Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultura języka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-F-FW-I-1-KultJez Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kultura języka
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.50
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

językoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FW1_W01

FW1_W10

FW1_U07

FW1_K03

Wymagania wstępne:

Student ma podstawową wiedzę z zakresu poprawnej polszczyzny, wymaganą na koniec kształcenia ponadpodstawowego.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami językoznawstwa normatywnego oraz rozwijanie umiejętności poprawnego i sprawnego używania języka.

Pełny opis:

Podczas zajęć omawiane są wybrane problemy językoznawstwa normatywnego dotyczące poprawności interpunkcyjnej i ortograficznej, fleksyjnej, składniowej, leksykalnej i stylistycznej. Studenci zapoznają się z podstawową terminologią z tego zakresu oraz najnowszymi rozstrzygnięciami normatywnymi. Dzięki formule zajęć studenci mają możliwość praktycznego weryfikowania zdobywanej wiedzy w czasie ćwiczeń polegających na analizie i korekcie wyrażeń, konstrukcji i zdań zawierających różnego rodzaju błędy. Mają też możliwość rozmowy na temat wybranych dyskusyjnych kwestii normatywnych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

H. Jadacka, Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia. Warszawa 2005.

T. Karpowicz, Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja. Warszawa 2009.

A. Markowski, Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne. Warszawa 2005.

J. Podracki, Nowy słownik interpunkcyjny języka polskiego. Warszawa 2004.

Wielki słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji, red. E. Polański, Warszawa 2011.

Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN, red. A. Markowski, Warszawa 2004.

Literatura uzupełniająca:

M. Bańko (red.), Polszczyzna na co dzień. Warszawa 2006.

J. Grzenia, Słownik nazw własnych. Ortografia, wymowa, słowotwórstwo i odmiana. Warszawa 1998.

H. Jadacka, Poradnik językowy dla prawników. Warszawa 2002.

M. Kita, E. Polański, Słownik paronimów, czyli wyrazów mylonych. Warszawa 2004.

K. Kłosińska (red.), Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce. Wyd. III. Warszawa 2014.

A. Markowski, Język polski. Poradnik Profesora Andrzeja Markowskiego. Warszawa 2003.

A. Markowski, Wykłady z leksykologii. Warszawa 2012.

A. Markowski (red.), Nowe spojrzenie na kryteria poprawności językowej, Warszawa 2012

P. Mueldner-Nieckowski, Wielki słownik frazeologiczny języka polskiego. Warszawa 2003.

J. Podracki, Słownik skrótów i skrótowców. Warszawa 1999.

Poprawnie po polsku. Poradnik językowy PWN, Warszawa 2007.

J. Puzynina, Kultura słowa. Ważny element kultury narodowej,

Łask 2011

D. Zdunkiewicz-Jedynak, Wykłady ze stylistyki, Warszawa 2008

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Po zaliczeniu zajęć z kultury języka student:

- zna terminologię językoznawczą związaną z językoznawstwem normatywnym i właściwie się nią posługuje,

- ma uporządkowaną wiedzę z zakresu językoznawstwa normatywnego,

- zna normy językowe i ich rolę w kształtowaniu stylu oralnej i pisemnej komunikacji społecznej,

- potrafi posługiwać się narzędziami badawczymi z zakresu językoznawstwa normatywnego, właściwie rozpoznaje, nazywa i analizuje zjawiska językowe podlegające ocenie normatywnej,

- ma świadomość roli wiedzy o języku w perspektywie normatywnej i jej praktycznego stosowania w zachowaniu tożsamości i kultury narodowej oraz ich współtworzeniu, postrzega związki między kształtem normy językowej a jakością życia społecznego oraz kulturą narodową.

Metody i kryteria oceniania:

- kontrola obecności na ćwiczeniach

- kontrola przygotowania studentów do zajęć potwierdzonego aktywnością podczas ćwiczeń

- sprawdziany

Na ocenę dostateczną student:

- zna terminologię językoznawczą związaną z językoznawstwem normatywnym w stopniu podstawowym i posługuje się nią nie w pełni właściwie,

- ma podstawową, nie w pełni uporządkowaną wiedzę z zakresu językoznawstwa normatywnego,

- zna jedynie wybrane normy językowe i ich rolę w kształtowaniu stylu oralnej i pisemnej komunikacji społecznej,

- potrafi posługiwać się wyłącznie niektórymi narzędziami badawczymi z zakresu językoznawstwa normatywnego, rozpoznaje niektóre zjawiska językowe podlegające ocenie normatywnej, nie potrafi ich właściwie nazwać i przeanalizować,

- ma wyłącznie podstawową świadomość roli wiedzy o języku w perspektywie normatywnej i jej praktycznego stosowania w zachowaniu tożsamości i kultury narodowej oraz ich współtworzeniu, powierzchownie postrzega związki między kształtem normy językowej a jakością życia społecznego oraz kulturą narodową

Na ocenę dobrą student:

- zna terminologię językoznawczą związaną z językoznawstwem normatywnym i zasadniczo właściwie się nią posługuje,

- ma wiedzę z zakresu językoznawstwa normatywnego,

- zna normy językowe i ich rolę w kształtowaniu stylu oralnej i pisemnej komunikacji społecznej,

- potrafi posługiwać się podstawowym narzędziami badawczymi z zakresu językoznawstwa normatywnego, zasadniczo właściwie rozpoznaje, nazywa i analizuje zjawiska językowe podlegające ocenie normatywnej,

- ma świadomość roli wiedzy o języku w perspektywie normatywnej j i jej praktycznego stosowania w zachowaniu tożsamości i kultury narodowej oraz ich współtworzeniu, postrzega związki między kształtem normy językowej a jakością życia społecznego oraz kulturą narodową

Na ocenę bardzo dobrą student:

- zna terminologię językoznawczą związaną z językoznawstwem normatywnym i właściwie się nią posługuje,

- ma uporządkowana wiedzę z zakresu językoznawstwa normatywnego,

- zna normy językowe i ich rolę w kształtowaniu stylu oralnej i pisemnej komunikacji społecznej,

- potrafi posługiwać się narzędziami badawczymi z zakresu językoznawstwa normatywnego, właściwie rozpoznaje, nazywa i analizuje zjawiska językowe podlegające ocenie normatywnej,

- ma świadomość roli wiedzy o języku w perspektywie normatywnej i jej praktycznego stosowania w zachowaniu tożsamości i kultury narodowej oraz ich współtworzeniu, postrzega związki między kształtem normy językowej a jakością życia społecznego oraz kulturą narodową

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Kołodziej, Leonardo Masi
Prowadzący grup: Katarzyna Doboszyńska-Markiewicz, Anna Niepytalska-Osiecka, Laura Polkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Ciunović, Małgorzata Ślarzyńska
Prowadzący grup: Małgorzata Ciunović
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Ciunović, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Ciunović
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS:

-aktywne uczestnictwo w zajęciach - 30 h

-przygotowanie do zajęć - 30 h

-przygotowanie do sprawdzianów - 15 h


łącznie: 3 pkt (75h)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia stanowią drugą część całorocznego przedmiotu poświęconego podstawowym zagadnieniom z zakresu poprawności językowej i kultury słowa.

Pełny opis:

W semestrze letnim będą poruszane zagadnienia poświęcone: tendencjom rozwojowym współczesnej polszczyzny, zapożyczeniom (i kwestiom normatywnym z nimi związanym), zjawisku mody językowej, poprawności słowotwórczej, poprawności leksykalnej (relacjom między wyrazami i właściwej łączliwości), metaforze w tekstach użytkowych oraz poprawności frazeologicznej.

Literatura:

Obowiązuje literatura z pierwszego semestru.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.