Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-F-FW-I-3-SemLic-Z Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aa42f4e5a626b4c6ebf8cfc3f7f705b8b%40thread.tacv2/Generale?groupId=8c1eabb9-7b5d-49d7-925d-ad3fd613dba2&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: włoski
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FW1_W02, FW1_W06, FW1_W09, FW1_U02, FW1_U03, FW1_U04, FW1_K02

Wymagania wstępne:

Pełny zakres wiedzy i umiejętności przewidzianych w ramach II roku studiów licencjackich filologii włoskiej zgodnie z programem studiów.

Skrócony opis:

Przygotowywanie pracy licencjackiej w zakresie literaturoznawstwa bądź też językoznawstwa, pod kierunkiem promotora.

Pełny opis:

Zajęcia obejmują podstawy pisania akademickiego w języku włoskim oraz opanowanie podstaw warsztatu naukowego w zakresie językoznawstwa / literaturoznawstwa umożliwiające przygotowanie pracy licencjackiej; ćwiczenia pisemne w zakresie form i sposobów kształtowania pisemnej wypowiedzi naukowe; rozwijanie i ugruntowywanie umiejętności prowadzenia kwerend bibliograficznych, sporządzania bibliografii podmiotowej i przedmiotowej. Student wykształca w ramach przygotowania do zajęć umiejętność wykorzystywanie źródeł naukowych, podczas zajęć nabywa także wiedzy na temat zasad poprawnego cytowania oraz ćwiczy umiejętność redagowania przypisów i samodzielnego wyszukiwania materiałów źródłowych i ich selekcjonowania w celu wykorzystania w przygotowywanej pod kierunkiem promotora pracy licencjackiej.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student zna podstawową metodologię, terminologię i teorie wykorzystywane w badaniach literaturoznawczych lub językoznawczych w zakresie filologii włoskiej; zna i rozumie powiązania istniejące między naukami filologicznymi w zakresie filologii włoskiej a innymi dyscyplinami naukowymi; Student orientuje się w najważniejszych teoriach analizy i interpretacji tekstów, ze szczególnym uwzględnieniem preferowanych metod filologicznych; potrafi wyszukiwać, analizować, selekcjonować informacje, prowadzić kwerendę bibliograficzną, posługiwać się narzędziami pomocniczymi (bazy danych, bazy leksykograficzne, bazy bibliograficzne, etc.); potrafi formułować, precyzować i opracowywać problemy badawcze, samodzielnie dokonuje wyboru stosownych metod, uzasadnić dobór problemu i metod badawczych, posługując się przy tym poprawną terminologią naukową w zakresie filologii włoskiej; potrafi wykorzystać w samodzielnej pracy wskazówki i uwagi krytyczne opiekunów naukowych dotyczące przygotowywanej pracy licencjackiej; jest gotów do zasięgania opinii promotora i konsultowania ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu.

4 ECTS [w semestrze zimowym III roku studiów licencjackich]

30 h – aktywny udział w zajęciach i dyskusjach

10 h – bieżące przygotowanie do zajęć

30 h – wykonanie zadań w zakresie kwerendy i przygotowania bibliografii

30 h – napisanie tekstów cząstkowych

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie seminarium w pierwszym semestrze III roku studiów licencjackich odbywa się poprzez spełnienie wymogów odpowiednich dla danego seminarium (zgodnie z wymaganiami ustalonymi przez prowadzącego dane seminarium).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Broniś, Leonardo Masi, Joanna Pietrzak-Thebault, Małgorzata Ślarzyńska
Prowadzący grup: Olga Broniś, Leonardo Masi, Joanna Pietrzak-Thebault, Małgorzata Ślarzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Onofrio Bellifemine, Julia Krauze, Leonardo Masi, Roberto Peressin, Małgorzata Ślarzyńska
Prowadzący grup: Onofrio Bellifemine, Julia Krauze, Leonardo Masi, Roberto Peressin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Broniś, Ewa Nicewicz, Małgorzata Ślarzyńska
Prowadzący grup: Olga Broniś, Ewa Nicewicz, Małgorzata Ślarzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Broniś, Ewa Nicewicz, Małgorzata Ślarzyńska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.