Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka włoskiego - gramatyka, pragmatyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-F-FW-I-2-PNJWGP-L Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka włoskiego - gramatyka, pragmatyka
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: włoski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FW1_W10,

FW1_U01,

FW1_K01


Skrócony opis:

Kurs języka włoskiego na poziomie B2. Przewiduje poznanie struktur języka włoskiego (gramatyka, pragmatyka) na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Pełny opis:

Celem kursu jest nauczenie Studenta struktur języka włoskiego w zakresie konstrukcji gramatycznych, pragmatyki na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Esencją zajęć są różnorodne ćwiczenia praktyczne nakierowane na poprawne korzystanie z nabytej wiedzy o strukturach gramatycznych języka włoskiego i na rozszerzanie bazy środków leksykalnych. Podczas ćwiczeń wykorzystywane są różnorodne typy ćwiczeń językowych oraz m.in. materiały audiowizualne.

Materiał gramatyczny dotyczy następujących zagadnień: tryb łączący congiuntivo presente i congiuntivo passato; tryb łączący congiuntivo imperfetto i congiuntivo trapassato; spójniki wymagające użycia trybu łączącego; tryb łączący w zdaniach złożonych; tryb rozkazujący (imperativo); zaimki złożone (pronomi combinati); czas futuro anteriore (passato nel futuro); okresy warunkowe typu I, II, III.

Do kompetencji komunikacyjnych w zakresie języka włoskiego nabywanych przez Studenta podczas zajęć należą: dawanie porad i wskazówek oraz porównywanie; budowanie wypowiedzi na temat wydarzeń historycznych; wyrażanie nadziei, opinii, zakazu, chęci, wątpliwości dotyczących teraźniejszości i przeszłości; argumentowanie własnej opinii na dany temat; kontrastowanie następujących po sobie czynności w czasie przyszłym; stawianie hipotez; komunikacja z użyciem poczty elektronicznej i nowych mediów.

Literatura:

Podstawowy podręcznik:C. Ghezzi, M. Piantoni, R. Bozzone Costa, Nuovo Contatto B2, Loescher Editore.

Dardano M., Trifone P., Grammatica italiana con nozioni di linguistica, Zanichelli 1995.

K. Foremniak, Włoski w tłumaczeniach: Sytuacje, Preston Publishing, Warszawa 2019.

G. Iacovoni, N. Persiani, B. Fiorentino, gramm.it: grammatica italiana per stranieri, Bonacci editore, Formello 2009.

Mezzadri M., Grammatica essenziale della lingua italiana, Guerra Edizioni, 2008.

S. Nocchi, Nuova grammatica pratica della lingua italiana, Alma Edizioni, Firenze 2011.

Salwa P., Szleszyńska M., Wybór idiomów włoskich, Wiedza Powszechna 1993.

Widłak S., Gramatyka języka włoskiego, Wiedza Powszechna 2002.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student rozróżnia omawiane struktury gramatyczne języka włoskiego, charakteryzuje je z wykorzystaniem nabytej wiedzy pojęciowej o gramatyce włoskiej, rozumie zmienność języka, jego warstwy semantycznej oraz ewolucji systemów gramatycznych [FW1_W10]. Uczestnik kursu dąży do osiągnięcia poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w zakresie języka włoskiego [FW1_W01]. Student dąży do nieustannego pogłębiania własnych kompetencji językowych i do ich krytycznej oceny [FW1_K01].

3 ECTS

Udział w zajęciach: 60 godzin

Przygotowanie do zajęć: 20 godzin

Przygotowanie do zaliczenia: 10 godzin.

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne

WIEDZA

Prowadzący wprowadza nowe zagadnienia za pomocą opowiadania i metod ćwiczeniowo-praktycznych. Stosowane są także zróżnicowane metody eksponujące. Nabyta przez Studenta wiedza weryfikowana jest za pomocą ćwiczeń i projektów.

UMIEJĘTNOŚCI

Umiejętności Studentów rozwijane są podczas ćwiczeń w parach i niewielkich grupach. Metoda ćwiczeniowa sprzyja rozwojowi zainteresowań poznawczych. Metoda projektu pozwala na rozwój umiejętności wykorzystania różnych źródeł

informacji oraz wpływa na kształtowanie umiejętności pracy w zespole.

KOMPETENCJE

Student wzmacnia swoje kompetencje poprzez liczne ćwiczenia i zadania praktyczne, które pozwalają na zastosowanie nabytej wiedzy teoretycznej.

Weryfikacja efektów kształcenia dokonywana jest na podstawie kartkówek i testów śródsemestralnych oraz kolokwium końcowego.

Ocenie ciągłej podlega również aktywność Studenta podczas zajęć, przygotowanie do zajęć oraz umiejętność wypowiedzi.

Na ocenę dostateczną (3) Student dość dobrze rozróżnia omawiane struktury gramatyczne języka włoskiego, dość umiejętnie charakteryzuje je z wykorzystaniem nabytej wiedzy pojęciowej o gramatyce włoskiej, dość dobrze rozumie zmienność języka, jego warstwy semantycznej oraz ewolucji systemów gramatycznych (FW1_W10). Uczestnik kursu osiąga poziom B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w zakresie języka włoskiego (FW1_W01). Student w umiarkowanym zakresie dąży do nieustannego pogłębiania własnych kompetencji językowych i do ich krytycznej oceny (FW1_K01).

Na ocenę dobrą (4) Student trafnie rozróżnia omawiane struktury gramatyczne języka włoskiego, charakteryzuje je z wykorzystaniem nabytej wiedzy pojęciowej o gramatyce włoskiej, dobrze rozumie zmienność języka, jego warstwy semantycznej oraz ewolucji systemów gramatycznych (FW1_W10). Uczestnik kursu osiąga poziom B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w zakresie języka włoskiego (FW1_W01). Student wykazuje dość wysoką aktywność w zakresie dążenia do nieustannego pogłębiania własnych kompetencji językowych i do ich krytycznej oceny (FW1_K01).

Na ocenę bardzo dobrą (5) Student w pełnym zakresie rozróżnia omawiane struktury gramatyczne języka włoskiego, niemal bezbłędnie charakteryzuje je z wykorzystaniem nabytej wiedzy pojęciowej o gramatyce włoskiej, bardzo dobrze rozumie zmienność języka, jego warstwy semantycznej oraz ewolucji systemów gramatycznych (FW1_W10). Uczestnik kursu osiąga poziom B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w zakresie języka włoskiego (FW1_W01). Student wykazuje wysoką aktywność w dążeniu do nieustannego pogłębiania własnych kompetencji językowych i do ich krytycznej oceny (FW1_K01).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leonardo Masi, Małgorzata Ślarzyńska
Prowadzący grup: Małgorzata Ślarzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Ślarzyńska
Prowadzący grup: Małgorzata Ślarzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Kurs języka włoskiego na poziomie B2. Przewiduje poznanie struktur języka włoskiego (gramatyka, pragmatyka) na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Wymagania wstępne:

Ukończony kurs PNJW na poziomie B1.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Ślarzyńska
Prowadzący grup: Małgorzata Ślarzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.