Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język łaciński II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-F-FW-I-2-JezLac
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język łaciński II
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

językoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza:

FW1_W10.


Umiejętności:

FW1_U06.


Kompetencje:

FW1_K04.

Pełny opis:

Nauka języka łacińskiego na poziomie podstawowym dla studentów italianistyki. Celem kursu jest przedstawienie najważniejszych wiadomości wstępnych o języku łacińskim, alfabecie, wymowie, akcentowaniu. Następnie wprowadzana jest klasyfikacja rzeczowników według deklinacji; odmiana przymiotników, zaimków i imiesłowów; informacje o czasownikach: poszczególne czasy, tryb oznajmujący i rozkazujący, strona czynna i bierna. Część teoretyczna obejmuje również składnię: najważniejsze konstrukcje (ACI, NCI, Accusativus duplex, Ablativus absolutus). W trakcie zajęć podawane są także podstawowe informacje o etymologii i wpływie języka łacińskiego na języki nowożytne (Latina viva). Część teoretyczna wzbogacona jest licznymi ćwiczeniami oraz lekturą wybranych tekstów historyków, filozofów i poetów rzymskich.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Uczestnik kursu ma świadomość zmienności języka, w szczególności jego warstwy semantycznej, jak również ewolucji systemów gramatycznych języka łacińskiego (FW1_W10).

Student potrafi dokonać średniozaawansowanej analizy i interpretacji tworu cywilizacji rzymskiej (proza lub poezja), samodzielnie dokonując wyboru stosownych metod (FW1_U06).

Student wykazuje odpowiedzialność za zachowanie dziedzictwa kulturowego Europy i poszczególnych jej regionów, w szczególności dziedzictwa językowego obszaru kulturowego Włoch, w tym języka łacińskiego (FW1_U04).

Kompetencje: student ma świadomość ciągłego zgłębiania swojej wiedzy (FW1_K01) i własnego wkładu w ochronę dziedzictwa kulturowego Europy i poszczególnych jej regionów (FW1_K04).

Opis ETCS (3 punkty = 75 godzin, gdzie 1 punkt = 25 godzin):

- udział w zajęciach – 30 godzin

- przygotowanie do zajęć – 30 godzin

- przygotowanie do kolokwium - 5 godzin

- przygotowanie do egzaminu - 10 godzin

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie czterech pisemnych kolokwiów w semestrze, ustne zaliczenie wybranych sentencji łacińskich oraz opracowanie wybranego dzieła autora starożytnego. Na koniec roku - pisemne tłumaczenie tekstu z pomocą słownika. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie wszystkich kolokwiów, sentencji i lektur.

- Na ocenę bardzo dobrą (5): student doskonale opanował zakres materiału dotyczący każdego z obszarów gramatyki języka łacińskiego omawianych podczas zajęć (FW1_W10). Student bezbłędnie określa, tłumaczy i analizuje teksty w języku łacińskim (FW1_U06), wykazuje wysoki poziom zaangażowania do odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa językowego obszaru kulturowego Włoch (FW1_K04).

- Na ocenę dobrą (4): student w stopniu dobrym opanował zakres materiału dotyczący każdego z obszarów gramatyki języka łacińskiego omawianych podczas zajęć (FW1_W10). Student sprawnie określa, tłumaczy i analizuje teksty w języku łacińskim (FW1_U06) oraz demonstruje zaangażowanie do odpowiedzialnej troski o dziedzictwo językowe obszaru kulturowego Włoch (FW1_K04);

- Na ocenę dostateczną (3): student w stopniu podstawowym opanował zakres materiału dotyczący każdego z obszarów gramatyki języka łacińskiego omawianych podczas zajęć (FW1_W10). W stopniu zadowalającym określa, tłumaczy i analizuje teksty w języku łacińskim (FW1_U06), świadomie angażując się w zachowanie dziedzictwa językowego obszaru kulturowego Włoch (FW1_K04).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julia Krauze, Małgorzata Ślarzyńska
Prowadzący grup: Julia Krauze
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Kurs języka łacińskiego na poziomie podstawowym dla studentów Italianistyki.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julia Krauze, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Julia Krauze
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w zajęciach - 30 godzin

Przygotowanie do egzaminu - 15 godzin

Przygotowanie do testów - 10 godzin

Konsultacje - 5 godzin


Łącznie: 60 godzin - 2 punkty ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julia Krauze, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Julia Krauze
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w zajęciach - 30 godzin

Przygotowanie do egzaminu - 15 godzin

Przygotowanie do testów - 10 godzin

Konsultacje - 5 godzin


Łącznie: 60 godzin - 2 punkty ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)