Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka włoskiego - gramatyka, pragmatyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-F-FW-I-2-PNJWGP-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka włoskiego - gramatyka, pragmatyka
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: włoski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

WIEDZA

FW1_W10


UMIEJĘTNOŚCI

FW1_U01


KOMPETENCJE SPOŁECZNE

FW1_K01

Wymagania wstępne:

Ukończony kurs PNJW na poziomie B1.

Pełny opis:

Celem kursu jest nauczenie Studenta struktur języka włoskiego w zakresie konstrukcji gramatycznych, pragmatyki na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Esencją zajęć są różnorodne ćwiczenia praktyczne nakierowane na poprawne korzystanie z nabytej wiedzy o strukturach gramatycznych języka włoskiego i na rozszerzanie bazy środków leksykalnych. Podczas ćwiczeń wykorzystywane są różnorodne typy ćwiczeń językowych oraz m.in. materiały audiowizualne.

Materiał gramatyczny dotyczy m.in. następujących zagadnień: tryb łączący congiuntivo presente i congiuntivo passato; tryb łączący congiuntivo imperfetto i congiuntivo trapassato; spójniki wymagające użycia trybu łączącego; tryb łączący w zdaniach złożonych; tryb rozkazujący (imperativo); zaimki złożone (pronomi combinati); czas futuro anteriore (passato nel futuro); okresy warunkowe typu I, II, III.

Do kompetencji komunikacyjnych w zakresie języka włoskiego nabywanych przez Studenta podczas zajęć należą: dawanie porad i wskazówek oraz porównywanie; budowanie wypowiedzi na temat wydarzeń historycznych; wyrażanie nadziei, opinii, zakazu, chęci, wątpliwości dotyczących teraźniejszości i przeszłości; argumentowanie własnej opinii na dany temat; kontrastowanie następujących po sobie czynności w czasie przyszłym; stawianie hipotez; komunikacja z użyciem poczty elektronicznej i nowych mediów.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student rozróżnia omawiane struktury gramatyczne języka włoskiego, charakteryzuje je z wykorzystaniem nabytej wiedzy pojęciowej o gramatyce włoskiej, rozumie zmienność języka, jego warstwy semantycznej oraz ewolucji systemów gramatycznych [FW1_W10]. Uczestnik kursu dąży do osiągnięcia poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w zakresie języka włoskiego [FW1_W01]. Student dąży do nieustannego pogłębiania własnych kompetencji językowych i do ich krytycznej oceny [FW1_K01].

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę dostateczną (3) Student dość dobrze rozróżnia omawiane struktury gramatyczne języka włoskiego, dość umiejętnie charakteryzuje je z wykorzystaniem nabytej wiedzy pojęciowej o gramatyce włoskiej, dość dobrze rozumie zmienność języka, jego warstwy semantycznej oraz ewolucji systemów gramatycznych (FW1_W10). Uczestnik kursu osiąga poziom B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w zakresie języka włoskiego (FW1_W01). Student w umiarkowanym zakresie dąży do nieustannego pogłębiania własnych kompetencji językowych i do ich krytycznej oceny (FW1_K01).

Na ocenę dobrą (4) Student trafnie rozróżnia omawiane struktury gramatyczne języka włoskiego, charakteryzuje je z wykorzystaniem nabytej wiedzy pojęciowej o gramatyce włoskiej, dobrze rozumie zmienność języka, jego warstwy semantycznej oraz ewolucji systemów gramatycznych (FW1_W10). Uczestnik kursu osiąga poziom B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w zakresie języka włoskiego (FW1_W01). Student wykazuje dość wysoką aktywność w zakresie dążenia do nieustannego pogłębiania własnych kompetencji językowych i do ich krytycznej oceny (FW1_K01).

Na ocenę bardzo dobrą (5) Student w pełnym zakresie rozróżnia omawiane struktury gramatyczne języka włoskiego, niemal bezbłędnie charakteryzuje je z wykorzystaniem nabytej wiedzy pojęciowej o gramatyce włoskiej, bardzo dobrze rozumie zmienność języka, jego warstwy semantycznej oraz ewolucji systemów gramatycznych (FW1_W10). Uczestnik kursu osiąga poziom B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w zakresie języka włoskiego (FW1_W01). Student wykazuje wysoką aktywność w dążeniu do nieustannego pogłębiania własnych kompetencji językowych i do ich krytycznej oceny (FW1_K01).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Ślarzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Ślarzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Ślarzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

3 ECTS = 90 hAktywny udział w zajęciach: 60 godzin

Przygotowanie do zajęć: 20 godzin

Przygotowanie do zaliczenia: 10 godzin.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)