumaczenia).

Podstawowe opracowania w języku polskim:

A. Barbero, Dante, tłum. K. Żaboklicki, Warszawa, Marginesy, 2022.

E. R. Curtius, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, wyd. II, tłum. A. Borowski, Kraków, Universitas, 2005.

J. Le Goff, Inteligencja w wiekach średnich, Warszawa, Wolumen-Bellona, 1997.

J. Le Goff, Święty Franciszek z Asyżu, Warszawa, Czytelnik, 2001.

H. Manikowska, Średniowieczne miasta-państwa na Półwyspie Apenińskim, w: Rozkwit średniowiecznej Europy, red. H. Samsonowicz, Warszawa, Bellona, 2001, s. 250-377.

M. Maślanka-Soro, Antyczna tradycja epicka u Dantego, Kraków, Księgarnia Akademicka, 2015.

P. Salwa, Historie zmyślone – historie prawdziwe. Ideologia i polityka w dawnej noweli toskańskiej, Warszawa, Semper, 2000.

Podręczniki obcojęzyczne:

G. Alfano, P. Italia, E. Russo, F. Tomasi, Letteratura italiana. Dalle Origini e metà Cinquecento. Manuale per studi universitari, Milano, Mondadori, 2018.

S. Carrai, G. Inglese, La letteratura italiana del Medioevo. Nuova edizione, Roma, Carocci, 2009.

G. Inglese, Dante: guida alla Divina Commedia, Nuova edizione, Roma, Carocci, 2012.

The Oxford Handbook of Dante, ed. M. Gragnolati, E. Lombardi, and F. Southerden, Oxford, Oxford University Press, 2021.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leonardo Masi, Joanna Pietrzak-Thebault, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Leonardo Masi, Joanna Pietrzak-Thebault
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

- potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do krytycznej analizy i interpretacji utworów literackich, a także ich oddziaływania kulturowego.


- potrafi dokonać średniozaawansowanej analizy wybranego utworu cywilizacji obszaru kulturowego wybranej specjalności, interpretacji fenomenów kulturowych, literackich i artystycznych, lokując je przy tym w szerszym kontekście historyczno-kulturowym


Absolwent (kompetencje społeczne):


- jest gotów do współodpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego Europy i poszczególnych jej regionów, w szczególności dziedzictwa obszaru kulturowego Włoch


3 ECTS = 75 h30 h – aktywny udział w zajęciach i dyskusjach15 h – bieżące przygotowanie do zajęć30 h - przeczytanie zaleconych lektur

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone początkom literatury włoskiej. Student pozna historię literatury włoskiej wieków XIII i XIV w zarysie.

Pełny opis:

Oprócz wiedzy ogólnej z zakresu historii literatury włoskiej studenci analizują wybrane teksty literackie, bądź ich fragmenty, w tłumaczeniach (różnych, o ile to możliwe). Szczególną rolę zwraca się na specyfikę warunków, w jakich rozwijała się literatura pierwszych wieków: różnorodność językową, skomplikowaną i zmieniającą się sytuacje polityczną, przemiany społeczne i gospodarcze. Z drugiej strony istotne jest zwrócenie uwagi na ciągłość form i toposów tej literatury.

Literatura:

PODRĘCZNIK:

Historia literatury włoskiej, pod red. Piotra Salwy i in., t. I, Wydawnictwo

Naukowe Semper, Warszawa 1997.

LITERATURA PODMIOTOWA:

1. Pieśni stworzeń. Nieco przekładów z dawnej włoskiej poezji, oprac. J. Mikołajewski, Rzeszów 2016.

2.Przed Petrarką. Antologia trzynastowiecznej poezji Włoskiej, oprac. M. Woźniak, Collegium Columbinum, Kraków 2005.

3. Brunetto Latini, Skarbiec wiedzy,PIW, Warszawa 1992

4. Dante Alighieri, Życie nowe, tłum. E. Porębowicz, PIW, Warszawa 1960

5. Dante Alighieri, Boska Komedia, dowolny przekład, dowolne wydanie.

6. Dante Alighieri, O języku pospolitym, Antyk, Kęty, 2002.

7. Dante Alighieri, Monarchia, Antyk, Kęty, 2002.

8. Marco Polo, Opisanie świata, tłum. A.L. Czerny (dowolne wydanie PIW lub ze wstępem Umberta Eco, W.A.B., Warszawa 2010).

9. Francesco Petrarca, Wybór pism, opr. K. Morawski, Ossolineum 1982.

10. Francesco Petrarka, Drobne wiersze włoskie, słowo/obraz terytoria, Gdańsk, 2004.

11. Francesco Petrarka, Pisma podróżnicze, opr. ł W. Olszaniec, Wyd. UW, Warszawa, 2009.

12 Francesco Petrarka, O niewiedzy własnej i innych. Listy wybrane, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2004

13.Dawna nowela włoska, opr. J. Gałuszka, PIW, Warszawa 1978

14.Giovanni Boccaccio G., Dekameron, dowolne wydanie

15. Giovanni Boccaccio, O słynnych kobietach, Wyd. UW, Warszawa 2013

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Michele Barbi, Dante, PIW 1965

Cesare Vasdoli, Myśl Dantego, przekl. P. Salwa, IFiS PAN, Warszawa, 1998

Erich Auerbach, Mimesis, Rzeczywistość przedstawiona w literaturze Zachodu, Warszawa 1968, 2004, rozdz. „Farinata i Cavalcante”, s. 297 – 345

Pietro Citati, Raj, w: Światło nocy. Wielkie mity w historii ludzkości, tłum. J. Ugniewska, Warszawa 2004. S. 123 – 134

Jorge Luis Borges, Dziewięć esejów dantejskich, tłum. J. Partyka, Warszawa 2007

Kalikst. Morawski, Wstęp, w: F. Petrarca, Wybór pism, Ossolineum 1982.

Jan Parandowski, Petrarka, Czytelnik, Warszawa 1956

Krzysztof Żaboklicki, Giovanni Boccaccio, Wiedza Powszechna 1980.

Piotr Salwa, Historie zmyślone historie prawdziwe. ideologia i polityka w dawnej noweli toskańskiej, Wyd. Semper, Warszawa 2000

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)