Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka włoskiego - gramatyka, pragmatyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-F-FW-I-1-PNJW-G-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka włoskiego - gramatyka, pragmatyka
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

F1_W10

FW1_U01

FW1_K01

Skrócony opis:

Kurs języka włoskiego na poziomie A2. Przewiduje poznanie struktur języka włoskiego (gramatyka, leksyka oraz pragmatyka) sprecyzowanego w ramach Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Pełny opis:

Student potrafi wyrażać się spontanicznie na proste tematy związane z życiem codziennym oraz z ich otoczeniem. Potrafi porozumiewać się w prostych sytuacjach komunikacyjnych, związanych z prostą i bezpośrednią wymianą informacji.

Student rozumie podstawowe teksty związane z tematyką życia codziennego oraz spraw codziennych.

Materiał gramatyczny (A2):

- czas przeszły dokonany (passato prossimo);

- czas przeszły niedokonany (imperfetto);

- czas przyszły (futuro semplice);

- futuro composto

- zaimki dzierżawcze (possessivi);

- trapassato prossimo

- zaimki dopełnienia bliższego i dalszego (pronomi diretti e indiretti);

- przyimki (preposizioni).

- condizionale presente e passato (e futuro nel passato)

- imperativo

- pronomi CI e NE

- Forma riflessiva, impersonale e impersonale riflessiva

- Espressioni impersonali

- Quello / bello

- Volerci / metterci

Materiał leksykalny:

- Tempo, viaggi, mezzi di trasporto;

- Gli italiani e le feste;

- L'alimentazione e gli italiani a tavola;

- Ccinema italiano;

-Fare la spesa, i supermercati, i negozi, i prodotti alimentari;

- I negozi, la moda italiana;

- La tv, il tempo libero;

- Dare indicazioni stradali;

- La stampa italiana, la tv;

- La musica italiana

Materiał jest utrwalany w postaci:

- ćwiczeń (ze słuchu, pisemnych, ustnych);

- streszczeń, komentarzy do tekstu;

- dyskusji i dialogów;

- krótkich prac pisemnych.

Pragmatica:

- Parlare al passato

- Espressioni utili per viaggiare

- Parlare del tempo

- Organizzare una gita

- Ordinare al ristorante

- Esprimere possesso

- Esprimere preferenze

- Raccontare la trama di un film

- Parlare di ricordi

- Descrivere abitudini del passato

- Raccontare e descrivere il passato

- Esprimere accordo e disaccordo

- Parlare di cinema

- Esprimere gioia, rammarico o disappunto

- Fare la spesa quantificando la quantità

- Offrire, accettare, rigiutare un aiuto

- Raccontare un incontro

- Espressioni utili per fare spese

- Chiedere ed esprimere un parere

- Discutere di un programma televisivo

- Criticare e/o motivare le proprie preferenze

- Chidere qualcosa in prestito

- Esprimere un parere

- Esprimere dispiacere

- Chiedere un favore

- Esprimere un desiderio

- Parlare di generi di programmi televisivi

- Dare consigli

- Dare ordini

- chiedere e dare indicazioni stradali

- Parlare di un concerto

- Chiedere un favore, giustificarsi

- Proporre delle alternative

- Esprimere un desiderio realizzabile

- Chiedere qualcosa in modo gentile

- Esprimere un'opinione personale

- Riferire un'opinione altrui

- Esprimere un desiderio non realizzato

Literatura:

Podręcznik wiodący:

T. Marin, S. Magnelli: Nuovissimo Progetto Italiano 1, Ed. Edilingua (libro di teoria e libro degli esercizi)

A. Latino, M. Muscolino: Una Nuova Grammatica per tutti 1, Ed. Edilingua

L. La Cifra: Generazione Y, Hoepli Edizioni

Materiały uzupełniające:

D. Baldassarri, M. Brizzi, Centro 1, Edilingua 2014.

S. Bailini, S. Consonno, I verbi italiani, Alma Edizioni 2008;

C. M. Naddeo, I pronomi italiani, Alma Edizioni 2005;

A. De Giuli, Le preposizioni italiane, Alma Edizioni 2007;

S. Bailini, S. Consonno, Ricette per parlare, Alma Edizioni 2002.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student:

- na poziomie podstawowym posiada uporządkowaną wiedzę na temat języka/języków wybranej specjalności, tak w ujęciu diachronicznym, jak i synchronicznym oraz zna stosowną terminologię gramatyczną;

- ma świadomość zmienności języka, w szczególności jego warstwy semantycznej, jak również ewolucji systemów gramatycznych;

- potrafi przekazywać swoje poglądy z wykorzystaniem rozmaitych form komunikacji i różnych mediów, w przypadku filologii klasycznej w języku tak polskim jak i – na poziomie podstawowym – obcym, w przypadku filologii nowożytnej w języku/ językach wybranej specjalności;

- rozumie potrzebę stałego pogłębiania swojej wiedzy;

- potrafi pracować w zespole.

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja efektów kształcenia dokonywana jest na podstawie kartkówek i testów śródsemestralnych oraz kolokwium końcowego (minimum konieczne do uzyskania oceny dostatecznej = 60%).

Ocenie ciągłej podlega również aktywność Studenta podczas zajęć, przygotowanie do zajęć oraz umiejętność wypowiedzi.

W razie braku możliwości przerowadzenia zaliczenia stacjonarnego, odbędzie się on online, za pośrednictwem platformy moodle oraz MS Teams.

Na ocenę bardzo dobrą (5) student doskonale rozumie podstawowe zasady gramatyczne obowiązujące w standardowym języku włoskim (FW1_W10). Uczestnik zajęć potrafi swobodnie posługiwać się językiem włoskim na poziomie A1, co stanowi fundament do osiągnięcia zaawansowanego poziomou C1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (FW1_U01). Ponadto, jest gotów do ciągłego pogłębiania swojej wiedzy oraz do jej krytycznej oceny (FW1_K01).

Na ocenę dobrą (4) student dobrze rozumie podstawowe zasady gramatyczne obowiązujące w standardowym języku włoskim (FW1_W10). Uczestnik zajęć potrafi posługiwać się językiem włoskim na poziomie A1, co stanowi fundament do osiągnięcia zaawansowanego poziomou C1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (FW1_U01). Ponadto, jest gotów do pogłębiania swojej wiedzy oraz do jej krytycznej oceny (FW1_K01).

Na ocenę dostateczną (3) student dostatecznie dobrze rozumie podstawowe zasady gramatyczne obowiązujące w standardowym języku włoskim (FW1_W10). Uczestnik zajęć potrafi dostatecznie komunikatywnie posługiwać się językiem włoskim na poziomie A1, co stanowi fundament do osiągnięcia zaawansowanego poziomou C1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (FW1_U01). Ponadto, jest gotów do pogłębiania swojej wiedzy oraz do jej oceny (FW1_K01).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Białecki, Agnieszka Ciarkowska-Nguyen, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Piotr Białecki, Agnieszka Ciarkowska-Nguyen
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Białecki, Agnieszka Ciarkowska-Nguyen, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Piotr Białecki, Agnieszka Ciarkowska-Nguyen
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Kurs języka włoskiego na poziomie A2. Przewiduje poznanie struktur języka włoskiego (gramatyka, leksyka oraz pragmatyka) sprecyzowanego w ramach Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Pełny opis:

Student potrafi wyrażać się spontanicznie na proste tematy związane z życiem codziennym oraz z ich otoczeniem. Potrafi porozumiewać się w prostych sytuacjach komunikacyjnych, związanych z prostą i bezpośrednią wymianą informacji.

Student rozumie podstawowe teksty związane z tematyką życia codziennego oraz spraw codziennych.

Materiał gramatyczny (A2):

- czas przeszły dokonany (passato prossimo);

- czas przeszły niedokonany (imperfetto);

- czas przyszły (futuro semplice);

- futuro composto

- zaimki dzierżawcze (possessivi);

- trapassato prossimo

- zaimki dopełnienia bliższego i dalszego (pronomi diretti e indiretti);

- przyimki (preposizioni).

- condizionale presente e passato (e futuro nel passato)

- imperativo

- pronomi CI e NE

- Forma riflessiva, impersonale e impersonale riflessiva

- Espressioni impersonali

- Quello / bello

- Volerci / metterci

Materiał leksykalny:

- Tempo, viaggi, mezzi di trasporto;

- Gli italiani e le feste;

- L'alimentazione e gli italiani a tavola;

- Ccinema italiano;

-Fare la spesa, i supermercati, i negozi, i prodotti alimentari;

- I negozi, la moda italiana;

- La tv, il tempo libero;

- Dare indicazioni stradali;

- La stampa italiana, la tv;

- La musica italiana

Materiał jest utrwalany w postaci:

- ćwiczeń (ze słuchu, pisemnych, ustnych);

- streszczeń, komentarzy do tekstu;

- dyskusji i dialogów;

- krótkich prac pisemnych.

Pragmatica:

- Parlare al passato

- Espressioni utili per viaggiare

- Parlare del tempo

- Organizzare una gita

- Ordinare al ristorante

- Esprimere possesso

- Esprimere preferenze

- Raccontare la trama di un film

- Parlare di ricordi

- Descrivere abitudini del passato

- Raccontare e descrivere il passato

- Esprimere accordo e disaccordo

- Parlare di cinema

- Esprimere gioia, rammarico o disappunto

- Fare la spesa quantificando la quantità

- Offrire, accettare, rigiutare un aiuto

- Raccontare un incontro

- Espressioni utili per fare spese

- Chiedere ed esprimere un parere

- Discutere di un programma televisivo

- Criticare e/o motivare le proprie preferenze

- Chidere qualcosa in prestito

- Esprimere un parere

- Esprimere dispiacere

- Chiedere un favore

- Esprimere un desiderio

- Parlare di generi di programmi televisivi

- Dare consigli

- Dare ordini

- chiedere e dare indicazioni stradali

- Parlare di un concerto

- Chiedere un favore, giustificarsi

- Proporre delle alternative

- Esprimere un desiderio realizzabile

- Chiedere qualcosa in modo gentile

- Esprimere un'opinione personale

- Riferire un'opinione altrui

- Esprimere un desiderio non realizzato

Literatura:

Podręcznik wiodący:

T. Marin, S. Magnelli: Nuovissimo Progetto Italiano 1, Ed. Edilingua (libro di teoria e libro degli esercizi)

A. Latino, M. Muscolino: Una Nuova Grammatica per tutti 1, Ed. Edilingua

L. La Cifra: Generazione Y, Hoepli Edizioni

Materiały uzupełniające:

D. Baldassarri, M. Brizzi, Centro 1, Edilingua 2014.

S. Bailini, S. Consonno, I verbi italiani, Alma Edizioni 2008;

C. M. Naddeo, I pronomi italiani, Alma Edizioni 2005;

A. De Giuli, Le preposizioni italiane, Alma Edizioni 2007;

S. Bailini, S. Consonno, Ricette per parlare, Alma Edizioni 2002.

Wymagania wstępne:

Weryfikacja efektów kształcenia dokonywana jest na podstawie kartkówek i testów śródsemestralnych. (minimum konieczne do uzyskania oceny dostatecznej = 60%).

Ocenie ciągłej podlega również aktywność Studenta podczas zajęć, przygotowanie do zajęć oraz umiejętność wypowiedzi.

W razie braku możliwości przeprowadzenia zaliczenia stacjonarnego, odbędzie się on online, za pośrednictwem platformy Moodle oraz MS Teams.

Na ocenę bardzo dobrą (5) student doskonale rozumie podstawowe zasady gramatyczne obowiązujące w standardowym języku włoskim (FW1_W10). Uczestnik zajęć potrafi swobodnie posługiwać się językiem włoskim na poziomie A1, co stanowi fundament do osiągnięcia zaawansowanego poziomu C1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (FW1_U01). Ponadto, jest gotów do ciągłego pogłębiania swojej wiedzy oraz do jej krytycznej oceny (FW1_K01).

Na ocenę dobrą (4) student dobrze rozumie podstawowe zasady gramatyczne obowiązujące w standardowym języku włoskim (FW1_W10). Uczestnik zajęć potrafi posługiwać się językiem włoskim na poziomie A1, co stanowi fundament do osiągnięcia zaawansowanego poziomu C1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (FW1_U01). Ponadto, jest gotów do pogłębiania swojej wiedzy oraz do jej krytycznej oceny (FW1_K01).

Na ocenę dostateczną (3) student dostatecznie dobrze rozumie podstawowe zasady gramatyczne obowiązujące w standardowym języku włoskim (FW1_W10). Uczestnik zajęć potrafi dostatecznie komunikatywnie posługiwać się językiem włoskim na poziomie A1, co stanowi fundament do osiągnięcia zaawansowanego poziomu C1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (FW1_U01). Ponadto, jest gotów do pogłębiania swojej wiedzy oraz do jej oceny (FW1_K01).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia 4, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Ciarkowska-Nguyen, Francesco Lanzetta, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Agnieszka Ciarkowska-Nguyen, Francesco Lanzetta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia 4 - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)