Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-F-FW-I-3-SemLic-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: włoski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FW1_W02, FW1_W06, FW1_W09, FW1_U02, FW1_U03, FW1_U04, FW1_K02

Wymagania wstępne:

Pełny zakres wiedzy i umiejętności przewidzianych w ramach II roku studiów licencjackich filologii włoskiej zgodnie z programem studiów.

Skrócony opis:

Przygotowywanie pracy licencjackiej w zakresie literaturoznawstwa bądź też językoznawstwa, pod kierunkiem promotora.

Pełny opis:

Zajęcia obejmują podstawy pisania akademickiego w języku włoskim oraz opanowanie podstaw warsztatu naukowego w zakresie literaturoznawstwa / językoznawstwa, umożliwiające przygotowanie pracy licencjackiej; ćwiczenia pisemne w zakresie form i sposobów kształtowania pisemnej wypowiedzi naukowe; rozwijanie i ugruntowywanie umiejętności prowadzenia kwerend bibliograficznych, sporządzania bibliografii podmiotowej i przedmiotowej. Student wykształca w ramach przygotowania do zajęć umiejętność wykorzystywanie źródeł naukowych, podczas zajęć nabywa także wiedzy na temat zasad poprawnego cytowania oraz ćwiczy umiejętność redagowania przypisów i samodzielnego wyszukiwania materiałów źródłowych i ich selekcjonowania w celu wykorzystania w przygotowywanej pod kierunkiem promotora pracy licencjackiej.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student zna podstawową metodologię, terminologię i teorie wykorzystywane w badaniach literaturoznawczych (FW1_W02) lub językoznawczych w zakresie filologii włoskiej; zna i rozumie powiązania istniejące między naukami filologicznymi w zakresie filologii włoskiej a innymi dyscyplinami naukowymi (FW1_W06); Student orientuje się w najważniejszych teoriach analizy i interpretacji tekstów, ze szczególnym uwzględnieniem preferowanych metod filologicznych w obszarze filologii włoskiej (FW1_W09); potrafi wyszukiwać, analizować, selekcjonować informacje, prowadzić kwerendę bibliograficzną, posługiwać się narzędziami pomocniczymi (bazy danych, bazy leksykograficzne, bazy bibliograficzne, etc.) w celu przygotowania pracy licencjackiej w zakresie filologii włoskiej (FW1_U02); potrafi formułować, precyzować i opracowywać problemy badawcze, samodzielnie dokonuje wyboru stosownych metod, uzasadnić dobór problemu i metod badawczych, posługując się przy tym poprawną terminologią naukową w zakresie filologii włoskiej (FW1_U03); potrafi wykorzystać w samodzielnej pracy wskazówki i uwagi krytyczne opiekunów naukowych dotyczące przygotowywanej pracy licencjackiej i wykorzystać zdobytą wiedzę do krytycznej analizy i interpretacji utworów literatury włoskiej oraz fenomenów językowych, a także ich oddziaływania kulturowego (FW1_U04); jest gotów do zasięgania opinii promotora i konsultowania ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu (FW1_K02).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie seminarium w drugim semestrze III roku studiów licencjackich odbywa się poprzez spełnienie wymogów odpowiednich dla danego seminarium (zgodnie z wymaganiami ustalonymi przez prowadzącego dane seminarium).

Wymogiem podstawowym zaliczenia seminarium licencjackiego w drugim semestrze III roku studiów licencjackich jest złożenie gotowej pracy licencjackiej.

Na ocenę dostateczną Student w stopniu zadowalającym zna podstawową metodologię, terminologię i teorie wykorzystywane w badaniach literaturoznawczych (FW1_W02) lub językoznawczych w zakresie filologii włoskiej; dostatecznie zna i wystarczająco rozumie powiązania istniejące między naukami filologicznymi w zakresie filologii włoskiej a innymi dyscyplinami naukowymi (FW1_W06); Student dość dobrze orientuje się w najważniejszych teoriach analizy i interpretacji tekstów, ze szczególnym uwzględnieniem preferowanych metod filologicznych w obszarze filologii włoskiej (FW1_W09); potrafi dość sprawnie wyszukiwać, analizować, selekcjonować informacje, prowadzić kwerendę bibliograficzną, posługiwać się narzędziami pomocniczymi (bazy danych, bazy leksykograficzne, bazy bibliograficzne, etc.) w celu przygotowania pracy licencjackiej w zakresie filologii włoskiej (FW1_U02); potrafi wystarczająco dobrze formułować, precyzować i opracowywać problemy badawcze, samodzielnie dokonuje wyboru stosownych metod, uzasadnić dobór problemu i metod badawczych, dość dobrze posługując się przy tym poprawną terminologią naukową w zakresie filologii włoskiej (FW1_U03); potrafi w stopniu wystarczającym wykorzystać w samodzielnej pracy wskazówki i uwagi krytyczne opiekunów naukowych dotyczące przygotowywanej pracy licencjackiej i wykorzystać zdobytą wiedzę do krytycznej analizy i interpretacji utworów literatury włoskiej oraz fenomenów językowych, a także ich oddziaływania kulturowego (FW1_U04); jest gotów do zasięgania opinii promotora i konsultowania ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu (FW1_K02).

Na ocenę dobrą Student w stopniu dobrym zna podstawową metodologię, terminologię i teorie wykorzystywane w badaniach literaturoznawczych (FW1_W02) lub językoznawczych w zakresie filologii włoskiej; dobrze zna i dobrze rozumie powiązania istniejące między naukami filologicznymi w zakresie filologii włoskiej a innymi dyscyplinami naukowymi (FW1_W06); Student dobrze orientuje się w najważniejszych teoriach analizy i interpretacji tekstów, ze szczególnym uwzględnieniem preferowanych metod filologicznych w obszarze filologii włoskiej (FW1_W09); potrafi efektywnie wyszukiwać, analizować, selekcjonować informacje, dobrze prowadzić kwerendę bibliograficzną, posługiwać się narzędziami pomocniczymi (bazy danych, bazy leksykograficzne, bazy bibliograficzne, etc.) w celu przygotowania pracy licencjackiej w zakresie filologii włoskiej (FW1_U02); potrafi dobrze formułować, precyzować i opracowywać problemy badawcze, samodzielnie dokonuje wyboru stosownych metod, uzasadnić dobór problemu i metod badawczych, sprawnie posługując się przy tym poprawną terminologią naukową w zakresie filologii włoskiej (FW1_U03); potrafi w stopniu wystarczającym wykorzystać w samodzielnej pracy wskazówki i uwagi krytyczne opiekunów naukowych dotyczące przygotowywanej pracy licencjackiej i wykorzystać zdobytą wiedzę do krytycznej analizy i interpretacji utworów literatury włoskiej oraz fenomenów językowych, a także ich oddziaływania kulturowego (FW1_U04); jest gotów do zasięgania opinii promotora i konsultowania ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu (FW1_K02).

Na ocenę bardzo dobrą Student w stopniu zadowalającym zna podstawową metodologię, terminologię i teorie wykorzystywane w badaniach literaturoznawczych (FW1_W02) lub językoznawczych w zakresie filologii włoskiej; bardzo dobrze zna i znakomicie rozumie powiązania istniejące między naukami filologicznymi w zakresie filologii włoskiej a innymi dyscyplinami naukowymi (FW1_W06); Student bardzo dobrze orientuje się w najważniejszych teoriach analizy i interpretacji tekstów, ze szczególnym uwzględnieniem preferowanych metod filologicznych w obszarze filologii włoskiej (FW1_W09); potrafi bez żadnych trudności wyszukiwać, analizować, selekcjonować informacje, prowadzić kwerendę bibliograficzną, posługiwać się narzędziami pomocniczymi (bazy danych, bazy leksykograficzne, bazy bibliograficzne, etc.) w celu przygotowania pracy licencjackiej w zakresie filologii włoskiej (FW1_U02); potrafi bardzo dobrze formułować, precyzować i opracowywać problemy badawcze, samodzielnie dokonuje wyboru stosownych metod, uzasadnić dobór problemu i metod badawczych, bardzo dobrze posługując się przy tym poprawną terminologią naukową w zakresie filologii włoskiej (FW1_U03); potrafi w stopniu zaawansowanym i twórczo wykorzystać w samodzielnej pracy wskazówki i uwagi krytyczne opiekunów naukowych dotyczące przygotowywanej pracy licencjackiej i wykorzystać zdobytą wiedzę do krytycznej analizy i interpretacji utworów literatury włoskiej oraz fenomenów językowych, a także ich oddziaływania kulturowego (FW1_U04); jest gotów do zasięgania opinii promotora i konsultowania ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu (FW1_K02).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Broniś, Ewa Nicewicz, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Olga Broniś, Ewa Nicewicz, Małgorzata Ślarzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:

Literatura dobierana jest indywidualnie wedle potrzeb i zainteresowań poszczególnych Studentów.

Wymagania wstępne:

Dodatkowe konsultacje odbywają się na moim dyżurze w piątki w godz. 11:00 - 12:30 w sali 113.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Raoul Bruni, Julia Krauze, Leonardo Masi, Roberto Peressin, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Raoul Bruni, Julia Krauze, Leonardo Masi, Roberto Peressin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Onofrio Bellifemine, Olga Broniś, Ewa Nicewicz, Alberto Regagliolo, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Onofrio Bellifemine, Olga Broniś, Leonardo Masi, Ewa Nicewicz, Alberto Regagliolo, Małgorzata Ślarzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

3 ECTS [90 h, 1 ECTS = 30 h]

30 h – aktywny udział w zajęciach i dyskusjach, m.in. omawianie sprawdzonych tekstów

60 h – napisanie pracy


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)