Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstep do nauki o języku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-F-FW-I-1-WstNaJez
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstep do nauki o języku
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FW1_W01

FW1_W10

FW1_U07

FW1_K03

Wymagania wstępne:

Wiedza o języku z zakresu szkoły podstawowej i średniej.

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia lingwistyczne, a więc przede wszystkim odpowiedź na pytanie, czym w ogóle jest język, z czego składa się system językowy i jakie są reguły jego użycia. Treści przyswajane w cyklu zajęć będą stanowiły podstawę studiowania przedmiotów językoznawczych w całym cyklu studiów polonistycznych.

Pełny opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawowymi problemami językoznawstwa ogólnego oraz przygotowanie ich do studiowania kolejnych przedmiotów lingwistycznych.

Student poznaje strukturę języka jako systemu proporcjonalnych układów znaków oraz dowiaduje się, że istnieją reguły użycia tego systemu wspólne dla wszystkich jego użytkowników. Ma okazję samodzielnie zmierzyć się z lekturą tekstów lingwistycznych i opanować podstawową terminologię, z którą będzie się stykał w dalszym ciągu kształcenia filologicznego. W czasie wykładu student uczy się dyskusji na temat trudnych, abstrakcyjnych problemów języka naturalnego.

ZAKRES TEMATYCZNY WYKŁADU:

1. Język naturalny i jego definicje

2. Pojęcie znaku językowego

3. Wybrane zagadnienia semantyki lingwistycznej

4. Wybrane zagadnienia pragmatyki lingwistycznej

5. Syntaktyka jako aspekt znaku językowego

6. Podsystemy języka naturalnego

-podsystem składniowy

-podsystem morfologiczny

-podsystem fonologiczny

7. Językoznawstwo synchroniczne i diachroniczne

8. Zagadnienie pokrewieństwa językowego

Literatura:

1. Bobrowski I., Zaproszenie do językoznawstwa, Kraków 1998

2. Chomsky N., Struktura głęboka a struktura powierzchniowa,

[w:] Semiotyka dziś i wczoraj. Wybór tekstów, pod red. J. Pelza

i L. Koja. Wrocław 1991, s. 361-363.

3. De Saussure F., Szkice z językoznawstwa ogólnego, Warszawa 2004.

4. Grzegorczykowa R., Wstęp do językoznawstwa, Warszawa 2012

5. Grzegorczykowa R., 2010, Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, Warszawa 2010.

6. Kowalski M., Idiosynchronia – panchronia – diachronia jako ontologiczne tryby istnienia języka w czasie. Kilka uwag na temat myśli naukowej F. de Saussure’a, [w:] „The Peculiarity of Man”, tom 19 Czas i przestrzeń, Kielce 2014

7. Pisarkowa K., Pragmatyczne spojrzenie na akt mowy [w:] Z

pragmatycznej stylistyki, semantyki i historii języka. Wybór

zagadnień, Kraków 1994, s. 11-23.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Akty i gatunki mowy, red. J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska, J. Szadura, Lublin 2004.

2. Milewski T., Założenia językoznawstwa typologicznego [w:] tegoż, Teoria, typologia i historia języka. Kraków 1993, s. 88-

116.

3. Zdunkiewicz D., Akty mowy [w:] Współczesny język polski pod red. J. Bartmińskiego, Lublin 2001, s. 269-280.

4. Żuk G., Językowy obraz świata w lingwistyce polskiej przełomu wieków, [w:] Przeobrażenia w języku i komunikacji medialnej na przełomie XX i XXI wieku,

red. Małgorzata Karwatowska i Adam Siwiec, Chełm 2010, s. 239–257.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Po cyklu wykładów student:

zna i rozumie miejsce i znaczenie nauk filologicznych w obszarze nauk humanistycznych oraz specyfikę metodologiczną przedmiotu badań językoznawczych

zna i rozumie zmienność języka, jego warstwy semantycznej oraz ewolucji systemów gramatycznych

potrafi posługiwać się uznanymi w filologii metodami, w swojej pracy wykazując zdolność do zachowania spójności metodologicznej

jest gotów do ciągłego pogłębiania swojej wiedzy oraz do jej krytycznej oceny

Opis ECTS:

Udział w wykładzie: 30 godz.

Przygotowanie do zajęć (lektura tekstów i rozwiązywanie testów na platformie Moodle): 40 godz.

Przygotowanie do egzaminu: 20 godz.

Łącznie 90 godz. = 3 p. ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Student uzyskuje ocenę niedostateczną, jeżeli nie opanował efektów uczenia się.

Student uzyskuje ocenę dostateczną, jeżeli:

- (FW1_W01) dostatecznie zna i rozumie miejsce i znaczenie nauk filologicznych w obszarze nauk humanistycznych oraz specyfikę metodologiczną przedmiotu badań językoznawczych

- w stopniu dostatecznym zna i rozumie zmienność języka, jego warstwy semantycznej oraz ewolucji systemów gramatycznych

- w stopniu dostatecznym potrafi posługiwać się uznanymi w filologii metodami, w swojej pracy wykazując zdolność do zachowania spójności metodologicznej

- w stopniu dostatecznym jest gotów do ciągłego pogłębiania swojej wiedzy oraz do jej krytycznej oceny

Dobrą ocenę uzyskuje Student, który:

- dobrze zna podstawową terminologię z dziedziny językoznawstwa, wymienia działy tej nauki i umie uzasadnić jej interdyscyplinarny charakter;

- w dobrym stopniu ma uporządkowaną wiedzę, obejmującą wybrane teorie i nurty metodologiczne, wypracowane w obszarze językoznawstwa; ma dobrą wiedzę o dwudziestowiecznych osiągnięciach w tym zakresie i kierunkach ich rozwojuz zakresu wybranych zagadnień, które będą mu potrzebne w dalszym studiowaniu przedmiotów językoznawczych;

- w dobrym stopniu ma uporządkowaną wiedzę na temat języka jako systemu znaków, a także świadomość jego złożoności oraz problematyki związanej z użyciem systemu;

- dobrze potrafi posługiwać się podstawowymi narzędziami językoznawczymi, m.in. dokonywać uproszczonej analizy morfologicznej i składniowej; wskazywać elementy aktów mowy, rozpoznawać funkcje języka;

Bardzo dobrą ocenę uzyskuje Student, który:

- bardzo dobrze zna podstawową terminologię z dziedziny językoznawstwa, wymienia działy tej nauki i umie uzasadnić jej interdyscyplinarny charakter;

- w bardzo dobrym stopniu ma uporządkowaną wiedzę, obejmującą wybrane teorie i nurty metodologiczne, wypracowane w obszarze językoznawstwa; ma bardzo dobrą wiedzę o dwudziestowiecznych osiągnięciach w tym zakresie i kierunkach ich rozwoju z zakresu wybranych zagadnień, które będą mu potrzebne w dalszym studiowaniu przedmiotów językoznawczych;

- w bardzo dobrym stopniu ma uporządkowaną wiedzę na temat języka jako systemu znaków, a także świadomość jego złożoności oraz problematyki związanej z użyciem systemu;

- bardzo dobrze potrafi posługiwać się podstawowymi narzędziami językoznawczymi, m.in. dokonywać uproszczonej analizy morfologicznej i składniowej; wskazywać elementy aktów mowy, rozpoznawać funkcje języka;

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Kowalski, Małgorzata Ślarzyńska
Prowadzący grup: Mateusz Kowalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Doboszyńska-Markiewicz, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Katarzyna Doboszyńska-Markiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w wykładzie: 30 godz.

Przygotowanie do zajęć (lektura tekstów i rozwiązywanie testów na platformie Moodle): 40 godz.

Przygotowanie do egzaminu: 20 godz.


Łącznie 90 godz. = 3 p. ECTS


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Doboszyńska-Markiewicz, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Katarzyna Doboszyńska-Markiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w wykładzie: 30 godz.

Przygotowanie do zajęć (lektura tekstów i rozwiązywanie testów na platformie Moodle): 40 godz.

Przygotowanie do egzaminu: 20 godz.


Łącznie 90 godz. = 3 p. ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)