Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka włoskiego - słownictwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-F-FW-I-2-PNJWslow
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka włoskiego - słownictwo
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza:

FW1_W10


Umiejętności:

FW1_U01

FW1_U04


Kompetencje:

FW1_K01

Skrócony opis:

Nauka i poszerzanie słownictwa w określonych tematach. Celem kursu jest poznanie i utrwalenie słownictwa odpowiadającego poziomom B1, wzbogacenie i urozmaicenie leksyki w danych tematach oraz ćwiczenie wypowiedzi ustnych w języku włoskim.

Pełny opis:

Pełny opis: Materiał leksykalny obejmuje następujące obszary tematyczne: człowiek w życiu społecznym; jedzenie i odżywianie; opera i muzyka, instrumenty muzyczne; radiofonia i telewizja; przestępczość; nowe media jako przestrzeń komunikacji.

Do kompetencji komunikacyjnych w zakresie języka włoskiego nabywanych przez Studenta podczas zajęć należą: dawanie porad i wskazówek oraz porównywanie; budowanie wypowiedzi na temat wydarzeń historycznych; wyrażanie nadziei, opinii, zakazu, chęci, wątpliwości dotyczących teraźniejszości i przeszłości; argumentowanie własnej opinii na dany temat; kontrastowanie następujących po sobie czynności w czasie przyszłym; stawianie hipotez; komunikacja z użyciem poczty elektronicznej i nowych mediów.

Kurs obejmuje ćwiczenie wypowiedzi ustnych w języku włoskim oraz ćwiczenia leksykalne w zakresie następujących tematów:

- la technologia, il computer, ipad ecc.

- il linguaggio giovanile

- modi di dire e le espressioni idiomatiche (animali e cucina)

- i libri e il fumetto

- la descrizione dell'aspetto fisico

- la personatita'

- nomi con due plurali

- nomi con plurale irregolare

- i nomi alterati

- il linguaggio dei gesti

- lo sport/le discipline sportive

- gli stati d'animo e situazioni

- il linguaggio del cinema e televisione

Formy wypowiedzi ustnych:

- monolog na wybrany temat (lo sport, la technologia, l'ecologia ecc.)

- dialog, interakcja z wykładowcą na wybrany temat

Literatura:

Literatura:

Bailini S., Consonno S., Ricette per parlare, Alma Edizioni 2002

Bertoni S., Nocchi S., Le parole italiane, Alma Edizioni 2004

Cattunar J., Colombo F., Attiva il lessico 2, Le Monnier 2013

Jenerowicz A., Giorgi C., Italiano. Repetytorium tematyczno-leksykalne, Wagros 2000

Aprile G., Italiano per modi di dire, Esercizi su espressioni, proverbi e frasi idiomatiche, Alma Edizioni

Guglielmino L., Paterna E., Una parola tira l'altra 1 e 2, Attività ed esercizi di vocabolario, Guerra Edizioni

Bacci P., Zambardino G., Un tuffo nell'azzurro 2. Nuovo corso di lingua e cultura italiana. Quaderno di esercizi, Panozzo Editore

Italia mi piace, giornale, Colorful Media

Materiały autorskie opracowane przez wykładowcę, gry językowe, materiały wykorzystywane i tworzone do aplikacji internetowych ecc.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student:

- zna miejsce i znaczenie nauk filologicznych w obszarze

nauk humanistycznych oraz specyfikę metodologiczną

przedmiotu badań językoznawczych (FW1_W10)

- potrafi posługiwać się językiem włoskim na poziomie co

najmniej C1 oraz drugim językiem obcym na poziomie

co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu

Kształcenia Językowego (FW1_U01)

- ciągłego pogłębiania swojej wiedzy oraz do jej

krytycznej oceny (FW1_K01)

- wykorzystać w samodzielnej pracy wskazówki i uwagi

krytyczne opiekunów naukowych (FW1_U04)

OPIS ECTS: 1 punkt (62,5 godzin; 1 punkt = 25 godzin)

Udział w zajęciach: 30 godzin

Systematyczne przygotowanie do zajęć, praca własna - 25 godzin

Przygotowanie do kolokwiów: 7,5 godziny.

Metody i kryteria oceniania:

kartkówki na każdych zajęciach, testy z większej partii materiału, ocenianie ciągłe aktywności studentów, prace domowe ecc.

Osoba, która była nieobecna 3 razy lub więcej zobowiązana jest do zaliczenia dodatkowej partii materiału dotyczącej leksyki. Test lub odpowiedź ustna.

Dopuszczane są 2 nieobecności nieusprawiedliwione w ciągu semestru.

Kryteria oceniania:

- ocena niedostateczna (2) - student nie opanował wymagań na ocenę dostateczną;

- ocena dostateczna (3) - student w stopniu podstawowym opanował słownictwo dotyczące każdego z kręgów leksykalnych omawianych na zajęciach (FW1_W10). Potrafi wykorzystać językowe środki leksykalne i gramatyczne do tworzenia prostych wypowiedzi ustnych (monologów i dialogów). W stopniu zadowalającym potrafi wykorzystać w komunikacji wskazówki i uwagi krytyczne wykładowcy (FW1_U04).

- ocena dobra (4) - student w stopniu dobrym opanował słownictwo dotyczące każdego z kręgów leksykalnych omawianych na zajęciach (FW1_W10). Potrafi wykorzystać językowe środki leksykalne i gramatyczne do tworzenia prostych wypowiedzi ustnych (monologów i dialogów). W stopniu dobrym potrafi wykorzystać w komunikacji wskazówki i uwagi krytyczne wykładowcy (FW1_U04).

- ocena bardzo dobra (5) - student opanował słownictwo dotyczące każdego z kręgów leksykalnych omawianych na zajęciach. Samodzielnie rozszerza swoją bazę środków leksykalnych (FW1_W10). Potrafi wykorzystać językowe środki leksykalne i gramatyczne do tworzenia prostych oraz bardziej złożonych wypowiedzi ustnych (monologów i dialogów). W stopniu bardzo dobrym potrafi wykorzystać w komunikacji wskazówki i uwagi krytyczne wykładowcy (FW1_U04).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Ciarkowska-Nguyen, Małgorzata Ślarzyńska
Prowadzący grup: Agnieszka Ciarkowska-Nguyen
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Ciarkowska-Nguyen, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Agnieszka Ciarkowska-Nguyen
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Nauka i poszerzanie słownictwa w określonych tematach. Celem kursu jest poznanie i utrwalenie słownictwa odpowiadającego poziomom B1, wzbogacenie i urozmaicenie leksyki w danych tematach oraz ćwiczenie wypowiedzi ustnych w języku włoskim.

Pełny opis:

Pełny opis: Materiał leksykalny obejmuje następujące obszary tematyczne: człowiek w życiu społecznym; jedzenie i odżywianie; opera i muzyka, instrumenty muzyczne; radiofonia i telewizja; przestępczość; nowe media jako przestrzeń komunikacji.

Do kompetencji komunikacyjnych w zakresie języka włoskiego nabywanych przez Studenta podczas zajęć należą: dawanie porad i wskazówek oraz porównywanie; budowanie wypowiedzi na temat wydarzeń historycznych; wyrażanie nadziei, opinii, zakazu, chęci, wątpliwości dotyczących teraźniejszości i przeszłości; argumentowanie własnej opinii na dany temat; kontrastowanie następujących po sobie czynności w czasie przyszłym; stawianie hipotez; komunikacja z użyciem poczty elektronicznej i nowych mediów.

Kurs obejmuje ćwiczenie wypowiedzi ustnych w języku włoskim oraz ćwiczenia leksykalne w zakresie następujących tematów:

- la technologia, il computer, ipad ecc.

- il linguaggio giovanile

- modi di dire e le espressioni idiomatiche (animali e cucina)

- i libri e il fumetto

- la descrizione dell'aspetto fisico

- la personatita'

- nomi con due plurali

- nomi con plurale irregolare

- i nomi alterati

- il linguaggio dei gesti

- lo sport/le discipline sportive

- gli stati d'animo e situazioni

- il linguaggio del cinema e televisione

Formy wypowiedzi ustnych:

- monolog na wybrany temat (lo sport, la technologia, l'ecologia ecc.)

- dialog, interakcja z wykładowcą na wybrany temat

Literatura:

Literatura:

Bailini S., Consonno S., Ricette per parlare, Alma Edizioni 2002

Bertoni S., Nocchi S., Le parole italiane, Alma Edizioni 2004

Cattunar J., Colombo F., Attiva il lessico 2, Le Monnier 2013

Jenerowicz A., Giorgi C., Italiano. Repetytorium tematyczno-leksykalne, Wagros 2000

Aprile G., Italiano per modi di dire, Esercizi su espressioni, proverbi e frasi idiomatiche, Alma Edizioni

Guglielmino L., Paterna E., Una parola tira l'altra 1 e 2, Attività ed esercizi di vocabolario, Guerra Edizioni

Bacci P., Zambardino G., Un tuffo nell'azzurro 2. Nuovo corso di lingua e cultura italiana. Quaderno di esercizi, Panozzo Editore

Italia mi piace, giornale, Colorful Media

Materiały autorskie opracowane przez wykładowcę, gry językowe, materiały wykorzystywane i tworzone do aplikacji internetowych ecc.

Wszystkie materiały oraz prace domowe umieszczane są sukcesywnie na platformie Moodle.

Link:

https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=33159

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Ciarkowska-Nguyen, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Agnieszka Ciarkowska-Nguyen
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)