Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Geografia kulturowa Włoch

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-F-FW-I-1-GogrKul
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geografia kulturowa Włoch
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o kulturze i religii

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Efekty uczenia się:


WIEDZA:

FW1_W04, FW1_W07


UMIEJĘTNOŚĆ:

F1_U06


KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

F1_K04

Wymagania wstępne:

nie ma wymagań wstępnych

Pełny opis:

Celem kursu jest nakreślenie zdywersyfikowanej panoramy obejmującej geografię i kulturę Półwyspu Apenińskiego.

Na zajęciach student zostanie zapoznany z geografią i podziałem administracyjnym kraju; omówiona zostanie spuścizna historyczno-artystyczno-naukowa, np. narodowe zabytki włoskie; muzea, słynne włoskie galerie sztuki; wybitni przedstawiciele kultury i nauki we Włoszech. Wiedza geograficzna zostanie połączona z wiedzą na temat tradycji, ludowych świąt, kulturalnych wydarzeń.

Celem zajęć jest również rozwinięcie świadomości, że kultura każdego regionu we Włoszech jest silnie zakorzeniona w historii i w tradycji, pomimo tego, że wizerunek Włoch za granicą jest często pokazany jako jednolity.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Po zaliczeniu zajęć student:

[F1_W04] zna badany obszar w wymiarze intelektualnym (filozofia, historia nauki) i materialnym (historia sztuki), zarówno pod kątem wpływów innych kultur na kulturę włoską i odwrotnie

[F1_W07] zna najważniejsze kierunki badań nad obszarem kulturowym Włoch oraz języka włoskiego

[F1_U06] potrafi dokonać średnio-zaawansowanej analizy wybranego tworu cywilizacji obszaru kulturowego, interpretacji fenomenów kulturowych, literackich i artystycznych, lokując je przy tym w szerszym kontekście historyczno‐kulturowym

[F1_K04] rozumie współodpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego Europy i poszczególnych jej regionów, w szczególności dziedzictwa obszaru kulturowego Włoch

Metody i kryteria oceniania:

[F1_W04]

- Na ocenę bardzo dobrą, student objaśnia wszystkie omówione elementy badanego obszaru w wymiarze intelektualnym (filozofia, historia nauki) i materialnym (historia sztuki), zarówno pod kątem wpływów innych kultur na kulturę włoską i odwrotnie

- Na ocenę dobrą, student ma dobrą znajomość badanego obszaru w wymiarze intelektualnym (filozofia, historia nauki) i materialnym (historia sztuki), zarówno pod kątem wpływów innych kultur na kulturę włoską i odwrotnie

- Na ocenę dostateczną, student ma podstawową wiedzę na temat badanego obszaru w wymiarze intelektualnym (filozofia, historia nauki) i materialnym (historia sztuki), zarówno pod kątem wpływów innych kultur na kulturę włoską i odwrotnie

[F1_W07]

- Na ocenę bardzo dobrą, student zna wszystkie omówione kierunki badań nad obszarem kulturowym Włoch oraz języka włoskiego;

- Na ocenę dobrą, student wyjaśnia większość omówionych kierunków badań nad obszarem kulturowym Włoch oraz języka włoskiego;

- Na ocenę dostateczną, student ma podstawową wiedzę na temat omówionych kierunków badań nad obszarem kulturowym Włoch oraz języka włoskiego;

[F1_U06]

- Na ocenę bardzo dobrą, student potrafi dokonać zaawansowanej analizy wybranego tworu cywilizacji obszaru kulturowego, interpretacji fenomenów kulturowych, literackich i artystycznych, lokując je przy tym w szerszym kontekście historyczno‐kulturowym

- Na ocenę dobrą, student potrafi dokonać poprawnej analizy wybranego tworu cywilizacji obszaru kulturowego, interpretacji fenomenów kulturowych, literackich i artystycznych, lokując je przy tym w szerszym kontekście historyczno‐kulturowym

- Na ocenę dostateczną, student potrafi dokonać podstawowej analizy wybranego tworu cywilizacji obszaru kulturowego, interpretacji fenomenów kulturowych, literackich i artystycznych, lokując je przy tym w szerszym kontekście historyczno‐kulturowym

[F1_K04]

- Na ocenę bardzo dobrą, student rozumie bardzo dobrze współodpowiedzialność za zachowanie dziedzictwa kulturowego Europy i poszczególnych jej regionów, w szczególności dziedzictwa obszaru kulturowego Włoch

- Na ocenę dobrą, student dobrze rozumie współodpowiedzialność za zachowanie dziedzictwa kulturowego Europy i poszczególnych jej regionów, w szczególności dziedzictwa obszaru kulturowego Włoch

- Na ocenę dostateczną student ma ogólne wyczucie o współodpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego Europy i poszczególnych jej regionów, w szczególności dziedzictwa obszaru kulturowego Włoch

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julia Krauze, Małgorzata Ślarzyńska
Prowadzący grup: Julia Krauze
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Kurs dla Studentów Italianistyki przedstawiający Italię z punktu widzenia geograficznego (góry, morza, jeziora, pejzaże, itd), historycznego, artystycznego, kulturowego (mentalność, kuchnia, dialekt).

Literatura:

- P. E. Balboni, M. Voltolina, Geografia d’Italia per stranieri, Guerra Edizioni, Perugia, 2005.

- Guido Piovene, Podróże po Włoszech, PIW, Warszawa, 1997.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leonardo Masi, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Leonardo Masi
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

OPIS ECTS:

3 punkty (75 godzin; 1 punkt ECTS = 25 godzin)


udział w zajęciach - 30 godz.

przygotowanie do prezentacji - 20 godz.

przygotowanie do kolokwia - 25 godz.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Kurs dla Studentów Italianistyki przedstawiający Italię z punktu widzenia geograficznego (góry, morza, jeziora, pejzaże, itd), historycznego, artystycznego, kulturowego (mentalność, kuchnia, dialekt).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leonardo Masi, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Leonardo Masi
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

OPIS ECTS:

3 punkty (75 godzin; 1 punkt ECTS = 25 godzin)


udział w zajęciach - 30 godz.

przygotowanie do prezentacji - 20 godz.

przygotowanie do kolokwia - 25 godz.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Kurs dla Studentów Italianistyki przedstawiający Italię z punktu widzenia geograficznego (góry, morza, jeziora, pejzaże, itd), historycznego, artystycznego, kulturowego (mentalność, kuchnia, dialekt).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)