Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka włoskiego - słownictwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-F-FW-I-1-PNJWslow
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka włoskiego - słownictwo
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=15683
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza:

FW1_W10


Umiejętności:

FW1_U01


Kompetencje:

FW1_K01


Skrócony opis:

Kurs języka włoskiego od podstaw. Celem kursu jest poznanie i utrwalenie słownictwa odpowiadającego poziomom A1-A2 oraz ćwiczenie wypowiedzi ustnych w języku włoskim.

Pełny opis:

Kurs obejmuje ćwiczenie wypowiedzi ustnych w języku włoskim oraz ćwiczenia leksykalne w zakresie następujących tematów:

- przedstawianie się/dane personalne;

- opis osób i przedmiotów;

- tworzenie pytań

- narodowości

- przedmioty w szkole/biurze

- podstawowe wyrażenia idiomatyczne

- środki transportu;

- liczby i godziny

- czas wolny/zainteresowania;

- opis domu/mieszkania;

- pory roku, miesiące, dni tygodnia;

- pogoda;

- kawiarnia; rodzaje kaw, kawiarka (elementy kultury Włoch)

- la colazione all'italiana

- Boże Narodzenie we Włoszech

Formy wypowiedzi ustnych:

- monolog (np. opis zdjęcia, wypowiedź o sposobach spędzania czasu wolnego itd.);

- dialog.

Literatura:

Bailini S., Consonno S., Ricette per parlare, Alma Edizioni 2002

Bertoni S., Nocchi S., Le parole italiane, Alma Edizioni 2004

Cattunar J., Colombo F., Attiva il lessico, Le Monnier 2013

Jenerowicz A., Giorgi C., Italiano. Repetytorium tematyczno-leksykalne, Wagros 2000

L. Guglielmino , E. Paterna, Una parola tira l'altra 1 e 2, Guerra Edizioni, 2007

Federico Benedetti, Język włoski dla początkujących - zeszyt ćwiczeń, Nowela ASSIMIL 2020

Foremniak K., Włoski w tłumaczeniach. Gramatyka. Poziom A1. Część 1, Preston Publishing 2019

Materiały autorskie opracowane przez wykładowcę.

Wszystkie materiały z zajęć oraz prace domowe są umieszczane na platformie Moodle.

link:

https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=33158

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student:

- zna miejsce i znaczenie nauk filologicznych w obszarze

nauk humanistycznych oraz specyfikę metodologiczną

przedmiotu badań językoznawczych (FW1_W10)

- potrafi posługiwać się językiem włoskim na poziomie co

najmniej C1 oraz drugim językiem obcym na poziomie

co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu

Kształcenia Językowego (FW1_U01)

- ciągłego pogłębiania swojej wiedzy oraz do jej

krytycznej oceny (FW1_K01)

OPIS ECTS: 1 punkt (62,5 godzin; 1 punkt = 25 godzin)

Udział w zajęciach: 30 godzin,

Systematyczne przygotowanie do zajęć, praca własna - 25 godzin

Przygotowanie do kolokwiów: 7,5 godziny.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

kartkówki na każdych zajęciach, testy z większej partii materiału, ocenianie ciągłe aktywności studentów, prace domowe ecc.

Osoba, która była nieobecna 3 razy lub więcej zobowiązana jest do zaliczenia dodatkowej partii materiału dotyczącej leksyki. Test lub zaliczenie ustne.

Dopuszczane są 2 nieobecności nieusprawiedliwione w ciągu semestru.

Zajęcia odbywają się z trybie stacjonarnym.

W semestrze przewidziane są dwa kolokwia z większej partii materiału. kolokwia odbędą się tylko w jednym terminie. osoby, które nie zaliczyły lub nie przystąpiły do kolokwium w podanym terminie będą miały możliwość przystąpienia do testu/testów w drugim terminie na końcu semestru.

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie min.60% z kolokwium, obecność na zajęciach oraz praca w semestrze.

Metody dydaktyczne

WIEDZA

Prowadzący wprowadza nowe zagadnienia za pomocą opowiadania i metod ćwiczeniowo-praktycznych. Stosowane są także zróżnicowane metody eksponujące. Nabyta przez Studenta wiedza weryfikowana jest za pomocą ćwiczeń i projektów.

UMIEJĘTNOŚCI

Umiejętności Studentów rozwijane są podczas ćwiczeń w parach i niewielkich grupach. Metoda ćwiczeniowa sprzyja rozwojowi zainteresowań poznawczych. Metoda projektu pozwala na rozwój umiejętności wykorzystania różnych źródeł informacji oraz wpływa na kształtowanie umiejętności pracy w zespole.

KOMPETENCJE

Student wzmacnia swoje kompetencje poprzez liczne ćwiczenia i zadania praktyczne, które pozwalają na zastosowanie nabytej wiedzy teoretycznej.

Weryfikacja efektów kształcenia dokonywana jest na podstawie kartkówek i testów śródsemestralnych oraz kolokwium końcowego.

Ocenie ciągłej podlega również aktywność Studenta podczas zajęć, przygotowanie do zajęć oraz umiejętność wypowiedzi.

Kryteria oceniania:

- ocena niedostateczna (2) - student nie opanował wymagań na ocenę dostateczną;

- ocena dostateczna (3) - student w stopniu podstawowym opanował słownictwo dotyczące każdego z kręgów leksykalnych omawianych na zajęciach (FW1_W10). Potrafi wykorzystać językowe środki leksykalne i gramatyczne do tworzenia prostych wypowiedzi ustnych (monologów i dialogów). W stopniu zadowalającym potrafi wykorzystać w komunikacji wskazówki i uwagi krytyczne wykładowcy (FW1_U04).

- ocena dobra (4) - student w stopniu dobrym opanował słownictwo dotyczące każdego z kręgów leksykalnych omawianych na zajęciach (FW1_W10). Potrafi wykorzystać językowe środki leksykalne i gramatyczne do tworzenia prostych wypowiedzi ustnych (monologów i dialogów). W stopniu dobrym potrafi wykorzystać w komunikacji wskazówki i uwagi krytyczne wykładowcy (FW1_U04).

- ocena bardzo dobra (5) - student opanował słownictwo dotyczące każdego z kręgów leksykalnych omawianych na zajęciach. Samodzielnie rozszerza swoją bazę środków leksykalnych (FW1_W10). Potrafi wykorzystać językowe środki leksykalne i gramatyczne do tworzenia prostych oraz bardziej złożonych wypowiedzi ustnych (monologów i dialogów). W stopniu bardzo dobrym potrafi wykorzystać w komunikacji wskazówki i uwagi krytyczne wykładowcy (FW1_U04).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Ciarkowska-Nguyen, Małgorzata Ślarzyńska
Prowadzący grup: Agnieszka Ciarkowska-Nguyen
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Ciarkowska-Nguyen, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Agnieszka Ciarkowska-Nguyen
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Ciarkowska-Nguyen, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Agnieszka Ciarkowska-Nguyen
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)