Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka włoskiego - gramatyka, pragmatyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-F-FW-I-1-PNJWgram
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka włoskiego - gramatyka, pragmatyka
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FW1_W10, FW1_U01, FW1_K01

Skrócony opis:

Kurs języka włoskiego na poziomie A1.

Pełny opis:

Celem kursu jest nauczenie Studenta podstawowych struktur gramatycznych, obowiązujących w standardowym języku włoskim na poziomie A1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Materiał jest utrwalany w postaci:

- pisemnych i ustnych ćwiczeń indywidualnych,

- pracy w parach i podgrupach,

- rozmów frontalnych i indywidualnych z wykładowcą,

- zabaw i zajęć interaktywnych przy użyciu multimediów, gier, itp.

Literatura:

M.G. Tommasini, M.F. Diaco, Spazio Italia, 2015

S. Nocchi, Grammatica pratica della lingua italiana, Alma Edizioni, 2006

S. Bailini, S. Consonno, I verbi italiani, Alma Edizioni 2008;

C. M. Naddeo, I pronomi italiani, Alma Edizioni 2005;

A. De Giuli, Le preposizioni italiane, Alma Edizioni 2007;

S. Widłak, Gramatyka języka włoskiego, Wiedza powszechna, 2002;

M. R. Landriani, Grammatica attiva. Italiano per stranieri, Mondadori Education, 2012;

Z. i A. Szewc, Włoskie czasowniki nieregularne, Wiedza Powszechna.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student rozumie podstawowe zasady gramatyczne obowiązujące w standardowym języku włoskim (FW1_W10). Uczestnik zajęć potrafi posługiwać się językiem włoskim na poziomie A1, co stanowi fundament do osiągnięcia zaawansowanego poziomou C1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (FW1_U01). Ponadto, jest gotów do ciągłego pogłębiania swojej wiedzy oraz do jej krytycznej oceny (FW1_K01).

Opis ECTS: 2,5 punktu (63 godziny, 1 punkt ECTS = 25 godzin)

Udział w zajęciach: 60 godzin.

Przygotowanie do sprawdzianów: 5 godzin.

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja efektów kształcenia dokonywana jest na podstawie kartkówek i testów śródsemestralnych oraz kolokwium końcowego (minimum konieczne do uzyskania oceny dostatecznej = 60%).

Ocenie ciągłej podlega również aktywność Studenta podczas zajęć, przygotowanie do zajęć oraz umiejętność wypowiedzi.

W razie braku możliwości przerowadzenia egzaminu stacjonarnego, odbędzie się on online, za pośrednictwem platformy moodle oraz MS Teams.

Na ocenę bardzo dobrą (5) student doskonale rozumie podstawowe zasady gramatyczne obowiązujące w standardowym języku włoskim (FW1_W10). Uczestnik zajęć potrafi swobodnie posługiwać się językiem włoskim na poziomie A1, co stanowi fundament do osiągnięcia zaawansowanego poziomou C1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (FW1_U01). Ponadto, jest gotów do ciągłego pogłębiania swojej wiedzy oraz do jej krytycznej oceny (FW1_K01).

Na ocenę dobrą (4) student dobrze rozumie podstawowe zasady gramatyczne obowiązujące w standardowym języku włoskim (FW1_W10). Uczestnik zajęć potrafi posługiwać się językiem włoskim na poziomie A1, co stanowi fundament do osiągnięcia zaawansowanego poziomou C1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (FW1_U01). Ponadto, jest gotów do pogłębiania swojej wiedzy oraz do jej krytycznej oceny (FW1_K01).

Na ocenę dostateczną (3) student dostatecznie dobrze rozumie podstawowe zasady gramatyczne obowiązujące w standardowym języku włoskim (FW1_W10). Uczestnik zajęć potrafi dostatecznie komunikatywnie posługiwać się językiem włoskim na poziomie A1, co stanowi fundament do osiągnięcia zaawansowanego poziomou C1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (FW1_U01). Ponadto, jest gotów do pogłębiania swojej wiedzy oraz do jej oceny (FW1_K01).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Białecki, Agnieszka Ciarkowska-Nguyen, Małgorzata Ślarzyńska
Prowadzący grup: Piotr Białecki, Agnieszka Ciarkowska-Nguyen
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Kurs języka włoskiego na poziomie A1.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Białecki, Agnieszka Ciarkowska-Nguyen, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Piotr Białecki, Agnieszka Ciarkowska-Nguyen
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Kurs gramatyki języka włoskiego na poziomie A1 dla studentów I roku filologii włoskiej (semestr zimowy).

Pełny opis:

Najważniejsze zagadnienia gramatyczne:

pronuncia

sostantivi, aggettivi

articoli determinativi

articoli indeterminativi

partitivo

presente

verbi riflessivi

preposizioni

possessivi

passato prossimo

Literatura:

Podręcznik:

Nuovissimo Progetto Italiano, 1, Libro dello studente, Edilingua, 2019.

Nuovissimo Progetto Italiano, 1, Quaderno degli esercizi, Edilingua, 2019.

Materiały uzupełniające:

C. Ciulli, A. L. Proietti, da zero a cento, Firenze, ALMA, 2005.

Italiano per Stranieri, materiały elektroniczne Loescher Editore.

K. Foremniak, Włoski w tłumaczeniach, Gramatyka, 1-2, Warszawa, Preston Publishing, 2015-2016.

S. Nocchi, Grammatica pratica della lingua italiana, Firenze, ALMA, 2006.

M. Ricci, Via della Grammatica, Roma, Edilingua, 2011.

Materiały będą udostępniane przez prowadzących na platformie Moodle.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Ciarkowska-Nguyen, Julia Krauze, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Agnieszka Ciarkowska-Nguyen, Julia Krauze
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)