Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultura języka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-F-FW-I-1-KultJezZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kultura języka
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

językoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FW1_W01

FW1_W10

FW1_U07

FW1_K03


Wymagania wstępne:

Uczestnik zajęć jest studentem I roku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i ma podstawową wiedzę z zakresu posługiwania się poprawną polszczyzną.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze współczesną polską normą językową, wykształcenie w nich umiejętności stosowania jej w tworzonych przez nich tekstach, a także wykształcenie umiejętności normatywnej oceny innowacji językowych. Na zajęciach omawia się mechanizmy powstawania zmian językowych i przyczyny tych zmian (zarówno wewnętrzno-, jak i zewnętrznojęzykowe), najczęściej popełniane błędy językowe, cechy tekstu odpowiadające za jego zrozumiałość oraz właściwości różnych stylów użytkowych.

− Podstawowe pojęcia (język, uzus, norma, dwupoziomowość normy, innowacja językowa, błąd językowy), kryteria oceny innowacji językowych, tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny;

− Wybrane problemy poprawności ortograficznej;

− Wybrane problemy poprawności interpunkcyjnej;

− Wybrane problemy poprawności fleksyjnej, cz. I (odmiana imion i nazwisk – szczególnie obcych);

− Wybrane problemy poprawności fleksyjnej, cz. II (odmiana wyrazów pospolitych: rzeczowników, czasowników, przymiotników, zaimków);

− Fleksja i składnia liczebników;

− Wybrane problemy poprawności składniowej (związek zgody, związek rządu, szyk, imiesłowowy równoważnik zdania);

− Norma leksykalna, zróżnicowanie leksykalne polszczyzny;

− Dobór paradygmatyczny i syntagmatyczny wyrazów;

− Poprawność frazeologiczna.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student:

- rozumie miejsce i znaczenie nauk filologicznych w obszarze nauk humanistycznych oraz specyfikę metodologiczną kultury języka (W01);

- zauważa zmienność języka, jego warstwy semantycznej, zmienność normy oraz ewolucji systemów gramatycznych (W10);

- potrafi analizować i syntetyzować na poziomie pozwalającym na klarowne i logiczne przedstawienie i uzasadnienie przyjętego

stanowiska z zakresu kultury języka z krytycznym wykorzystaniem dotychczasowego dorobku językoznawstwa normatywnego (U7);

- jest gotów do rozpoznawania i rozstrzygania dylematów naukowych i etycznych związanych z kulturą języka i etyką słowa, zarówno w pracy indywidualnej, jak i zespołowej (K03).

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę dostateczną (3) student:

- w stopniu podstawowym rozumie miejsce i znaczenie nauk filologicznych w obszarze nauk humanistycznych oraz specyfikę metodologiczną kultury języka (W01);

- w stopniu podstawowym zauważa zmienność języka, jego warstwy semantycznej, zmienność normy oraz ewolucji systemów gramatycznych (W10);

- w stopniu podstawowym potrafi analizować i syntetyzować na poziomie pozwalającym na klarowne i logiczne przedstawienie i uzasadnienie przyjętego stanowiska z zakresu kultury języka z krytycznym wykorzystaniem dotychczasowego dorobku językoznawstwa normatywnego (U7);

jest gotów do rozpoznawania i rozstrzygania niektórych dylematów naukowych i etycznych związanych z kulturą języka i etyką słowa, zarówno w pracy indywidualnej, jak i zespołowej (K03).

Na ocenę dobrą (4) student:

rozumie w stopniu dobrym miejsce i znaczenie nauk filologicznych w obszarze nauk humanistycznych oraz specyfikę metodologiczną kultury języka (W01);

zauważa zmienność języka, jego warstwy semantycznej, zmienność normy oraz ewolucji systemów gramatycznych (W10);

potrafi dobrze analizować i syntetyzować na poziomie pozwalającym na

klarowne i logiczne przedstawienie i uzasadnienie przyjętego

stanowiska z zakresu kultury języka z krytycznym wykorzystaniem dotychczasowego dorobku językoznawstwa normatywnego (U7);

jest gotów do rozpoznawania i rozstrzygania licznych dylematów naukowych i

etycznych związanych z kulturą języka i etyką słowa, zarówno w pracy indywidualnej, jak i zespołowej (K03).

Na ocenę bardzo dobrą student:

- bardzo dobrze rozumie miejsce i znaczenie nauk filologicznych w obszarze nauk humanistycznych oraz specyfikę metodologiczną kultury języka (W01);

- bardzo dobrze zauważa zmienność języka, jego warstwy semantycznej, zmienność normy oraz ewolucji systemów gramatycznych (W10);

- potrafi bardzo dobrze analizować i syntetyzować na poziomie pozwalającym na klarowne i logiczne przedstawienie i uzasadnienie przyjętego

stanowiska z zakresu kultury języka z krytycznym wykorzystaniem dotychczasowego dorobku językoznawstwa normatywnego (U7);

- jest gotów do rozpoznawania i rozstrzygania wszystkich dylematów naukowych i etycznych poruszanych na zajęciach, związanych z kulturą języka i etyką słowa, zarówno w pracy indywidualnej, jak i zespołowej (K03).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Ciunović
Prowadzący grup: Małgorzata Ciunović
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

OPIS ECTS -­‐ 1,5 pkt (ok. 45 godzin; 1 pkt = ok. 30 godz.)


Udział w zajęciach - 30 godzin - 1 p.

Systematyczne przygotowanie do zajęć, praca własna ‐ 7,5 godzin

Przygotowanie do kolokwiów: 7,5 godzin

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Ciunović, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Ciunović
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1,5 p. ECTS - 45 godzin

30 godz. - uczestnictwo w zakęciach

5 godz. - przygotowanie do zajęć

10 godz. - przygotowanie do sprawdzianów


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Ciunović, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Ciunović
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1,5 p. ECTS - 45 godzin

30 godz. - uczestnictwo w zajęciach

5 godz. - przygotowanie do zajęć

10 godz. - przygotowanie do sprawdzianów


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)