Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gramatyka opisowa języka włoskiego II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-F-FW-I-2-GrOpJW-C
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gramatyka opisowa języka włoskiego II
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: włoski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

językoznawstwo

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FW1_W10, FW1_U01, FW1_K01

Wymagania wstępne:

Znajomość języka włoskiego na poziomie A2.

Skrócony opis:

Ćwiczenia stanowią uzupełnienie praktyczne do wykładu "Gramatyka opisowa języka włoskiego" dla studentów II roku filologii włoskiej oraz mają na celu ćwiczenie i pogłębianie terminologii związanej z gramatyką włoską i podstawowych zagadnień z dziedziny morfologii strukturalnej języka włoskiego.

Pełny opis:

Oprócz terminologii związanej z gramatyką języka włoskiego, będą zadawane ćwiczenia w zakresie następujących części mowy:

1-2. avverbi (przysłówek),

3-4. interiezioni (wykrzyknik),

5-6. congiunzioni (spójnik),

7-8. preposizioni (przyimek)

9-10. pronomi (zaimek)

11-13. grupa czasownikowa

14-15. wybrane konstrukcje gramatyczne ("far fare", dyslokacje...).

Uwaga: lista zagadnień i ich kolejność mogą ulec zmianie.

Literatura:

A. Latino, M. Muscolino, Sł. Braun, Gramatyka włoska dla wszystkich, Edilingua-Nowela, Poznań 2005

B. Storni, Gramatyka języka włoskiego, Delta, Warszawa 1998

AA. VV., Italiano in crescita, Simone Scuola 2010 (dostępna online)

S. Nocchi, R. Tartaglione, Grammatica avanzata della lingua italiana, Ama Edizioni Firenze, 2006

A. Salmoiraghi, Conoscere l'italiano, Le Monnier, Firenze 1989

St. Widłak, Gramatyka włoska, Warszawa 2006.

G.Berruto, N. Cerruti, La linguistica, Torino, Utet, 2011

Uwaga: Pozycje niedostępne w bibliotece UKSW będą przez prowadzącego dostarczane stosownie do potrzeb dydaktycznych.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA W10

- Student wymienia i definiuje podstawowe terminy z zakresu gramatyki włoskiej.

UMIEJĘTNOŚCI U01

- Student rozpoznaje i opisuje najważniejsze zagadnienia z zakresu gramatyki włoskiej.

- Student zna podstawowe pozycje i opracowania z zakresu gramatyki włoskiej.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE K01

- Student rozumie potrzebę stałego pogłębiania swojej wiedzy.F1_K01

OPIS ECTS - 1 punkt (30 godzin; 1 punkt ECTS = 25 godzin)

Udział w zajęciach: 30 godzin

Systematyczne przygotowanie do zajęć, praca własna - 30 godzin

Przygotowanie do egzaminu: 5 godzin

Metody i kryteria oceniania:

WIEDZA

Prowadzący wprowadza nowe zagadnienia za pomocą opowiadania oraz elicytacji stosownych informacji. Stosowane metody to wspólne i samodzielne czytanie oraz analiza struktury i słownictwa tekstów czytanych. Wiedza nabyta przez studentów weryfikowana jest w formie ćwiczeń i kolokwiów.

UMIEJĘTNOŚCI

Umiejętności Studentów podnoszone są za pomocą różnych ćwiczeń pisemnych przeprowadzanych w parach lub samodzielnie.

W a r u n k i e m z a l i c z e n i a p r z e d m i o t u s ą:

- uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności); w przypadku więcej nieobecności, będzie wymagane przeczytanie dodatkowych lektur / wykonanie dodatkowych ćwiczeń, których znajomość będzie sprawdzona ustnie lub pisemnie;

- regularne wykonywanie ćwiczeń (będą one czytane i zbierane na zajęciach);

- zdawanie od 2 do 5 testów (z wynikiem min. 60%), które będą się odbywać w sali.

Kryteria oceniania:

- na ocenę 2 (ndst..): nie umie wykorzystywać podstawowych narzędzi;

- na ocenę 3 (dst.): poprawnie wykorzystuje zaledwie kilka narzędzi;

- na ocenę 4 (db.): poprawnie wykorzystuje narzędzia oraz potrafi je porównać;

- na ocenę 5 (bdb.): potrafi poprawnie wykorzystać zaproponowane w trakcie zajęć narzędzia, potrafi porównać ich efektywność a także samodzielnie identyfikować narzędzia potrzebne do opisania zadanego problemu z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roberto Peressin, Małgorzata Ślarzyńska
Prowadzący grup: Roberto Peressin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Ćwiczenia stanowią uzupełnienie praktyczne do wykładu "Gramatyka opisowa języka włoskiego" dla studentów II roku filologii włoskiej oraz mają na celu ćwiczenie i pogłębianie terminologii związanej z gramatyką włoską i podstawowych zagadnień z dziedziny morfologii języka włoskiego.

Pełny opis:

Oprócz terminologii związanej z gramatyką języka włoskiego, będą zadawane ćwiczenia w zakresie następujących części mowy:

1-2. avverbi (przysłówek),

3-4. interiezioni (wykrzyknik),

5-6. congiunzioni (spójnik),

7-8. preposizioni (przyjmek)

9-10. pronomi (zaimek)

11-12. analisi grammaticale (analiza gramatyczna)

13-14. analisi logica (analiza logiczna)

15. konstrukcja "far fare", dyslokacje.

Uwaga: zagadnienia i ich kolejność mogę ulec zmianie.

Literatura:

A. Latino, M. Muscolino, Sł. Braun, Gramatyka włoska dla wszystkich, Edilingua-Nowela, Poznań 2005

B. Storni, Gramatyka języka włoskiego, Delta, Warszawa 1998

AA. VV., Italiano in crescita, Simone Scuola 2010 (dostępna online)

S. Nocchi, R. Tartaglione, Grammatica avanzata della lingua italiana, Ama Edizioni Firenze, 2006

St. Widłak, Gramatyka włoska, Warszawa 2006.

Wymagania wstępne:

Znajomość języka włoskiego A2.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roberto Peressin, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Roberto Peressin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

OPIS ECTS - 1 punkt (30 godzin; 1 punkt ECTS = 25 godzin)

Udział w zajęciach: 30 godzin

Systematyczne przygotowanie do zajęć, praca własna - 30 godzin

Przygotowanie do egzaminu: 5 godzin

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roberto Peressin, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Roberto Peressin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

OPIS ECTS - 1 punkt (30 godzin; 1 punkt ECTS = 25 godzin)

Udział w zajęciach: 30 godzin

Systematyczne przygotowanie do zajęć, praca własna - 30 godzin

Przygotowanie do egzaminu: 5 godzin

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Ćwiczenia stanowią uzupełnienie praktyczne do wykładu "Gramatyka opisowa języka włoskiego II" dla studentów II roku filologii włoskiej oraz mają na celu ćwiczenie i pogłębianie terminologii związanej z gramatyką włoską i podstawowych zagadnień z dziedziny morfologii strukturalnej języka włoskiego (głównie grupa czasownikowa).

Pełny opis:

Oprócz terminologii z zakresu gramatyki języka włoskiego, będą zadawane ćwiczenia w zakresie następujących części mowy:

1-2. avverbi (przysłówek),

3-4. interiezioni (wykrzyknik),

5-6. congiunzioni (spójnik),

7-8. preposizioni (przyimek)

9-10. pronomi (zaimek)

11-13. grupa czasownikowa

14-15. wybrane konstrukcje gramatyczne ("far fare", dyslokacje...).

Uwaga: lista zagadnień i ich kolejność mogą ulec zmianie.

Literatura:

A. Latino, M. Muscolino, Sł. Braun, Gramatyka włoska dla wszystkich, Edilingua-Nowela, Poznań 2005

B. Storni, Gramatyka języka włoskiego, Delta, Warszawa 1998

AA. VV., Italiano in crescita, Simone Scuola 2010 (dostępna online)

S. Nocchi, R. Tartaglione, Grammatica avanzata della lingua italiana, Ama Edizioni Firenze, 2006

A. Salmoiraghi, Conoscere l'italiano, Le Monnier, Firenze 1989

St. Widłak, Gramatyka włoska, Warszawa 2006.

G.Berruto, N. Cerruti, La linguistica, Torino, Utet, 2011

Uwaga: Pozycje niedostępne w bibliotece UKSW będą przez prowadzącego dostarczane stosownie do potrzeb dydaktycznych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)