Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka jezyka włoskiego: słuchanie i konwersacja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-F-FW-I-3-GrPrSiKL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka jezyka włoskiego: słuchanie i konwersacja
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/_?culture=it-it&country=IT&lm=deeplink&lmsrc=homePageWeb&cmpid=WebSignIn#/school/conversations/Generale?threadId=19:HSPDxUrfTb7tnp2NykRNNl-T_3oGV07iMWN8tvf7uls1@thread.tacv2&ctx=channel
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 1.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

F1_W06

F1_W13


F1_W06

F1_W13

F1_U05

F1_U10

F1_U12

F1_K01

F1_K02

Wymagania wstępne:

Nauka jezyka wloskiego (wypowiedzi ustnej) na poziomie B2-C1

Pełny opis:

Kurs przeznaczony jest dla studentów III roku filologii włoskiej na poziomie C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Celem kursu jest rozwinięcie kompetencji komunikacyjnych Studenta oraz doskonalenie jego umiejętności rozumienia ze słuchu zróżnicowanych przekazów językowych o wysokim stopniu trudności.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student ma uporządkowaną wiedzę na temat struktur gramatycznych języka włoskiego, tak w ujęciu diachronicznym, jak i synchronicznym, zna kryteria zastosowania omawianych struktur w praktyce językowej (F1_W06). Uczestnik kursu ma świadomość zmienności językowych środków wyrazu, w szczególności jego warstwy semantycznej (F1_W13). Student potrafi wykorzystać w samodzielnej pracy wskazówki nauczyciela uzyskane w ramach kursu (F1_U05). Student potrafi wykorzystywać w praktyce nabytą wiedzę leksykalną do tworzenia poprawnych wypowiedzi ustnych (F1_U10). Uczestnik kursu rozumie konieczność nieustannego pogłębiania własnych kompetencji językowych (F1_K01). Student jest świadomy przynależności do europejskiego kręgu kulturowego i zdaje sobie sprawę ze współodpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego Europy i poszczególnych jej regionów, w szczególności dziedzictwa kulturowego Włoch (F1_K05).

Metody i kryteria oceniania:

WIEDZA:

Prowadzący uczy umiejętności prowadzenia dyskusji oraz doskonali kompetencje Studenta w zakresie słuchania poprzez prezentację materiałów audio oraz audiowizualnych, omawianie wyszczególnionych zagadnień tematycznych z wykorzystaniem metod ćwiczeniowo-praktycznych

UMIEJĘTNOŚCI:

Umiejętności studentów podnoszone są za pomocą ćwiczeń, często przeprowadzonych w parach lub niewielkich grupach. Metoda ćwiczeniowa sprzyja rozwojowi zainteresowań poznawczych.

KOMPETENCJE

Student wzmacnia swoje kompetencje w zakresie słuchania tekstu w języku włoskim oraz umiejętności komunikacyjne poprzez liczne ćwiczenia i zadania praktyczne, które pozwalają na zastosowanie nabytej wiedzy teoretycznej.

Ocenie ciągłej podlega aktywność Studenta podczas zajęć, przygotowanie do zajęć oraz umiejętność wypowiedzi.

Na ocenę dostateczną (3) Student ma uporządkowaną w stopniu podstawowym wiedzę na temat struktur gramatycznych języka włoskiego, tak w ujęciu diachronicznym, jak i synchronicznym, zna kryteria zastosowania omawianych struktur w praktyce językowej (F1_W06).

Na ocenę dobrą (4) Student ma uporządkowaną w stopniu dobrym wiedzę na temat struktur gramatycznych języka włoskiego, tak w ujęciu diachronicznym, jak i synchronicznym, zna kryteria zastosowania omawianych struktur w praktyce językowej (F1_W06).

Na ocenę bardzo dobrą (5) Student ma w pełni uporządkowaną wiedzę na temat struktur gramatycznych języka włoskiego, tak w ujęciu diachronicznym, jak i synchronicznym, zna kryteria zastosowania omawianych struktur w praktyce językowej (F1_W06).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Onofrio Bellifemine, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Onofrio Bellifemine
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/_?culture=it-it&country=IT&lm=deeplink&lmsrc=homePageWeb&cmpid=WebSignIn#/school/conversations/Generale?threadId=19:HSPDxUrfTb7tnp2NykRNNl-T_3oGV07iMWN8tvf7uls1@thread.tacv2&ctx=channel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Kurs przeznaczony jest dla studentów III roku filologii włoskiej na poziomie C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Celem kursu jest rozwinięcie kompetencji komunikacyjnych Studenta oraz doskonalenie jego umiejętności rozumienia ze słuchu zróżnicowanych przekazów językowych o wysokim stopniu trudności.

Wymagania wstępne:

Znajomość języka włoskiego na poziomie B2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Onofrio Bellifemine, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Onofrio Bellifemine
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

OPIS ETCS:


3 punkty (75godzin; 1 punkt ECTS=25 godzin)


udial w zajęciach - 30 godz.


przygotowanie do kolokwia - 45 godz

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Onofrio Bellifemine, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Onofrio Bellifemine
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

OPIS ETCS:


3 punkty (75godzin; 1 punkt ECTS=25 godzin)


udial w zajęciach - 30 godz.


przygotowanie do kolokwia - 45 godz

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)