Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fonetyka i wymowa języka włoskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-F-FW-I-1-FonetFon
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fonetyka i wymowa języka włoskiego
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FW1_W10

FWI_U01

FW1_K01

Wymagania wstępne:

-

Skrócony opis:

Celem tego kursu jest nauczenie Studentów prawidłowej wymowy włoskiej, co czynione jest w oparciu o zagadnienia z fonetyki artykulacyjnej języka włoskiego.

Pełny opis:

Celem pierwszej części kursu jest wypracowanie wśród Studentów umiejętności bezbłędnego czytania i pisania w języku włoskim. Następnie omawiane są zagadnienia z dziedziny fonetyki artykulacyjnej, takie jak budowa i funkcjonowanie aparatu mowy, opis artykulacyjny poszczególnych głosek, podział głosek włoskich na podstawowe klas naturalnych (dźwięczność, nosowość, miejsce i sposób artykulacji, itp.). Zajęcia teoretyczne wzbogacone są różnorodnymi ćwiczeniami praktycznymi, które pomagają Studentom w doskonaleniu wymowy włoskiej. Wykorzystywane są zarówno nagrania mowy sterowanej i spontanicznej natywnych Włochów oraz materiały audiowizualne. Studenci mają do dyspozycji dodatkowe materiały dydaktyczne, zamieszczane przez wykładowcę na własnej stronie internetowej.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Uczestnik zajęć rozumie zmienność i różnorodność systemu fonetycznego języka włoskiego (FW1_W10). Student nabywa umiejętności, dzięki którym będzie potrafił posługiwać się językiem włoskim na płaszczyźnie wymowy docelowo na poziomie co najmniej C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (FW1_U01). Student jest gotów do ciągłej pracy nad pogłębianiem swojej wiedzy na temat właściwej wymowy włoskiej, oraz do jej krytycznej oceny i ciągłego doskonalenia (FW1_K01). 

Metody i kryteria oceniania:

Pod koniec semestru Student przystępuje do dwóch sprawdzianów. Najpierw odbywa się egzamin teoretyczny, który ma formę pisemną. Na ostatnich zajęciach (lub podczas sesji) Studenci przystępują do praktycznego egzaminu, na który składa się ćwiczenie ze słuchu oraz część ustna. Podczas egzaminu ustnego oceniana jest poprawność wymowy włoskich wyrazów.

Na ocenę bardzo dobrą (5) uczestnik zajęć bardzo dobrze rozumie zmienność i różnorodność systemu fonetycznego języka włoskiego (FW1_W10). Student nabywa wielu umiejętności, dzięki którym będzie potrafił posługiwać się językiem włoskim na płaszczyźnie wymowy docelowo na poziomie co najmniej C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (FW1_U01). Student jest gotów do ciągłej pracy nad pogłębianiem swojej wiedzy na temat właściwej wymowy włoskiej, oraz do jej krytycznej oceny i ciągłego doskonalenia (FW1_K01).

Na ocenę dobrą (4) uczestnik zajęć dobrze rozumie zmienność i różnorodność systemu fonetycznego języka włoskiego (FW1_W10). Student nabywa umiejętności, dzięki którym będzie potrafił posługiwać się językiem włoskim na płaszczyźnie wymowy docelowo na poziomie co najmniej C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (FW1_U01). Student jest gotów do ciągłej pracy nad pogłębianiem swojej wiedzy na temat właściwej wymowy włoskiej, oraz do jej krytycznej oceny i doskonalenia (FW1_K01).

Na ocenę dostateczną (3) uczestnik zajęć stosunkowo dobrze rozumie zmienność i różnorodność systemu fonetycznego języka włoskiego (FW1_W10). Student nabywa podstawowych umiejętności, dzięki którym będzie potrafił posługiwać się językiem włoskim na płaszczyźnie wymowy docelowo na poziomie co najmniej C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (FW1_U01). Student jest gotów do podejmowania pracy nad pogłębianiem swojej wiedzy na temat właściwej wymowy włoskiej, oraz do jej krytycznej oceny i doskonalenia (FW1_K01).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Broniś, Małgorzata Ślarzyńska
Prowadzący grup: Olga Broniś
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a70c54035de1e45a2a8a2301a38d96b6a%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=e98120a9-5dff-4f5a-a4b8-79dc28c15d44&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem tego kursu jest nauczenie Studentów prawidłowej wymowy włoskiej, co czynione jest w oparciu o zagadnienia z fonetyki artykulacyjnej języka włoskiego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Broniś, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Olga Broniś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

OPIS ECTS - 3 punkty (75 godzin; 1 punkt ECTS = 25 godzin)


Udział w zajęciach: 30 godzin,

Systematyczne przygotowanie do zajęć, praca własna - 35 godzin

Przygotowanie do testu teoretycznego: 5 godzin,

Przygotowanie do egzaminu praktycznego: 5 godzin.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem tego kursu jest nauczenie Studentów prawidłowej wymowy włoskiej, co czynione jest w oparciu o zagadnienia z fonetyki artykulacyjnej języka włoskiego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Broniś, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Olga Broniś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

OPIS ECTS - 3 punkty (75 godzin; 1 punkt ECTS = 25 godzin)


Udział w zajęciach: 30 godzin,

Systematyczne przygotowanie do zajęć, praca własna - 35 godzin

Przygotowanie do testu teoretycznego: 5 godzin,

Przygotowanie do egzaminu praktycznego: 5 godzin.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)