Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Włochy średniowieczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-F-FW-I-1-WSrednio
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Włochy średniowieczne
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

historia

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FW1_W04

FW1_W05

FW1_U06

FW1_K04

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych.

Skrócony opis:

Wykład poświęcony jest historii Włoch w średniowieczu. Obejmuje zagadnienia związane z historią polityczną, społeczną, religijną i kulturalną Półwyspu Apenińskiego.

Pełny opis:

Wykład poświęcony jest historii Włoch od upadku Cesarstwa Zachodniego do schyłku XV wieku. Obejmuje zagadnienia związane z historią polityczną, społeczną, religijną i kulturalną Półwyspu Apenińskiego. Jego celem jest pokazanie powiązań między różnymi aspektami procesów historycznych i ich wpływu na obecny kształt kultury europejskiej. Wykładowi towarzyszyć będą prezentacje multimedialne.

Literatura:

Literatura podstawowa:

- J. A. Gierowski, Historia Włoch, Wrocław-Warszwa-Kraków 2003 (lub inne wydania).

- H. Manikowska, Włochy średniowieczne, Warszawa 2007.

- B. Zientara, Historia powszechna średniowiecza, różne wydania.

Lietatura uzupełniająca:

- B. Beuys, Florencja. Świat miasta- miasto świata, Warszawa 1995.

- J. Hauziński, Fryderyk II Hohenstauf cesarz rzymski, Poznań 2015.

- A. Pieniądz, Tradycja i władza: Królestwo Włoch pod panowaniem Karolingów 774-875, Wrocław 2007.

- G. Procacci, Historia Włochów, Warszwa 1983.

- S. Runciman, Nieszpory sycylijskie, Katowice 1997.

- J. Strzelczyk, Longobardowie. Ostatni z wielkiej wędrówki ludów, Warszawa 2014.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student posiada podstawową wiedzę o historii badanego obszaru, zarówno pod kątem wpływów innych kultur na kulturę włoską i odwrotnie (FW1_W04), zna i rozumie historię badanego obszaru w wymiarze politycznym, ekonomicznym, społecznym i kulturowym (FW1_W05). Posiada umiejętność dokonania średniozaawansowanej analizy wybranego tworu cywilizacji obszaru kulturowego wybranej specjalności, interpretacji fenomenów kulturowych, literackich i artystycznych, lokując je przy tym w szerszym kontekście historyczno‐kulturowym (FW1_U06). Jest świadomy przynależności do europejskiego kręgu kulturowego i współodpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego Europy i poszczególnych jej regionów, w szczególności dziedzictwa obszaru kulturowego Włoch (FW1_K04).

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę dostateczną Student posiada ogólną wiedzę o historii badanego obszaru, zarówno pod kątem wpływów innych kultur na kulturę włoską i odwrotnie (FW1_W04), zna i rozumie historię badanego obszaru w wymiarze politycznym, ekonomicznym, społecznym i kulturowym (FW1_W05). Posiada umiejętność dokonania średniozaawansowanej analizy wybranego tworu cywilizacji obszaru kulturowego wybranej specjalności, interpretacji fenomenów kulturowych, literackich i artystycznych, lokując je przy tym w szerszym kontekście historyczno‐kulturowym (FW1_U06). Jest zasadniczo świadomy przynależności do europejskiego kręgu kulturowego i współodpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego Europy i poszczególnych jej regionów, w szczególności dziedzictwa obszaru kulturowego Włoch (FW1_K04).

Na ocenę dobrą Student ma dobrze usystematyzowaną podstawową wiedzę o historii badanego obszaru, zarówno pod kątem wpływów innych kultur na kulturę włoską i odwrotnie, ilustrując to konkretnymi przykładami (FW1_W04), zna i rozumie historię badanego obszaru w wymiarze politycznym, ekonomicznym, społecznym i kulturowym (FW1_W05). Posiada umiejętność dokonania średniozaawansowanej analizy wybranego tworu cywilizacji obszaru kulturowego wybranej specjalności, interpretacji fenomenów kulturowych, literackich i artystycznych, lokując je przy tym w szerszym kontekście historyczno‐kulturowym (FW1_U06). Jest świadomy przynależności do europejskiego kręgu kulturowego i współodpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego Europy i poszczególnych jej regionów, w szczególności dziedzictwa obszaru kulturowego Włoch (FW1_K04).

Na ocenę dobrą Student ma bardzo dobrze usystematyzowaną wiedzę o historii badanego obszaru, zarówno pod kątem wpływów innych kultur na kulturę włoską i odwrotnie, ilustrując to licznymi konkretnymi przykładami (FW1_W04), zna i bardzo dobrze rozumie historię badanego obszaru w wymiarze politycznym, ekonomicznym, społecznym i kulturowym (FW1_W05). Posiada umiejętność dokonania średniozaawansowanej analizy wybranego tworu cywilizacji obszaru kulturowego wybranej specjalności, interpretacji fenomenów kulturowych, literackich i artystycznych, lokując je przy tym w szerszym kontekście historyczno‐kulturowym (FW1_U06). Jest świadomy przynależności do europejskiego kręgu kulturowego i współodpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego Europy i poszczególnych jej regionów, w szczególności dziedzictwa obszaru kulturowego Włoch (FW1_K04).

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Głusiuk, Małgorzata Ślarzyńska
Prowadzący grup: Anna Głusiuk
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aVNOVYwqUSZwo_ZP0cKzO-bKqHh9ovFcg2sWfmdHRwMo1%40thread.tacv2/conversations?groupId=a28dfb91-2f29-4563-bbc2-5038c5ebb1fb&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykład dotyczy historii Włoch od upadku Cesarstwa Zachodniego do połowy XV wieku. Przedstawione treści obejmują zagadnienia związane z historią Półwyspu Apenińskiego.

Pełny opis:

Na zajęciach będzie omawiana następująca tematyka: Rzym na początku średniowiecza, Italia pod panowaniem Gotów i Bizancjum, Longobardowie i koniec jedności Italii, Chrześcijaństwo, początki papiestwa i wzrost jego znaczenia, Normanie na południu Włoch, monastycyzm, cesarstwo i papiestwo pomiędzy XII-XIII eiekiem, republiki morskie, miasta średniowiecznej Italii, educare necesse est- szkoły i powstawanie uniwersytetów, znane rody średniowiecznej Italii, czarna śmierć i czas zarazy, kultura średniowiecznej Italii (literatura, malarstwo, rzeźba), kobiety i ich rola w społeczeństwie.

Literatura:

1. Gierowski J. A., Historia Włoch, Wrocław-Warszwa-Kraków 2003 (lub inne wydania).

2. Procacci G., Historia Włochów, Warszwa 1983.

3. skrypt: H. Manikowska, Włochy średniowieczne, Warszawa 2007.

4. Zorzi A., Manuale di storia medievale, Torino 2016.

5. Diotti U. La Civiltà del basso Medioevo, Novara 2003.

6. Diotti UM. Le Civiltà dell'alto medioevo, Novara 2003.

Wymagania wstępne:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Ślarzyńska, Anna Zajchowska-Bołtromiuk, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Anna Zajchowska-Bołtromiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykład poświęcony jest historii Włoch od upadku Cesarstwa Zachodniego do połowy XV wieku (pokój w Lodi). Obejmuje zagadnienia związane z historią polityczną, społeczną, religijną i kulturalną Półwyspu Apenińskiego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Satora, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Magdalena Satora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

OPIS ECTS - 3 punkty


Udział w zajęciach: 30 godzin,

Przygotowanie do egzaminu: 45 godzin

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)